Programes de desenvolupament continu

Curs en PRL. Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

Indústria i medi ambient

Presentació

Com a resposta a una demanda social de protecció enfront dels accidents laborals i les malalties laborals, la Unió Europea obliga les empreses a complir una normativa específica. És obligació dels directius i els gestors de les empreses conèixer i aplicar aquesta normativa, de manera que una especialització de PRL mai no està de més.

Qualsevol professional que treballi en la gestió empresarial o de recursos humans ha de conèixer la metodologia per a la gestió de la seguretat i la salut en el treball, i els requisits de normes com l’OHSAS 18000 i l’estàndard OHSAS 18001:2007, específicament mitjançant una formació teòrica i pràctica que posi èmfasi en l’assignació eficient de recursos.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en PRL. Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció als sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

L’assignatura desenvolupa les obligacions específiques que han de complir les empreses en matèria de gestió i integració de la prevenció de riscos laborals.

També descriu les característiques i l’evolució històrica dels sistemes de gestió en general i, específicament, les dels sistemes relatius a la seguretat i la salut en el treball; a més, analitza les responsabilitats, les obligacions i les actuacions preventives específiques que es deriven del compliment ineludible de la normativa.

 

Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007

L’assignatura proporciona el coneixement de l’origen de la sèrie de normes tècniques OHSAS 18001, com també l’evolució, els canvis, les característiques i els requisits que exigeix aquest estàndard en la versió vigent des de 2007.

També desenvolupa en detall la implantació i les pautes metodològiques i documentals necessàries.

 

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 5,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció als sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Especialització de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball

Els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

 • Exigències legals per a la implantació de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
 • Sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

 

Obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals

 • El treball i la salut
 • Obligacions legals en la prevenció de riscos laborals
 • Responsabilitats legals en la prevenció de riscos laborals: infraccions i sancions

 

Requisits per a la impantació d’un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001: 2007

 • Orígens i característiques de la sèrie de normes tècniques OHSAS 18000
 • L’especificació tècnica OHSAS 18001:1999
 • Evolució i canvis entre l’especificació tècnica OHSAS 18001:1999 i l’estàndard actual OHSAS 18001:2007
 • Característiques i anàlisi dels continguts i els requisits de l’estàndard OHSAS 18001: 2007

 

Criteris i metodologia per a la impalntació d’un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007

 •  Directrius i recomanacions per a la implantació dels requisits de l’estàndard OHSAS 18001: 2007

Requisits d’accés per al Curs en PRL. Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció als Sistemes de Gestió per a la Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Competències del curs d’Especialització de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball

 • Conèixer les exigències que, pel que fa a la gestió i des del punt de vista legal, han de complir els sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i determinar els continguts mínims d’un pla de prevenció de riscos laborals.
 • Ser capaç de diferenciar els àmbits específics de competència dels sistemes de gestió, per a prevenir riscos laborals, a l’entorn de les sistemàtiques de gestió generals d’una empresa.
 • Adquirir l’habilitat per a determinar el contingut documental i l’abast imprescindibles per al disseny d’un sistema de gestió eficient per a la prevenció de riscos laborals.
 • Comprendre de manera adequada i correcta tècnicament els conceptes tècnics bàsics que s’utilitzen en la prevenció de riscos laborals.
 • Entendre el significat i la importància de l’aplicació dels principis preventius de la Llei de prevenció de riscos laborals i com es desenvolupen en tota la normativa legal de prevenció addicional.
 • Poder analitzar, de manera competent, la naturalesa i les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de les normes legals de prevenció de riscos laborals.
 • Entendre els principis, la filosofia i les característiques que defineixen la sèrie de normes OHSAS 18001 per a implantar sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball, diferenciant els documents tècnics que en formen part i el seu abast.
 • Conèixer les diferències fonamentals entre l’especificació tècnica OHSAS 18001:1999 i l’estàndard actual i vigent OHSAS 18001:2007 per a implantar sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Tenir l’habilitat d’analitzar críticament el contingut i els requisits concrets que formen part de l’estàndard OHSAS 18001:2007, com també les característiques que ha de presentar un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.

 

Objectius del curs d’Especialització de Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball

 • Identificar els requisits legals respecte als principis en què s’han de basar els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals.
 • Saber quins continguts ha d’incorporar un pla de prevenció de riscos laborals i com adaptar-los a la sistemàtica de gestió d’una empresa.
 • Conèixer els precedents històrics i l’evolució dels sistemes de gestió en general, en les normatives tècniques internacionals específiques i especialment en les més rellevants en matèria de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Definir l’estructura i els continguts documentals mínims de qualsevol sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals.
 • Entendre els conceptes bàsics que s’utilitzen en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball.
 • Manejar les normatives legals bàsiques d’aplicació directa a Espanya en matèria de prevenció de riscos laborals i els principis generals preventius que cal tenir en compte.
 • Comprendre les obligacions, les responsabilitats i les conseqüències jurídiques que es deriven de la normativa legal de prevenció de riscos laborals.
 • Entendre l’origen, els principis, la filosofia i les característiques en què es basen la sèrie de normes OHSAS 18001 en relació amb la gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Saber quina ha estat l’evolució i els canvis principals en la sèrie de normes OHSAS 18000 per a implantar sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Conèixer el contingut i els requisits concrets que formen part de l’estàndard vigent OHSAS 18001:2007, com també la repercussió que tenen en els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Adquirir la metodologia i els conceptes bàsics per a implantar un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons els requisits establerts en l’estàndard OHSAS 18001: 2007.
 • Disposar de les nocions necessàries per a una elaboració efectiva de la documentació bàsica requerida en un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball establert segons l’estàndard OHSAS 18001:2007.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34