Cursos professionalitzadors

Curs de Fiscalitat

Comptabilitat i finances

Atesa la mutabilitat constant del sistema tributari i l’aprovació de noves normatives legals, les petites i mitjanes empreses han d’analitzar constantment les implicacions fiscals de qualsevol acte o negoci jurídic que volen emprendre.

Per això, en l’actualitat, per a poder gestionar l’empresa és imprescindible conèixer els conceptes bàsics de la fiscalitat mitjançant una formació teòrica i pràctica que aprofundeixi en l’estudi de casos dels diferents impostos que afecten l’activitat empresarial segons la normativa legal vigent.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Fiscalitat Aplicada a la Pime

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Fiscalitat

Aquesta assignatura proporciona una visió més profunda de les diferents implicacions fiscals que habitualment es deriven del tràfic mercantil de les pimes en relació amb els impostos principals del sistema tributari espanyol.

L’estructura és similar a la de l’anterior assignatura, ja que manté la classificació entre impostos directes i impostos indirectes, si bé se centra fonamentalment en l’estudi dels principals impostos que afecten les pimes (IS, IRPF, IVA i ITPAJD) i en alguns aspectes molt concrets de l’ISD, l’IAE i l’IBI. L’objectiu és consolidar un grau de coneixement d’aquests impostos que permeti identificar les principals implicacions fiscals derivades de la pràctica mercantil i resoldre qüestions pràctiques, com també reconèixer les compatibilitats i incompatibilitats que es plantegen entre els diferents impostos.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Fiscalitat aplicada a la Pime 105h. 4,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs d’especialització de Fiscalitat 

Fiscalitat directa

 • Impost sobre societats (IS)
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre el patrimoni (IP)
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre béns immobles

 

Fiscalitat indirecta

 • Impost sobre el valor afegit
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Requisits d’accés per al Curs de Fiscalitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Fiscalitat Aplicada a la Pime

Competències del curs d’especialització de Fiscalitat 

 • Planificar, avaluar i assessorar en la gestió tributària de l’empresa donant la resposta adequada i un valor afegit a la tributació.
 • Plantejar i aplicar una estratègia per a aconseguir una tributació òptima per a una empresa.
 • Interpretar i aplicar correctament la normativa, la doctrina i altres fonts tributàries, tramitar correctament els diferents tributs i identificar els règims tributaris existents, els beneficis fiscals actuals per a cada activitat i sector.
 • Anticipar, identificar i resoldre la problemàtica tributària en l’àmbit del sector empresarial.

 

Objectius del curs d’especialització de Fiscalitat 

 • Comprendre l’estructura del sistema tributari espanyol vigent, centrant-nos en els principals recursos impositius, és a dir, en els principals impostos del sistema tributari estatal i del sistema tributari de les entitats locals.
 • Determinar quins són els impostos que graven el tràfic empresarial en el nostre sistema tributari i, fonamentalment, les operacions comercials de les pimes, sense entrar en l’estudi de les altres categories tributàries, és a dir, les taxes i les contribucions especials.
 • Saber que els principals impostos del sistema tributari també es poden classificar en impostos directes i impostos indirectes. Els impostos directes són l’IRPF, l’IS i l’ISD, i s’estudiaran en el primer mòdul didàctic. Els impostos indirectes són l’IVA i l’ITPAJD, i s’estudiaran en el segon mòdul didàctic
 • Assimilar els trets essencials de cada un dels impostos en particular, per la qual cosa s’analitzaran el fonament i l’estructura de cada un d’ells: naturalesa, fet imposable, subjecte passiu i deute tributari.
 • Identificar les relacions que es poden establir entre els diferents impostos pertanyents al nostre sistema impositiu i quins són els efectes que se’n deriven.
 • Reconèixer els principals supòsits de subjecció, de no subjecció i d’exempció dels impostos que s’estudiaran en aquesta assignatura.
 • Recordar que el curs se centra en les implicacions fiscals que graven el tràfic diari de les pimes, per la qual cosa s’abordarà l’anàlisi, l’estudi i la comprensió d’aquelles qüestions que tradicionalment corresponen a grans grups d’empreses o multinacionals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació