Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió de la Comunicació

Comunicació i màrqueting

Les noves tecnologies han revolucionat la gestió empresarial. Tant la immediatesa com la diversitat de canals telemàtics fan imprescindible que els professionals del secretariat dominin la gestió de la comunicació escrita a l’empresa en les seves múltiples facetes i gestionin de manera òptima tota la documentació generada.

Mitjançant una formació teòrica i pràctica adequada, els professionals del secretariat titulats en Gestió de la Comunicació han de poder utilitzar el codi correcte i precís tant en la comunicació interna com externa, per a treballar en qualsevol tipus d’empresa, organització o Administració pública .

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de la Comunicació

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

En comunicacions externes s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió de la Comunicació

La comunicació en una organització

 1. La comunicació en una organització
 2. Elements que intervenen en la comunicació
 3. Barreres en la comunicació
 4. Regles per a assolir una bona comunicació

 

La comunicació interna de l’empresa

 1. Formes de comunicació a l’empresa
 2. Funcions de la comunicació interna
 3. Mitjans de la comunicació interna

 

La comunicació externa de l’empresa

 1. La comunicació externa de l’empresa
 2. Tècniques de comunicació escrita i gràfica
 3. Procés de disseny de documents escrits
 4. Correspondència comercial
 5. Comunicació en línia. Internet

 

La comunicació a l’Administració pública

 1. Els documents a l’Administració pública
 2.  El procediment administratiu

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de la Comunicació

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació

Competències del curs de Gestió de la Comunicació

 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats
 • Elaborar documents utilitzats en l’Administració pública amb l’estructura lèxica i l’estil adequats tenint en compte les normes de procediment administratiu.

 

Objectius del curs de Gestió de la Comunicació

 • Valorar correctament els elements que intervenen en el procés de comunicació i la seva repercussió en les decisions que es prenguin.
 • Relacionar les necessitats que es deriven de les situacions de comunicació interna de l’empresa amb les eines i els documents més adequats a cada situació.
 • Reconèixer les diferents funcions de la comunicació externa i les eines i els documents més adequats, segons les necessitats que es deriven de la construcció de la imatge de l’empresa.
 • Relacionar els elements de la comunicació, el mitjà de comunicació i de destinació de la informació amb les diferents comunicacions que hi poden haver en una organització.
 • Utilitzar correctament el procediment administratiu en la relació de l’empresa amb l’Administració, i elaborar els documents que origina aquest tipus de comunicació.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació