Cursos professionalitzadors Curs de Màrqueting, Community Management i Social Màrqueting

Comunicació i màrqueting

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

Al mercat actual, el màrqueting és un dels pilars fonamentals per a definir estratègies que permetin presentar competitivament els productes o els serveis d’una empresa. Per això, UOC Xtended Studies t’ofereix el curs de Màrqueting i Community Management i Social Marketing, que vol formar professionals capaços de desenvolupar totes les seves capacitats en el sector del màrqueting electrònic.

 

Els bons professionals han de dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes, com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, també han de controlar el mitjà que ha revolucionat la manera d’entendre el màrqueting: internet.

En aquest últim àmbit, el comerç electrònic i el màrqueting de mitjans social ja són peces clau i fonamentals dins dels plans de qualsevol empresa. De fet, les xarxes socials es configuren com un dels canals amb més poder de prescripció.

Comprendre i aplicar els conceptes de la gestió de comunitats des de l’òptica del màrqueting i la seva relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt que l’ajudarà a abordar els nous reptes empresarials.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marketing i de Community Management i Social Marketing

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients.

Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces.

Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu tan durador com sigui possible; així mateix, ajuda a destacar en aspectes com la gestió de la relació amb els clients (customer relationship management, CRM), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic.

Dona a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preus (maneres de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei).

Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

 

Investigació comercial

L’assignatura parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat.

Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, analitzar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

 

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports i com té lloc la democratització de la publicitat al web 2.0.

Igualment, detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia i incideix en com s’adapta el pla de màrqueting a internet i com es duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitzen el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

Community management

Proporciona una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa del màrqueting de mitjans socials i del gestor de comunitats com a perfil professional emergent.

La seva missió és elaborar, gestionar i dinamitzar comunitats a l’entorn d’una marca, organització, esdeveniment o causa social a la xarxa, en sintonia amb el màrqueting de l’organització.

L’assignatura permet obtenir les claus per a idear i implementar estratègies de gestió de comunitats, tant per a obrir nous mercats en les petites i mitjanes empreses com per a facilitar l’establiment de converses amb els clients i els públics de les organitzacions de qualsevol dimensió.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 420h. 17,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m.
Investigació comercial 90h. 4,0 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m.
Community management 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Màrqueting i Community Management y Social Marketing

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L’entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d’informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • La revolució d’internet
 • El núvol o cloud computing
 • De les 4 P a les 4 C i a les 4 E
 • Evolució del màrqueting en els mitjans digitals
 • Màrqueting a internet i màrqueting electrònic
 • L’escenari del màrqueting electrònic
 • Els beneficis del màrqueting a internet
 • Estratègia electrònica
 • El pla de màrqueting electrònic
 • Etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic
 • Proveïment participatiu (crowdsourcing) i màrqueting a internet
 • Introducció a la publicitat a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comunicació persuasiva en comunitats virtuals i xarxes socials
 • Cercadors socials
 • SMO (optimització per mitjans socials) i SMM (màrqueting de mitjans socials)
 • Comunitats en 3D i mons virtuals
 • Web 3.0. El web semàntic
 • Creativitat interactiva
 • Els actors de la comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital
 • Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Internet com a mercat: el comerç electrònic
 • Tipus de mercats electrònics
 • Consumidors electrònics
 • Estratègies de màrqueting
 • Creació d’una botiga en línia
 • Infraestructura en els mercats electrònics
 • Gestió de la relació amb els clients (customer relationship management, CRM)
 • Introducció als mitjans socials i a la gestió de comunitats
 • Punt de partida: establiment d’objectius i determinació d’indicadors claus de rendiment (KPI).
 • Etapes de dinamització en xarxes socials
 • El paper de les empreses i les institucions en els mitjans socials
 • Estratègia en mitjans socials
 • Fases d’una estratègia en mitjans socials
 • Definició de monitoratge i reputació en línia
 • Què s’ha de monitorar, com i on
 • Eines de monitoratge de trànsit i influència
 • Perfil del gestor de comunitats
 • Gestió de comunitats i de la reputació de les marques
 • Monitoratge de trànsit i influència

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting, Community Management i Social Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marketing

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Community Management i Social Marketing

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies de Community Management

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting i Community Management i Social Marketing capacita el titulat per a l’exercici de funcions tècniques i de direcció de màrqueting amb una especialització d’entorns digitals, tant en l’àmbit d’una pime com d’una organització més gran.

Així, doncs, serà capaç de potar a terme polítiques eficaces de màrqueting en general per a comercialitzar béns i serveis de l’empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

A més, podrà idear estratègies de màrqueting i de xarxes socials, que incloguin el disseny, la planificació i la gestió de les diferents operatives, i també els canals i les eines de comunicació, promoció, fidelització, diàleg i venda, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials, alhora que portarà el control de l’estratègia de màrqueting a internet i monitorarà la presència de la marca a les xarxes socials i hi actuarà.

 

Competències del curs de Community Management y Social Marketing

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Executar l’anàlisi exhaustiva de l’empresa i l’entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a la consecució dels objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.
 • Triar apropiadament les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d’usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau del web social i assumir els fonaments dels mitjans socials per a determinar una estratègia en aquest camp.
 • Crear un pla estratègic en mitjans socials d’acord amb uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d’acció que aconsegueixi una execució correcta del pla estratègic.
 • Monitorar i valorar l’impacte de la reputació en línia en el model de negoci de les organitzacions.
 • Exercir les funcions operatives d’un gestor de comunitats creant i gestionant la comunitat i la reputació d’acord amb els objectius de l’organització i amb les eines més adequades.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?