Cursos professionalitzadors Curs en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Dret Tributari

Administració d'empreses

Avui en dia, un element clau en la gestió empresarial és el de les relacions laborals, que poden determinar l’èxit en la gestió de l’empresa. Arran dels canvis en la legislació laboral al nostre país, directius i personal de gestió de les empreses es veuen obligats a revisar les relacions laborals.

Tot professional que aspiri a la gestió d’una empresa ha de tenir una formació teòrica i pràctica en dret laboral, i ha de conèixer tant la tipologia de contractes laborals com les obligacions de l’empresari en matèries de prevenció de riscos.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Dret Tributari

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Dret laboral i de la Seguretat Social

Incideix en la relació entre l’empresa i el treballador. El dret laboral i de la Seguretat Social tracta, en primer lloc, de les relacions de treball individual, del contracte de treball (concepte, elements, tipus, modificacions i supòsits de suspensió i extinció de la relació). També s’ocupa de les relacions de treball col·lectives (els conflictes col·lectius i la negociació col·lectiva). I, finalment, té per objecte les relacions amb la Seguretat Social (les obligacions d’empresaris i treballadors pel que fa a la Seguretat Social i les prestacions del sistema).

 

Dret tributari

S’ocupa de les relacions de l’empresa amb la Hisenda Pública. L’estat social de dret requereix nombroses despeses que han de ser finançades amb els tributs pagats pels contribuents. Les empreses han de satisfer els tributs que gravin l’exercici o els fruits de la seva activitat empresarial; per això, després d’analitzar els principis i conceptes bàsics del sistema tributari espanyol, l’assignatura aprofundeix en cadascun dels impostos d’aquest sistema: impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), impost sobre la renda de societats, impost sobre successions i donacions, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre el valor afegit (IVA) i els impostos i recàrrecs dels ens locals i les comunitats autònomes.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 120h. 6,5 m. 4,0c.
Taller virtual 0,5 m.
Dret laboral i de la Seguretat Socia 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Dret tributari 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Dret laboral i Seguretat Social

Introducció al dret laboral

• Fonts del dret laboral

• Convenis col·lectius

• Inspecció de Treball i LISOSSALARI I NÒMINA

• El salari i la nòmina

• Càlcul de bases de cotització i quotes de cotització• Situacions d’incapacitat temporal en contingències comunes i professionals

• La liquidació

Contractació laboral

• Contracte laboral

• Tipus de contracte

• Contractes formatius

• Contractes eventuals, fixos discontinus i parcials

• Contractació mitjançant ETT

• Bonificacions dels contractes

Contractació laboral i modificacions del contracte laboral

• Jornada laboral i horari de vacances

• Modificacions del contracte de treball

• Mobilitat funcional i geogràficaSuspensió i extinció de la relació laboral

• Causes de suspensió i efectes

• Excedència forçosa i voluntària

• Extinció del contracte per causes objectives

• Casos especials. Alta direcció

• Faltes i sancions

• Acomiadaments disciplinaris

• Llicències retribuïdes

Conflictes col·lectius

• Conflicte col·lectiu

• Representant dels treballadors

• Mitjans de solució de conflictes

Seguretat Social

• Sistema espanyol de la Seguretat Social

• Tràmits previs. Pensions de jubilació, incapacitat, mort i supervivència

• Prestació de maternitat i paternitat

• Prestacions per desocupació

• Col·lectius especials. Treballadors autònoms

Prevenció de riscos laborals

• Regulació de prevenció de riscos laborals

• Aspectes bàsics de la prevenció de riscos laborals

• Infraccions i sancions

Introducció al sistema tributari

• Dret tributari, tribut i sistema tributari

Impostos estatals directes

• Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

• Impost sobre societats

• Impost sobre la renda de no-residents

• Impost sobre successions i donacions

Impostos estatals indirectes

• Impost sobre el valor afegit

• Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Impostos de les hisendes públiqyes descentralitzades

• Impostos de les comunitats autònomes

• Impostos dels ens locals

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs en Dret Laboral i de la Seguretat Social. Dret Tributari

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Dret laboral i Seguretat Social

Certificat de UOC Xtended Studies de Dret tributari.

Perfil i competències

Competències del curs de Dret laboral i Seguretat Social

 • Dinamitzar els recursos humans de l’empresa.
 • Enfortir la capacitat de gestió de treballadors i empresaris de pimes en l’àmbit laboral.
 • Avaluar els elements que componen la relació laboral.
 • Diagnosticar els conflictes laborals i aplicar solucions per a resoldre’ls.
 • Dominar i utilitzar la terminologia i les nocions bàsiques del dret tributari.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi en qüestions tributàries.
 • Buscar informació, documentació i fonts de referència per a resoldre o orientar la resolució de qüestions tributàries de la realitat.
 • Complir les obligacions tributàries que afecten les pimes.
 • Desenvolupar la creativitat aplicada a l’àmbit de la fiscalitat per a esbrinar com s’han de «vestir jurídicament» les operacions, i per a proposar mesures en la gestió empresarial que suposin millores des del punt de vista fiscal.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?