Cursos professionalitzadors Curs de Logística i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

Operacions i logística

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

Els processos productius i logístics són l’eix fonamental de moltes empreses. Dotar de racionalitat i eficàcia aquests processos és clau en un entorn competitiu i cada vegada més exigent.

El responsable de logística  o compres ha d’estar preparat per a gestionar activitats molt diverses, com l’aprovisionament, l’emmagatzematge de matèries primeres o productes finals, la preparació de comandes, la distribució i la participació en compres i negociacions; a més, ha de tenir una àmplia visió de l’empresa.

En l’entorn de crisi actual, el procés d’obertura a l’exterior és una estratègia empresarial indispensable. Quan una empresa decideix començar el procés d’internacionalització, la seqüència de decisions que adopta és, en la primera fase, la definició d’un pla estratègic d’internacionalització que permeti definir el format inicial. La fase següent és la posada en marxa del cicle operatiu que permeti definir tota l’operativa pràctica.

El curs ofereix una visió completa del cicle operatiu del comerç internacional, començant per la definició i la contractació del transport, passant per la gestió duanera i acabant per la fase de cobrament i pagament mitjançant l’operativa bancària internacional.

Durada:
23.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Logística i Compres i de Comerç Internacional. Cicle operatiu

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els objectius que té, les classificacions i l’organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Logística integral

La logística té un paper cada vegada més important en l’empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l’assignatura comença amb el repàs dels antecedents històrics i amb l’anàlisi dels diferents sistemes, els àmbits d’actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. S’aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l’optimització dels recursos que hi ha dins d’un magatzem (gestió i organització d’aquests recursos, emplaçaments, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una gestió d’estocs correcta (models, control d’existències, inventaris, etc.). Tot procés de vendes requereix un procés de transport i distribució. Per tant, l’assignatura també s’ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

 

Gestió de les compres

L’assignatura mira de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:

 • S’analitza l’evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l’empresa, a més de les tendències, la globalització i les exigències d’aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i coneixements per a l’alineació de l’estratègia de compres amb l’empresa. D’altra banda, es dona a conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.
 • La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com buscar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, i també avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.
 • Es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, i també la gestió d’estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.
 • La negociació en les compres és un punt important i en aquest apartat s’enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de la gestió de compres.
 • Es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per a determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustos), i també ràtios per al control econòmic de les compres.

 

Introducció al comerç internacional

Revisa les diverses formes d’implantació a l’exterior, per a definir posteriorment el cicle operatiu del comerç internacional.

S’identifiquen els aspectes clau de cada forma d’implantació pel que fa al transport i la logística: de gestió duanera, de fiscalitat i de banca internacional.

 

Transport i logística del transport internacional

El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la seva venda; per això, el transport constitueix un element consubstancial de l’activitat comercial. En acabar l’assignatura, l’estudiant serà capaç de:

– Interpretar i confeccionar documents de transport internacional.

– Dialogar amb transitaris, agents de càrrega aèria, consignataris…

– Interpretar i calcular les ofertes de les companyies de transport.

– Calcular els costos de productes d’importació i exportació.

 

Gestió duanera

La logística i la gestió duanera van lligades l’una amb l’altra, de manera que proporcionen a l’operador un servei global que li permetrà obtenir agilitat i ajudar a reduir els costos fiscals i financers del client final. En acabar, l’estudiant podrà:

– Classificar les mercaderies.

– Valorar les mercaderies a la duana d’importació.

– Sol·licitar el règim duaner que interessi més.

– Calcular el deute duaner.

– Elaborar una declaració de comerç exterior (DUA).

– Conèixer tota la normativa aplicable en matèria duanera.

 

Banca internacional

Totes les operacions passen per una entitat financera. Conèixer els mecanismes d’aquestes operacions evita problemes i, en definitiva, costos i riscos de canvi. En acabar, l’estudiant podrà:

– Conèixer els documents i els mitjans de pagament més habituals.

– Conèixer els principis bàsics del càlcul bancari per a decidir el mitjà de finançament més adequat.

– Analitzar el risc país.

– Entendre el mercat de divises, el seu funcionament, els riscos i les possibilitats de cobertura, a més dels tipus d’avals i garanties.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 540h.  23,5m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses  105h. 4,0 m.
Logística integral 90h. 4,0 m.
Gestió de les compres 90h. 4,0 m.
Introducció al comerç internacional 30h. 1,0 m.
Transport i logística del transport internacional 90h. 4,0 m.
Gestió duanera 60h. 3,0 m.
Banca internacional 75h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Logística i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Logística integral
 • La logística del magatzem
 • Distribució en els punts de venda
 • Organització de les compres
 • Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda
 • Introducció al comerç internacional
 • Decisió d’internacionalitzar-se
 • Realització d’una anàlisi interna de l’empresa
 • Elaboració d’un pla d’actuació
 • Realització d’una anàlisi externa de l’empresa
 • Creació d’un departament d’exportació
 • Recerca i selecció de mercats exteriors
 • Formes d’entrada més adequades en cada mercat
 • Gestió administrativa d’una operació de venda d’exportació
 • Regles internacionals per al lliurament de les mercaderies en la compravenda internacional. Incoterms 2010 de la CCI.
 • Geografia del transport
 • Transport internacional
 • Conceptes generals i política comercial
 • Procediments duaners
 • Mitjans de pagament en el comerç internacional
 • Finançament del comerç exterior
 • Avals i garanties internacionals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Logística i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Logística i Compres

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comerç Internacional. Cicle Operatiu

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses

Certificat de UOC Xtended Studies de Logística Integral

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Comerç Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Transport i Logística del Transport Internacional

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Duanera

Certificat de UOC Xtended Studies de Banca Internacional

Perfil i competències

Perfil professional

El curs capacita el titulat per a exercir de responsable en les àrees de logística i compres d’una empresa i per a exercir funcions de responsabilitat en el departament de comerç exterior o d’importació/exportació d’una pime, i també en empreses consignatàries, transitàries, operadors logístics, etc. Així, doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i l’organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l’optimització de la cadena logística des de la fàbrica o el departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei que s’ofereix; i també podrà contribuir al disseny de l’operativa per a l’exportació/importació per part de l’empresa i a la gestió de les operacions d’importació i exportació des dels diferents àmbits (transport, duanes i pagament) i aspectes (control, resolució d’incidències , etc.), assegurant el desenvolupament administratiu i la documentació corresponent.

 

Competències del curs de Logística i Comerç Internacional. Cicle Operatiu

 • Disposar d’una visió global de l’empresa, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial que pugui tenir.
 • Comprendre globalment els processos de màrqueting, la comptabilitat i els aspectes jurídics dels recursos humans.
 • Col·laborar en l’optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que s’han de dur a terme d’acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l’organització.
 • Organitzar el magatzem d’acord amb els criteris i els nivells d’activitat previstos i alhora elaborar el pla d’aprovisionament i fer-ne el seguiment i el control.
 • Calcular i aplicar indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l’optimització del temps i dels recursos humans i tècnics.
 • Analitzar en cadascuna de les fases i les operacions de la cadena logística els procediments que s’han d’aplicar pel que fa a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la salut.
 • Planificar i gestionar les operacions del tràfic i l’explotació en les empreses que fan transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables que es requereixen.
 • Identificar i seleccionar els proveïdors idonis i negociar-hi, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s’ajusten a les comandes que s’han fet.
 • Elaborar i organitzar, en l’operació de compres, el pla d’acció d’acord amb els objectius de l’organització.
 • Definir i aplicar l’operativa de l’exportació de productes i la implantació d’una empresa en un mercat exterior.
 • Desenvolupar la gestió administrativa en les operacions d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies.
 • Organitzar i gestionar el procés d’emmagatzematge i la distribució internacional de mercaderies més adequats segons les condicions.
 • Identificar els procediments duaners de cada cas i gestionar els requisits de gestió duanera per a complir la legalitat.
 • Identificar i gestionar el millor procediment bancari per a complir els requisits bancaris als quals s’han d’ajustar les transaccions internacionals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?