Cursos professionalitzadors

Curs d’Investigació Comercial

Comunicació i màrqueting

Avui dia, la informació és l’actiu més important en una empresa. Les innovacions tecnològiques permeten obtenir dades de tots els processos empresarials, des de la producció fins a la distribució de productes o serveis. La recopilació i l’anàlisi d’aquestes dades permetrà a les empreses disminuir el marge d’incertesa en el procés de presa de decisions.

Per poder obtenir i analitzar aquesta quantitat ingent de dades, les empreses necessiten professionals formats i amb coneixements d’investigació comercial per poder elaborar informes de resultats que responguin als objectius de l’empresa.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Investigació Comercial

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Investigació comercial

L’assignatura parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat. Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, analitzar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Investigació comercial 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Investigació Comercial

L’entorn de la investigació comercial

 • El concepte d’investigació comercial
 • Aplicacions de la investigació comercial
 • Organització de la investigació comercial
 • La implantació d’un SIM

 

El disseny de la investigació comercial

 • Determinació dels objectius
 • Orientació de la recerca
 • Tipus de dades de la investigació
 • Procés d’investigació comercial
 • Definició de l’univers i la mostra
 • Errors en el procés d’investigació

 

Recollida d’informació

 • Fonts d’informació
 • Investigació quantitativa
 • Investigació qualitativa
 • L’observació
 • L’experimentació
 • Tests sobre el producte
 • Treball de camp

 

Anàlisi i interpretació de dades

 • Escales de mesura
 • Tractament de les dades
 • La tabulació de dades
 • Anàlisi multivariant
 • Presentació dels resultats

Requisits d’accés per al Curs d’Investigació Comercial

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Competències del curs d’Investigació Comercial

 • Valorar el marc de la investigació comercial mitjançant el coneixement dels tipus d’estudis quantitatius i qualitatius, les tècniques de recerca i les aplicacions que pot tenir en diversos àmbits.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d’investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

 

Objectius del curs d’Investigació Comercial

 • Descriure les magnituds macroeconòmiques i microeconòmiques més rellevants i els seus efectes en l’economia d’un país.
 • Identificar, en un estudi de mercat, les principals variables econòmiques i socials que poden afectar un sector determinat de la població.
 • Seleccionar les tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d’informació de les fonts primàries més avantatjoses, fiables i representatives per a la investigació social, d’acord amb els objectius i el pressupost assignat.
 • Organitzar el tipus de recollida de dades de les fonts primàries, d’acord amb els paràmetres que intervenen en la investigació, de manera que la informació sigui fàcil de tractar i d’interpretar.
 • Construir els instruments de recollida d’informació de les fonts primàries i secundàries.
 • Avaluar la validesa d’un qüestionari a partir dels objectius proposats i per contrast amb l’estructura, el contingut de les preguntes i les característiques de la mostra escollida.
 • Identificar les variables obtingudes de les fonts d’informació secundàries per a dur a terme l’estudi comercial.
 • Seleccionar les fonts d’informació secundàries i el format adequat per a la recollida de dades, tant internes com externes, que s’adeqüin als objectius i al pressupost.
 • Desenvolupar el procés de recollida, tractament i presentació de la informació, procedent tant de dades primàries com de secundàries, en mitjans convencionals i informàtics.
 • Interpretar els valors estadístics obtinguts pel que fa als paràmetres de referència de què es disposa.
 • Identificar les finalitats, les característiques d’idoneïtat i les tècniques d’organització d’un sistema d’informació de mercats (SIM).
 • Organitzar les dades d’un SIM en un mitjà informatitzat, útil i actualitzat, i amb criteris de mínim cost econòmic i de temps, a partir dels estudis de mercat.
 • Planificar el treball de camp a partir d’uns objectius definits, tenint en compte l’àmbit geogràfic, els paràmetres essencials de la recollida de dades, el temps i el nombre d’enquestadors i les partides econòmiques que integren el pressupost.
 • Establir un sistema de control del procés d’obtenció d’informació de fonts primàries.
 • Seleccionar els enquestadors a partir d’enquestes personals d’acord amb els criteris fixats.
 • Identificar les característiques òptimes de l’enquestador pel que fa al comportament personal i l’actitud davant l’interlocutor, i la formació que necessita.
 • Valorar les liquidacions de les despeses i les possibles desviacions en relació amb el pressupost assignat a la investigació comercial.
 • Especificar els paràmetres essencials que cal analitzar per a jutjar la fiabilitat de la informació recollida, tant en les fonts primàries com en les secundàries.
 • Produir un informe clar, concís i fàcil d’interpretar sobre el desenvolupament i les conclusions d’una investigació comercial.
 • Valorar el treball de camp, l’aplicació de les tècniques de recollida de dades en el context i els terminis establerts, com també les desviacions detectades pel que fa a les hipòtesis i els objectius establerts.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació