Cursos professionalitzadors Curs de Gestió de Recursos Humans

Economia i empresa

El curs de Gestió de Recursos Humans online s’enfoca en el fet que les empreses són plenament conscients que un dels seus principals actius per a competir en el mercat són els seus professionals. Per a disposar d’un personal preparat i motivat, alineat amb les estratègies de l’empresa, és fonamental un curs de recursos humans a distància per portar a terme una bona gestió de personal, tant administrativa com de polítiques retributives o de desenvolupament personal, a més de criteris clars quant als perfils sol·licitats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància d’una bona política de prevenció de riscos laborals.

Durada:
6 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Direcció de recursos humans

Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels habitants d’aquest món occidental presten serveis a les empreses, amb la finalitat de tirar endavant el seu projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura possible, tot assegurant que la participació de les persones en les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat.
Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s’emmarquin dins de l’estratègia empresarial derivada de la missió i visió del projecte empresarial.

Relacions laborals

Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones.

El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i l’organització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que aquestes relacions adopten.

Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, com també el marc de les relacions de treball individuals entre el treballador i l’empresa.

Nòmines i Seguretat social

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per a optimitzar la rendibilitat del negoci mitjançant l’acompliment dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, això és, les aportacions a la Seguretat Social, a l’Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. A més, també cal tenir present l’acció protectora que la Seguretat Social té envers els treballadors.

Prevenció de riscos laborals

La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment en aquest curs de recursos humans dedicar-hi íntegrament una assignatura de caràcter interdisciplinari que es nodreix d’un conjunt ampli de tècniques, unes d’específiques per a la prevenció i d’altres que no hi estan estrictament vinculades però que són igualment necessàries.

L’assignatura del curs ràpid de recursos humans tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre la matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut en el treball.

L’objectiu d’estudiar recursos humans a distància és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc al departament de recursos humans sigui conscient d’aquest tema i tingui els coneixements necessaris per a promoure’n l’aplicació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Direcció de recursos humans 25 h 1 mes 1 cr.
Relacions laborals 25 h 1 mes 1 cr.
Nòmines i Seguretat Social 50 h 2 mesos 2 cr.
Prevenció de riscos laborals 50 h 2 mesos 2 cr.
TOTAL DEL CURS 150 h 6 mesos 6 cr.

 

Programa

 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de RH
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitats en matèria preventiva

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Gestió de Recursos Humans.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Recursos humans capacita el titulat per al desenvolupament de funcions tècniques en administració i gestió dels recursos humans a l’empresa. Permet obtenir els coneixements necessaris per a actuar eficaçment en l’organització, planificació i desenvolupament de polítiques de recursos humans, la selecció de personal, la formació per a empreses, el desenvolupament de carreres professionals, les polítiques retributives, les relacions laborals individuals i col·lectives, la gestió de nòmines i de Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els aspectes més significatius de l’administració i organització de l’empresa i dels seus conceptes econòmics.

Competències

 • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i funcions de l’àrea de recursos humans (selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal).
 • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i gestionar l’administració en l’àmbit de les relacions laborals individuals.
 • Disposar d’habilitats i coneixement dels aspectes de les relacions laborals col·lectives i de les administracions públiques vinculades a l’àmbit laboral.
 • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l’empresa amb relació a la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, i tenir habilitats per a la recerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar, en l’àmbit de les TIC, tant les eines de gestió de recursos humans com sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les administracions públiques en l’àmbit laboral.
 • Identificar i implementar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització i assegurar-ne el compliment.
 • Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització, des de la definició de la modalitat preventiva adequada, passant per la identificació dels recursos necessaris, fins al desenvolupament dels documents pertinents (pla de prevenció i planificació preventiva).

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?