Cursos professionalitzadors Curs en Prevenció de Riscos Laborals

Administració d'empreses

Per imperatiu legal l’empresari ha de protegir els treballadors davant els riscos en què puguin incórrer pel desenvolupament del seu treball. Per això, és obligació de tot empresari o responsable de recursos humans conèixer tant la normativa espanyola, com les tècniques de millora de les condicions de treball. L’incompliment d’aquestes obligacions pot implicar una sèrie de responsabilitats administratives, penals i civils.

Per això, cal una formació actualitzada i pràctica que proporcioni al professional en prevenció de riscos laborals tots els recursos per a una protecció eficaç dels treballadors en matèria de seguretat i salut.

Durada:
2.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Prevenció de Riscos Laborals

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Prevenció de riscos laborals

L’assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals: aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre matèria preventiva; i analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut a la feina

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 2,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Prevenció de riscos laborals 60h. 2,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Prevenció de riscos laborals

Fonaments  de les tècniques de millora de les condicions de treball

 • Estat de la qüestió
 • Condicions de treball i salut
 • Danys derivats del treball
 • Riscos

Normativa sobre la Prevenció de Riscos Laborals

 • L’Organització Internacional del Treball (OIT)
 • La Comunitat Econòmica Europea (CEE)
 • Legislació espanyola en matèria de prevenció de riscos laborals

Organització de la prevenció a Espanya

 • Institut Nacional de Seguretat i Higiene a la Feina (INSHT)
 • Els gabinets tècnics provincials
 • Òrgans de les comunitats autònomes
 • Organització de la prevenció a Catalunya
 • Comissió Nacional de Seguretat i Salut a la Feina Treball (CNSST)
 • Administració sanitària
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

Responsabilitats en matèria preventiva

 • Responsabilitat administrativa
 • Responsabilitat penal
 • Responsabilitat civil
 • Subjectes responsables

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs en Prevenció de Riscos Laborals

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

• Certificat d’especialització de la UOC en Prevenció de Riscos Laborals

Perfil i competències

Competències del curs de Prevenció de riscos laborals

 • Analitzar i aplicar les tècniques de prevenció i protecció de la salut per a evitar els riscos i l’aparició de danys derivats del treball.
 • Identificar i implantar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització.
 • Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització des de la definició de la modalitat preventiva adequada, passant per la identificació dels recursos necessaris fins al desenvolupament dels documents necessaris (pla de prevenció i planificació preventiva).
 • Assegurar el compliment legal en temes de prevenció de riscos laborals en una organització.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?