Programes de desenvolupament continu

Curs en Internacionalització de les Empreses i els Mercats

Comunicació i màrqueting

L’economia de la globalització ha donat pas a un nou model econòmic basat en la demanda local, en el qual les grans multinacionals readapten la seva grandària i descentralitzen el procés de presa de decisions.

Grans empreses i pimes se situen en el mateix nivell.

L’èxit de les pimes en la internacionalització depèn en gran mesura de disposar de professionals que prenguin les decisions correctes i implantin les estratègies de màrqueting internacional adequades.

Professionals capaços d’identificar un avantatge competitiu en la internacionalització d’empreses. Professionals del màrqueting amb una formació teòrica i pràctica que els permeti adaptar els plans de màrqueting a les necessitats i les preferències dels clients que tenen poders adquisitius diferents, i també als entorns, idiomes i cultures diferents.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Internacionalització de les Empreses i els Mercats

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

La internacionalització de les empreses i els mercats

Començarem l’assignatura constatant que ens trobem en un mercat global, en el marc del qual la pime ha de prendre una primera decisió sobre si internacionalitza o no la seva activitat. L’entrada en els mercats internacionals és una tasca immensament cara, tant pel que fa als diners com, especialment, al temps i el compromís de l’alta direcció. Atès el cost tan elevat que té, l’entrada en els mercats internacionals ha de generar un valor afegit per a l’empresa que vagi més enllà de les vendes addicionals. En altres paraules, l’empresa ha d’aconseguir un avantatge competitiu en internacionalitzar-se.

Un cop presa la decisió, passarem a conceptualitzar alguns aspectes que cal tenir en compte a l’hora de decidir en quins mercats s’ha d’entrar. Així mateix, analitzarem diferents estratègies d’entrada als mercats. La tasca de la direcció de màrqueting internacional ja és prou complexa quan l’empresa té activitats en un mercat nacional i estranger, però encara és molt més complexa quan comença l’activitat en diversos països. En aquestes situacions cal preparar els plans de màrqueting adequats a les necessitats i les preferències dels clients que tenen poders adquisitius diferents, i també als entorns, idiomes i cultures diferents. A més, haurem de tenir en compte que els patrons de la competència i els mètodes de fer negoci difereixen en cada país i, de vegades, també entre les regions d’un mateix país.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 4,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
La internacionalització de les empreses i els mercats 105h. 4,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs d’Internacionalització de les Empreses i els Mercats

La decisió d’internacionalitzar-se

 1. Màrqueting internacional de l’empresa
 2. Iniciació de la internacionalització
 3. Teories sobre la internacionalització
 4. Desenvolupament de la competitivitat internacional de l’empresa

Decisió sobre els mercats en què cal entrar

 1. Investigació del màrqueting internacional. Negociacions multiculturals
 2. L’entorn polític i econòmic
 3. L’entorn sociocultural
 4. El procés de selecció de mercats internacionals

Estratègia d’entrada als mercats

 1. Alguns enfocaments sobre l’elecció de la forma d’entrada
 2. Formes d’exportació
 3. Formes d’entrada intermèdies
 4. Formes jeràrquiques
 5. Decisions sobre l’abastament internacional i el paper del subproveïdor

Requisits d’accés per al Curs en Internacionalització de les Empreses i els Mercats

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Internacionalització de les Empreses i els Mercats

Competències del curs d’Internacionalització de les Empreses i els Mercats

 • Analitzar les competències i estratègies de màrqueting internacional des de la perspectiva de la cadena de valor.
 • Analitzar i entendre les motivacions principals que té una empresa per a internacionalitzar-se.
 • Conèixer les teories que expliquen els processos d’internacionalització d’empreses.
 • Analitzar el concepte de competitivitat internacional des d’una perspectiva macro fins a una perspectiva micro.
 • Conèixer les eines de la investigació del màrqueting internacional per a analitzar l’entorn intern i extern.
 • Analitzar els factors de l’entorn econòmic i polític.
 • Analitzar els factors socioculturals.
 • Conèixer el procés de selecció de mercats internacionals.
 • Analitzar els diferents criteris de decisió de formes d’entrada.
 • Conèixer les formes d’exportació.
 • Conèixer les formes d’entrada intermèdies.
 • Conèixer les formes d’entrada jeràrquiques.
 • Analitzar com el procés d’internacionalització pot ser condicionat pels clients i per les decisions d’abastament.

 

Objectius del curs d’Internacionalització de les Empreses i els Mercats

 • Identificar les forces per a la integració global i la capacitat de resposta al mercat.
 • Conèixer el paper del màrqueting internacional a l’empresa des d’una perspectiva holística.
 • Identificar i discutir diferents maneres d’internacionalitzar la cadena de valor.
 • Analitzar els factors desencadenants de la iniciació a l’exportació.
 • Analitzar les principals barreres a l’exportació.
 • Analitzar i comparar les tres teories que expliquen el procés d’internacionalització d’una empresa.
 • Conèixer els determinants més importants del procés d’internacionalització de les pimes.
 • Analitzar els diferents factors que influeixen sobre la internacionalització dels serveis.
 • Conèixer l’expressió born global (‘nascuda internacional’) i la seva relació amb el màrqueting per internet.
 • Analitzar els factors que influeixen sobre la competitivitat internacional de l’empresa.
 • Conèixer com es pot ampliar el model tradicional de les cinc forces competitives de Porter a un model col·laboratiu (de les «cinc fonts»).
 • Analitzar la idea que hi ha en el «triangle competitiu».
 • Analitzar les fonts bàsiques de l’avantatge competitiu.
 • Conèixer els passos de definició de punts de referència competitius.
 • Conèixer la importància de tenir un sistema d’informació internacional dissenyat detingudament.
 • Relacionar la investigació de màrqueting internacional amb el procés de presa de decisions.
 • Analitzar els problemes clau per a recopilar i utilitzar dades sobre els mercats internacionals.
 • Analitzar les oportunitats i els problemes amb mètodes d’estudi de mercat qualitatius.
 • Comprendre la rellevància d’internet com a font important de dades en la investigació del màrqueting internacional.
 • Analitzar com l’entorn politicolegal afecta el grau d’atractiu d’un mercat estranger potencial.
 • Conèixer els passos que cal fer en una anàlisi de riscos polítics.
 • Diferenciar entre barreres aranzelàries i no aranzelàries.
 • Analitzar per què l’estructura de consum difereix entre països.
 • Conèixer com poden influir els directius sobre la política local.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de la integració econòmica regional.
 • Avaluar les conseqüències de la UEM i l’euro per a les empreses europees.
 • Definir la cultura i esmentar alguns dels seus elements.
 • Conèixer les «4 + 1» dimensions del model de Hofstede.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients del model Hofstede.
 • Analitzar com els experts en màrqueting o estratègia internacional trien els mercats o els països potencials utilitzant dades (criteris) primàries i secundàries.
 • Ser conscient de la importància de la segmentació en la formulació d’una estratègia de màrqueting internacional.
 • Triar entre estratègies alternatives d’expansió de mercats.
 • Diferenciar entre concentració i diversificació en l’expansió del mercat.
 • Conèixer com afecta el comportament oportunista a la relació entre fabricant i intermediari.
 • Identificar els factors que cal tenir en compte quan es tria una estratègia d’entrada en un mercat.
 • Descriure i comprendre les cinc formes d’entrada fonamentals de l’exportació indirecta.
 • Descriure les dues formes d’entrada principals de l’exportació directa.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de les principals formes d’exportació.
 • Analitzar com els fabricants poden influir sobre els intermediaris perquè siguin socis de màrqueting eficaços.
 • Descriure i comprendre les principals formes d’entrada intermèdies: contractació de la producció, llicències, franquícies i aliances d’empreses (joint ventures).
 • Conèixer les diferents maneres de dirigir una aliança d’empreses o aliança estratègica.
 • Descriure els modes jeràrquics principals: representants al mercat nacional, representants de vendes residents en el mercat de destinació, filial de vendes estrangera, filial de producció i vendes, i centres regionals,
 • Comparar i diferenciar entre dues alternatives d’inversió: adquisició o nova creació.
 • Conèixer els diversos determinants que influeixen sobre la decisió de desfer les inversions en un mercat estranger.
 • Descriure el paper dels subcontractistes a la cadena vertical.
 • Analitzar les raons de l’abastament internacional.
 • Conèixer el desenvolupament de la relació entre comprador i venedor.
 • Analitzar les rutes alternatives de la internacionalització dels subcontractistes.
 • Conèixer en què difereixen els contractes de clau en en el pany de la subcontractació convencional.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34