Cursos professionalitzadors Curs en Fiscalitat Bàsica

Economia i empresa

Avui dia, professionals de tots els sectors han decidit emprendre projectes empresarials propis. Desenvolupen una nova idea de negoci, atenen un sector emergent en el mercat o readapten un negoci tradicional a les noves formes de producció i comercialització. En definitiva, creen empreses i són emprenedors.

Per a poder gestionar l’empresa és essencial conèixer els conceptes bàsics de la fiscalitat mitjançant una formació que incideixi en els impostos més habituals que afecten les petites i mitjanes empreses, tot això en un marc teòric i pràctic basat en casos reals.

Durada:
2 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Fiscalitat bàsica

El curs de Fiscalitat Bàsica proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…). D’aquesta manera permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diversos tràmits fiscals.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Fiscalitat Bàsica

Conceptes fonamentals i imposició directa

 • Conceptes fonamentals de la fiscalitat
 • Impost de societats
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre béns immobles

 

 Imposició indirecta i tràmits fiscals

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Declaracions informatives
 • Tràmits i formularis fiscals

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Fiscalitat Bàsica.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Competències del curs de Fiscalitat Bàsica

 • Diferenciar les classes de tributs i comprendre i identificar els conceptes fonamentals de cada impost.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.

 

Objectius del curs de Fiscalitat Bàsica

 • Assimilar els coneixements bàsics generals de la fiscalitat de l’empresa.
 • Dominar, a un nivell bàsic i en els supòsits més habituals, l’impost sobre societats.
 • Conèixer a un nivell bàsic els aspectes fiscals de l’IRPF, aplicables a l’activitat empresarial i professional.
 • Identificar les característiques principals d’altres impostos directes.
 • Dominar, a un nivell bàsic i en els supòsits més habituals, l’impost sobre el valor afegit.
 • Conèixer les principals obligacions informatives en l’àmbit fiscal.
 • Conèixer els principals tràmits fiscals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?