Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Administrativa i Recursos Humans

Economia i empresa

L’exercici de les funcions administratives implica, sovint, la realització o la preparació de processos de selecció de personal o altres aspectes relatius a l’àrea dels recursos humans, especialment en petites o mitjanes empreses. Posseir amplis coneixements en els dos camps contribueix de manera extraordinària a la millora de l’eficàcia i l’eficiència, per la qual cosa aquestes empreses valoren tenir personal preparat per a poder fer aquestes funcions. El curs de gestió administrativa i recursos humans forma un bon professional administratiu que, a més dels coneixements tècnics, adquireixi capacitats i habilitats de direcció i lideratge, motivació de l’equip, organització i capacitat comunicativa. Si, a més, disposa d’una base sòlida en recursos humans, podrà col·laborar en la gestió del col·lectiu, tant en l’aspecte administratiu com en polítiques retributives o de desenvolupament personal, com també a l’hora d’establir criteris clars quant als perfils demanats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància que té una bona política de prevenció de riscos laborals.

Durada:
18 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió d’equips de treball i atenció al client

L’assignatura facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que es pugui presentar en el desenvolupament de la tasca professional de gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, de manera que aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, per la qual cosa s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al treballador fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. I finalment s’ofereixen unes breus indicacions sobre com s’han de rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

 

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, la possibilitat de disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades. L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi el treball diari. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en què es basa: Windows 7.

 

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. En aquestes últimes, aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Direcció de recursos humans

Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels habitants d’aquest món occidental presten serveis a les empreses, amb la finalitat de traure endavant el seu projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura possible, tot assegurant que la participació de les persones en les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat.
Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s’emmarquin dins de l’estratègia empresarial derivada de la missió i visió del projecte empresarial.

 

Relacions laborals

Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones.

El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i l’organització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que aquestes relacions adopten.

Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, com també el marc de les relacions de treball individuals entre el treballador i l’empresa.

 

Nòmines i Seguretat Social

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per a optimitzar la rendibilitat del negoci mitjançant l’acompliment dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, això és, les aportacions a la Seguretat Social, a l’Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. A més, també cal tenir present l’acció protectora que la Seguretat Social té envers els treballadors.

 

Prevenció de riscos laborals

La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment en aquest curs en línia dedicar-hi íntegrament una assignatura de caràcter interdisciplinari que es nodreix d’un conjunt ampli de tècniques, unes d’específiques per a la prevenció i d’altres que no hi estan estrictament vinculades però que són igualment necessàries.

L’assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre la matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut en el treball.

L’objectiu és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc al departament de recursos humans sigui conscient d’aquest tema i tingui els coneixements necessaris per a promoure’n l’aplicació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Aplicacions ofimàtiques 90h. 3,0 m. 3,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Direcció de recursos humans 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Relacions laborals 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Nòmines i Seguretat Social 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Prevenció de riscos laborals 60h. 2,0 m. 2,0 c.
TOTAL DEL CURS 450h. 18,0 m. 15,0 c.

 

Programa del curs de Gestió administrativa i recursos humans

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Access
 • Powerpoint
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració Pública
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de RH
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitats en matèria preventiva

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Gestió Administrativa i Recursos Humans.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de gestió administrativa i recursos humans capacita el titulat en formació superior per a exercir d’auxiliar administratiu en una empresa privada o pública, ja que de manera autònoma podrà elaborar i tramitar documents o comunicacions internes o externes, i també millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’execució de les tasques i gestions administratives seguint les normes d’organització interna i la legislació vigent, i amb qualitat de servei. A més, el dota de coneixements per a assumir competències en l’àmbit de la gestió dels recursos humans, ja que serà capaç de gestionar els contractes o les nòmines, entre altres aspectes propis d’aquesta àrea.

 

Competències del curs de Gestió administrativa i recursos humans

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions a nivell usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb opcions tipogràfiques.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i la gestió administrativa en l’àmbit de les relacions laborals individuals.
 • Disposar d’habilitats en aspectes com les relacions laborals col·lectives i amb les administracions vinculades en l’àmbit laboral, i també tenir coneixements sobre aquestes qüestions.
 • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l’empresa per mitjà de la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, i disposar d’habilitats en la recerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar i implantar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització i assegurar-ne el compliment.
 • Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització des de la definició de la modalitat preventiva adequada, passant per la identificació dels recursos necessaris fins al desenvolupament dels documents requerits (pla de prevenció i planificació preventiva).

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?