Programes de desenvolupament continu

Curs de Programa de Màrqueting Internacional

Comunicació i màrqueting

Davant d’un mercat global cada vegada més segmentat i interconnectat, les empreses necessiten definir la seva estratègia d’internacionalització, adaptades als diversos països, amb l’objectiu de portar a bon terme una negociació internacional. En aquest procés, es necessiten professionals del màrqueting amb una formació teòrica i pràctica que els permeti definir l’estratègia internacional, i que coneguin el sistema de fixació de preus internacionals, a més de la complexa gestió de la logística, de manera que estudiar màrqueting internacional és molt convenient. Aquests comerciants internacionals han de ser experts en la gestió d’equips transfronterers i prou flexibles per a adaptar les estructures i els pressupostos de màrqueting a un mercat cada vegada més canviant.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Programa de Màrqueting Internacional

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Programa de màrqueting internacional

Aquesta assignatura proporciona a l’estudiant una visió global i una base conceptual, estratègica i operativa per a dur a terme el disseny, la implantació i la coordinació d’un pla de màrqueting internacional. Amb l’estudi dels continguts identificarem les claus de com es poden idear i implantar estratègies de màrqueting internacional adaptades als diferents països i de com se’n pot portar el control. Amb aquest objectiu estudiarem les quatre variables del màrqueting mix internacional, la qual cosa ens permetrà analitzar les qüestions relacionades amb el producte i suggerir enfocaments conceptuals per a resoldre’ls; aprendrem a prendre decisions sobre la fixació de preus internacionals, quina és la millor manera de distribuir el producte i la gestió logística que comporta, i les diverses eines que hi ha per a comunicar-se amb els clients i influir-hi. Per acabar, estudiarem els elements importants a l’hora de mantenir una negociació internacional per a tenir èxit en la venda de productes en els mercats internacionals. També veurem com es poden transferir el coneixement i l’aprenentatge transfronterer, bé dins de la mateixa empresa o bé entre socis quan hi hagi una cooperació.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Programa de màrqueting internacional 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’especialització de Programa de Màrqueting Internacional

Disseny del Pla de Màrqueting Internacional

 1. Decisions sobre el producte
 2. Decisions sobre el preu
 3. Decisions sobre la distribució
 4. Decisions sobre la comunicació (estratègies de promoció)

Implantació i coordinació del Pla de Màrqueting Internacional

 1. Negociacions multiculturals
 2. Organització i control del pla de màrqueting internacional

Requisits d’accés per al Curs de Programa de Màrqueting Internacional

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Programa de Màrqueting Internacional

Competències del Programa de Màrqueting Internacional

 • Analitzar els factors que influeixen en les decisions del producte a l’hora d’internacionalitzar-lo.
 • Utilitzar les variables que cal tenir en compte a l’hora de fixar els preus en l’exportació.
 • Analitzar i entendre els diferents canals de distribució, i també la gestió logística que s’ha de tenir en compte a l’hora d’exportar un producte. Definir el canal de distribució més adequat.
 • Manejar els diferents tipus d’eines de la comunicació internacional a l’hora de vendre productes en mercats estrangers.
 • Desenvolupar una negociació multicultural per a aconseguir l’èxit en la venda internacional.
 • Analitzar, descriure i entendre els elements clau del sistema de control de màrqueting.

 

Objectius del Programa de Màrqueting Internacional

 • Analitzar els factors que influeixen en una empresa per a estandarditzar o adaptar els seus productes.
 • Analitzar com es desenvolupen les estratègies internacionals de serveis.
 • Diferenciar entre el cicle de vida del producte i el cicle de vida internacional del producte.
 • Analitzar el repte de desenvolupar nous productes per a mercats exteriors.
 • Conèixer i il·lustrar les alternatives en el mix de comunicació del producte.
 • Definir i explicar les diferents alternatives per a crear una marca.
 • Analitzar la pirateria de les marques i les possibles estratègies contra la falsificació.
 • Saber què es vol dir amb producte «verd».
 • Analitzar les estratègies alternatives per a la gestió mediambiental.
 • Entendre com influeixen les variables internes i externes sobre les decisions de fixació de preus internacionals.
 • Entendre com i per què augmenten els preus d’exportació.
 • Analitzar les opcions estratègiques per a determinar el nivell de preus d’un nou producte.
 • Saber quin és l’increment necessari del volum de vendes quan es redueix el preu.
 • Entendre què s’entén per fixació de preus en funció de la corba de l’experiència.
 • Analitzar els problemes en la fixació de preus de transferència en el màrqueting internacional.
 • Analitzar com les condicions canviàries variables comporten reptes per a l’empresa internacional.
 • Identificar i explicar les diferents condicions de venda (pressupostos de preus).
 • Analitzar les circumstàncies que afecten les condicions de pagament.
 • Analitzar el paper del crèdit a l’exportació i el finançament de les exportacions per a l’èxit de l’exportació.
 • Analitzar els factors determinants de les decisions sobre el canal.
 • Analitzar els punts clau d’organitzar i gestionar els canals de màrqueting internacional.
 • Analitzar els factors que influeixen en l’amplitud de la cadena (cobertura intensiva, selectiva o exclusiva).
 • Entendre què es vol dir amb integració de la cadena de màrqueting.
 • Descriure els documents d’exportació més comuns.
 • Definir i explicar els principals mitjans de transport.
 • Conèixer com afecta la internacionalització del comerç al detall al fabricant.
 • Definir els mercats grisos i explicar com cal abordar-los.
 • Definir i classificar els diferents tipus d’eines de la comunicació.
 • Definir i explicar els principals passos per a prendre decisions sobre la promoció. • Descriure les tècniques disponibles i adequades per a elaborar el pressupost publicitari en els mercats estrangers.
 • Analitzar les possibilitats del màrqueting per internet.
 • Conèixer la importància de la venda personal i de la gestió dels representants de vendes en els mercats internacionals.
 • Entendre i definir el concepte de màrqueting viral.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de la publicitat internacional estandarditzada.
 • Analitzar per què la venda mitjançant una negociació entre cultures diferents és un dels reptes més grans existents en la internacionalització.
 • Conèixer les principals fases del procés de negociació multicultural.
 • Analitzar com es pot utilitzar el concepte MAAN en les negociacions internacionals.
 • Analitzar com pot millorar la competitivitat internacional, l’aprenentatge i la transferència de coneixements entre fronteres.
 • Analitzar les repercussions de l’estudi de Hofstede per a les negociacions multiculturals de l’empresa

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34