Cursos professionalitzadors Curs en Logística i Compres

Economia i empresa

El curs de Logística i Compres se centra en els processos productius i logístics, eix fonamental de moltes de les empreses. Dotar de racionalitat i eficàcia aquests processos és un element clau en un entorn competitiu i cada vegada més exigent. La figura del responsable de logística o compres ha d’estar preparada per a gestionar activitats molt diverses, com l’aprovisionament, l’emmagatzematge de matèries primeres o productes finals, la preparació de comandes, la distribució, i la participació en compres i negociacions; a més, ha de tenir una àmplia visió de l’empresa.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura introducció a l’organització d’empreses del curs online de Logística i Compres se centra en l’empresa, els objectius que té, les classificacions i l’organització, en un marc teòric. Aquest curs de gestió Logística i Compres analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

Logística integral

La logística té un paper cada vegada més important en l’empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l’assignatura logística integral del curs de logística online comença amb el repàs dels antecedents històrics i amb l’anàlisi dels diferents sistemes, els àmbits d’actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. El curs virtual de logística aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l’optimització dels recursos que hi ha dins d’un magatzem (gestió i organització d’aquests recursos, emplaçaments, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una gestió d’estocs correcta (models, control d’existències, inventaris, etc.). Tot procés de vendes requereix un procés de transport i distribució. Per tant, l’assignatura del curs de logística integral també s’ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

Gestió de les compres

L’assignatura gestió de compres del curs online de compres mira de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:

En el curs de gestió de compres s’analitza l’evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l’empresa, a més de les tendències, la globalització i les exigències d’aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i coneixements per a l’alineació de l’estratègia de compres amb l’empresa. En el curs de Logística i Compres també es dóna a conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.

La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com buscar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, i també avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.

En el curs online de compres es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, i també la gestió d’estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.

La negociació en les compres és un punt important i en aquest apartat s’enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de la gestió de compres.

En el curs de gestió de compres es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per a determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustos), i també ràtios per al control econòmic de les compres.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 300h. 12,0 m. 9,5 c.
Introducció a l’organització d’empreses 100h. 4,0 m. 3,5 c.
Logística integral 100h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de les compres 100h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Logística

 • Introducció a l’organització d’empreses
 • Logística integral
 • La logística del magatzem
 • Distribució en els punts de venda
 • Estratègia de compres
 • Identificació, avaluació i selecció de proveïdors
 • Gestió de contractes, documental, d’estocs i de la informació en compres
 • Negociació en compres
 • Control econòmic de la gestió de compres

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Logística i Compres.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Logística i Compres capacita el titulat per a exercir de responsable en les àrees de logística i compres d’una empresa. Així, doncs, el titulat podrà ser responsable del control de la planificació i l’organització dels processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l’optimització de la cadena logística des de la fàbrica o el departament comercial fins al consumidor final, sense perjudicar la qualitat del servei que s’ofereix.

 

Competències del curs de Logística

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant el seu impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a donar suport en la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques d’una manera competitiva en el mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les diferents polítiques desenvolupades per l’empresa en matèria de recursos humans.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per a desenvolupar-la.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Col·laborar en l’optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que s’han de dur a terme d’acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l’organització.
 • Organitzar el magatzem d’acord amb els criteris i els nivells d’activitat previstos i alhora elaborar el pla d’aprovisionament i fer-ne el seguiment i el control.
 • Calcular i aplicar indicadors i estàndards de temps per a la millora de la qualitat en el magatzem i en l’optimització de temps i recursos humans i tècnics.
 • Analitzar en cadascuna de les fases i operacions de la cadena logística els procediments que s’han d’aplicar pel que fa a la prevenció de riscos laborals i la protecció de la seguretat i la salut.
 • Planificar i gestionar les operacions del tràfic i l’explotació en les empreses que fan transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables que es requereixen.
 • Establir l’estratègia de compres de més abast alineada amb els objectius de l’organització.
 • Analitzar informació i prendre decisions de compra.
 • Establir mecanismes de recerca, selecció i avaluació de proveïdors i de les seves ofertes.
 • Organitzar un sistema de desenvolupament o d’integració de gestió de compres amb proveïdors.
 • Identificar i calcular de manera adequada els diversos costos que es generen en compres.
 • Gestionar contractes i documents de compres i organitzar un sistema d’informació eficient per a compres.
 • Establir uns objectius de negociació realistes i desenvolupar una estratègia adequada.
 • Preparar i dur a terme una negociació de manera professional.
 • Construir un quadre de comandaments de compres.
 • Calcular ràtios que permetin portar a terme un control econòmic òptim de la gestió de compres.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?