Seminaris Entendre les emocions

En veure el seu depredador, l’organisme de qualsevol animal es prepara per la supervivència. Quan un ésser humà veu una pel·lícula de terror, el seu organisme també sofreix un seguit de canvis que el manté amb els sentit en alerta. Parlem d’emocions, o el que es el mateix, disposicions amb una base neural que faciliten l’activació de reaccions apropiades als esdeveniments que tenen lloc i propiciant l’adaptació al canvi.

En els éssers humans, l’emoció va acompanyada de sentiments. Els components inicials d’una emoció són tres: autonòmic, endocrí i conductual. Tots tres possibiliten la supervivència i adaptació al medi canviant però no l’experiència privada o sentiment (component cognitiu). Des d’algunes teories psicològiques es defineix l’emoció en relació al que és un sentiment conscient. Com que resulta molt complicat establir una explicació neurobiològica dels fenòmens conscients i de la pròpia consciència, també pot ser problemàtic definir les emocions com a estats de consciència.

Al llarg d’aquest curs descriurem com s’organitzen les emocions en termes psicològics i com es representen al cervell.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol, Català
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
17 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada 1 mes ( crèdits)
user icon
Professorat: Ana Moreno Alcázar
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Objectius

 • Definir què és una emoció i conèixer-ne l’evolució des d’un punt de vista filogenètic
 • Entendre la naturalesa del processament de la informació emocional
 • Conèixer els components que formen una emoció com a resposta
 • Comprendre com l’emoció es pot constituir com un mecanisme de comunicació
 • Descriure les principals teories de l’emoció
 • Comprendre què és la lateralització de les emocions
 • Analitzar el paper de l’hipotàlem en la regulació de la resposta emocional
 • Entendre les bases neurals i endocrines de l’agressió
 • Analitzar la implicació de l’amígdala en l’aprenentatge emocional i en la cognició social
 • Descriure els principals efectes de les lesions de l’amígdala i de l’escorça prefrontal sobre el processament de la informació emocional
 • Analitzar el paper de l’escorça orbitofrontal en l’aprenentatge emocional, l’agressió, la cognició social, els judicis morals, el reconeixement emocional i la flexibilitat conductual
 • Descriure la implicació de l’escorça prefrontal dorsolateral, l’escorça cingular anterior i l’ínsula en el processament de la informació emocional
 • Descriure les principals influències emocionals sobre les funcions cognitives: percepció, atenció, aprenentatge i memòria i presa de decisions
 • Relacionar l’emoció amb la cognició social

Competències

 • Analitzar i sintetitzar
 • Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s’ocupin
 • Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti
 • Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dintre d’un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disponible
 • Treballar de forma autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d’habilitats
 • Analitzar i interpretar les bases biològiques de la conducta i la cognició en relació al seu funcionament

Metodologia

El model pedagògic de la UOC fonamenta el procés d’aprenentatge dels estudiants en l’avaluació continuada, que consisteix en la realització d’un seguit d’activitats d’aprenentatge al llarg del curs.

Per a una assimilació gradual, continuada i integradora dels continguts del curs us recomanen realitzar les&nbsp,activitats d’aprenentatg que s’aniran proporcionant al llarg del curs. Aquest recurs metodològic s’integra dins del model pedagògic de la UOC, que es basa en les directrius del nou Espai Europeu d’Ensenyament sobre la continuïtat de continguts al llarg del període lectiu. El model es fonamenta en una sèrie de competències i objectius d’aprenentatge que cal assolir mitjançant l’estudi dirigit de l’avaluació continuada (AC).

És molt convenient realitzar les activitats que es van proposant en cada apartat del temari ja que possibiliten relacionar els diferents continguts teòrics amb exemples pràctics i concrets. També és convenient utilitzar amb la màxima freqüència els espais d’interacció a l’aula virtual, per això us recomanem accedir cada dia a l’aula i entrar als seus diferents espais per a realitzar un bon seguiment de les propostes d’estudi i els suggeriments puntuals del consultor. Resulta molt positiu compartir qualsevol dubte que sorgeixi en la lectura del material, els companys, en primera instància, i el consultor, sempre que sigui necessari, intentaran donar resposta a aquests dubtes.

Contingut

1. Introducció a l’estudi de les emocions
1.1. Components i control neural de l’emoció
1.2. L’emoció com a llenguatge

2. Teories de l’emoció
2.1. Primers estudis
2.2. Visió actual

3. Lateralització de les emocions
3.1. Reconeixement de les emocions
3.2. Expressió emocional
3.3. Lateralització funcional de l’escorça: emocions positives i emocions negatives

4. Anatomia de les emocions
4.1. L’origen del concepte de sistema límbic
4.2. Hipotàlem
4.3. El paper de l’amígdala en les emocions
4.4. Escorça i emocions

 

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d’aquest curs.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »

Estudis relacionats

Vols més informació?