Seminaris Gestió pressupostària

El curs pretén donar una visió dels principals conceptes i tècniques aplicades per a la gestió pressupostària del personal administratiu.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
Properament
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC
ask-full iconPreguntes freqüents

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
show iconDedicació 25 hores
calendar icon Inici: Properament
user icon
Professorat: Marta Papasseit Boix

Preu del curs

198€

Objectius

  • Ubicar la rellevància del pressupost dins del conjunt d’accions que conformen el que es denomina la planificació estratègics de l’empresa
  • Conèixer els principals tipus i tècniques d’elaboració dels pressupostos
  • Ser capaç d’obtenir uns estats financers pressupostats a partir d’unes estimacions d’ingressos i despeses futures
  • Saber capaç d’interpretar les desviacions que sorgeixen de comparar previsió i realitat

Competències

  • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
  • Capacitat per a treballar amb full de càlcul
  • Capacitat per a entendre la rellevància del pressupost com a eina de gestió
  • Capacitat per a elaborar estats financers pressupostats
  • Capacitat per a valorar críticament la situació econòmica i financera pressupostada

Metodologia

Metodologia UOC que situa a l’estudiant en el centre del procés d’un aprenentatge actiu. Resolució de problemes a través d’activitats d’aprenentatge i proposta de casos pràctics d’elaboració i gestió de pressupostos. Es disposarà de material didàctic editat amb metodologia de la UOC i de recursos a l’aula segons temàtica.

L’avaluació continuada és materialitzarà en un conjunt d’activitats guiades i comentades pel professorat consultor que permetrà mesurar l’aprenentatge progressiu dels participants i l’assoliment dels objectius del programa. El model d’avaluació continuada que es planteja és obligatori per a la superació del curs.

Contingut

1. La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
1.1. Estratègia i pressupost
1.2. La planificació i el control

2. Tècniques pressupostàries
2.1. Els pressupostos incrementals
2.2. Els pressupostos de base zero (PBZ)

3. El procés pressupostari
3.1. Etapes en l’elaboració d’un pressupost
3.2. Tipus de pressupostos

4. Components del pressupost global de l’empresa
4.1. Pressupostos operatius
4.2. Pressupostos financers

5. El control del pressupost
5.1. Obtenció i anàlisi de les desviacions mitjançant un pressupost estàtic o rígid
5.2. Obtenció i anàlisi de les desviacions mitjançant un pressupost flexible

Coneixements previs

Introducció a la comptabilitat i Introducció a l’anàlisi de costos.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats