Programes de desenvolupament continu

Curs d’Energies Renovables. Principis i Components d’un Sistema d’Energia Solar Tèrmica

Indústria i medi ambient

La societat és cada vegada més conscient dels reptes associats a l’energia: l’abastament, la seguretat i l’impacte ambiental. Tot això, unit a la volatilitat dels preus d’energies com l’elèctrica o la dels hidrocarburs, ha tingut un impacte positiu en el desenvolupament de les energies renovables i les seves aplicacions. L’energia solar tèrmica és, sens dubte, l’energia amb més projecció empresarial. Per treballar en aquest sector es necessiten coneixements de geopolítica i de les polítiques energètiques actuals, i també una formació centrada en els aspectes més tècnics de la generació de calor i electricitat amb energies renovables.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Energies Renovables. Principis i Components d'un Sistema d'Energia Solar Tèrmica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a les energies renovables

L’assignatura introdueix els conceptes bàsics d’energia, les energies renovables i les diferents aplicacions que tenen, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per a poder cursar les assignatures següents del programa.

 

Principis bàsics i components d’un sistema

L’assignatura, d’una banda, proporciona les bases físiques pròpies de l’energia solar tèrmica, i de l’altra, descriu tots els components d’una instal·lació solar tèrmica. Inicialment sintetitza tots els conceptes físics que s’han de tenir en compte i inclou un breu resum de l’evolució del mercat de l’energia solar tèrmica i un apartat dedicat a la legislació vigent que afecta aquesta mena d’instal·lacions. A continuació, se centra en els diferents elements o peces que componen el circuit primari.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 5,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Principis bàsics i components d’un sistema 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Energies Renovables. Principis i Components d’un Sistema d’Energia Solar Tèrmica

Introducció a les energies renovables

 • L’energia
 • Generació de calor i electricitat amb energies renovables

Conceptes bàsics d’energia solar tèrmica

 • Conceptes físics bàsics
 • Evolució del mercat de l’energia solar tèrmica
 • Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica
 • Tecnologia de l’energia solar tèrmica
 • Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements

Components d’un sistema d’energia solar tèrmica

 • Subsistema de captació
 • Subsistema d’acumulació
 • Subsistema hidràulic
 • Altres elements del sistema

Requisits d’accés per al Curs d’Energies Renovables. Principis i Components d’un Sistema d’Energia Solar Tèrmica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a les Energies Renovables

Certificat de UOC Xtended Studies de Principis Bàsics i Components d’un Sistema

Competències del curs d’Energies Renovables. Principis i Components d’un Sistema d’Energia Solar Tèrmica

 • Triar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.
 • Determinar la viabilitat de projectes d’energies renovables en general i d’energia solar en particular per mitjà de la radiació solar que arriba a la superfície i triar la tecnologia més òptima.
 • Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per a aplicar-los a l’energia solar.
 • Calcular, organitzar i gestionar l’adquisició dels components d’un sistema d’energia solar fototèrmic.
 • Controlar i comprovar que la instal·lació solar fototèrmica compleix la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.

 

Objectius del curs d’Energies Renovables. Principis i Components d’un Sistema d’Energia Solar Tèrmica

 • Definir els conceptes d’energia i potència.
 • Distingir les unitats energètiques i operar-hi.
 • Classificar i diferenciar les energies d’estoc i les energies de flux.
 • Descriure el recorregut de l’energia.
 • Identificar i relacionar els diferents elements, característiques i factors de la radiació solar.
 • Identificar i relacionar les característiques i els factors dels corrents d’aire.
 • Definir les coordenades geogràfiques, els punts cardinals i les coordenades solars.
 • Determinar el posicionament ideal per als captadors solars.
 • Distingir entre els tipus d’energia solar i les aplicacions diferents que se’n fa i classificar-los.
 • Anomenar els aspectes fonamentals de l’energia eòlica.
 • Descriure altres aplicacions de les energies renovables.
 • Definir els conceptes físics de temperatura, calor i dinàmica de fluids.
 • Conèixer l’evolució del mercat de l’energia solar tèrmica.
 • Identificar la normativa actual en tots nivells en què està estructurada.
 • Determinar els avantatges i els inconvenients dels diferents sistemes d’energia solar tèrmica.
 • Classificar les tipologies d’instal·lació.
 • Reconèixer la simbologia dels elements utilitzats en els esquemes d’instal·lacions.
 • Descriure les característiques de cada element i la seva tipologia.
 • Triar cadascun dels components del sistema.
 • Identificar els conjunts d’elements principals que ofereix el mercat.
 • Dimensionar l’acumulador, l’intercanviador i el vas d’expansió.
 • Calcular la capacitat i les pèrdues de càrrega en les canonades.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34