Cursos professionalitzadors Curs de Dret Aplicat a la Pime

Administració d'empreses

Economia i dret estan estretament relacionats: els actes econòmics, així que produeixen efectes jurídics, passen a ser regulats pel dret. Hi ha una sèrie de normes per les quals s’estableixen els principis que regeixen l’activitat econòmica desenvolupada pels consumidors, els empresaris i l’Estat, i que determinen drets, responsabilitats i llibertats per a tots aquests. Es tracta d’unes normes que qualsevol responsable d’una pime necessita conèixer per a poder desenvolupar la seva activitat.

Durada:
10 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Dret Aplicat a la Pime

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Dret mercantil

Desenvolupa el dret regulador de l’empresa per excel·lència: el dret mercantil, és a dir, la branca del dret que regula l’empresa (com a organització), l’empresari (com a subjecte organitzador) i tots els actes que aquest du a terme en l’exercici de la seva activitat comercial. Així doncs, en aquesta assignatura s’analitza la figura de l’empresari, individual i social (les societats mercantils), la protecció de l’empresa i els instruments que l’empresari utilitza per a exercir la seva activitat: els contractes mercantils.

 

Dret laboral i de la Seguretat Social

Incideix en la relació entre l’empresa i el treballador. El dret laboral i de la Seguretat Social tracta, en primer lloc, de les relacions de treball individual i del contracte de treball (concepte, elements, tipus, modificacions i supòsits de suspensió i extinció de la relació). També s’ocupa de les relacions de treball col·lectives (els conflictes col·lectius i la negociació col·lectiva). Finalment, té per objecte les relacions amb la Seguretat Social (les obligacions d’empresaris i treballadors pel que fa a la Seguretat Social i les prestacions del sistema).

 

Dret tributari

S’ocupa de les relacions de l’empresa amb la Hisenda pública. L’estat social de dret té nombroses despeses que han de ser finançades amb els tributs pagats pels contribuents. Les empreses han de satisfer els tributs que gravin l’exercici o els fruits de la seva activitat empresarial; per això, després d’analitzar els principis i conceptes bàsics del sistema tributari espanyol, l’assignatura aprofundeix en cadascun dels seus impostos: impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), impost sobre la renda de societats, impost sobre successions i donacions, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre el valor afegit (IVA) i els impostos i recàrrecs dels ens locals i les comunitats autònomes.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 225h. 10,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Dret mercantil 105h. 4,0 m.
Dret laboral i de la Seguretat Social 60h. 3,0 m.
Dret tributari 60h. 3,0 m.

 

Programa

 • Introducció al dret mercantil
 • Creació de l’empresa i formes jurídiques
 • Protecció de l’empresa i del consumidor
 • Dret de la contractació
 • Dades i responsabilitats
 • Introducció al dret laboral
 • Salari i nòmina
 • Contractació laboral
 • Contractació laboral i modificacions del contracte laboral
 • Suspensió i extinció de la relació laboral
 • Conflictes col·lectius
 • Seguretat Social
 • Prevenció de riscos laborals
 • Introducció al sistema tributari
 • Impostos estatals directes
 • Impostos estatals indirectes
 • Impostos de les hisendes públiques descentralitzades

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Dret Aplicat a la Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Dret Aplicat a la Pime

Certificats UOC Xtended Studies

Dret mercantil

Dret laboral i de la Seguretat Social

Dret tributari

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Dret aplicat a la pime capacita el titulat en formació superior per a assumir responsabilitats bàsiques relacionades amb la gestió legal de les pimes, ja que adquirirà una visió general de tots els aspectes del tràfic mercantil, laboral i tributari necessaris per al desenvolupament de la seva activitat empresarial. Des d’una visió integrada, serà capaç tant d’identificar les responsabilitats legals bàsiques que s’han d’assumir com de dur a terme accions preventives i executives destinades a garantir que l’activitat empresarial es desenvolupi ajustant-se al dret.

Competències

 • Desenvolupar el procés de creació d’una empresa escollint el format jurídic més adequat.
 • Gestionar adequadament els diferents tipus de contracte, públics i privats, i identificar les clàusules més perilloses per al negoci per tal de corregir i esmenar els seus defectes i eliminar el que pugui resultar perjudicial.
 • Identificar els òrgans socials, les operacions societàries més freqüents i la documentació societària bàsica.
 • Assegurar la protecció de l’activitat empresarial i els seus productes (patents, marques o dissenys industrials) i defensar-los de la competència deslleial i de la publicitat.
 • Reduir els riscos que comporten tant el tracte amb usuaris, consumidors i dades personals com l’ús d’internet i el comerç electrònic com a eines de la nostra feina.
 • Enfortir la capacitat de gestió de treballadors i empresaris de pimes en l’àmbit laboral.
 • Avaluar els elements que constitueixen la relació laboral.
 • Diagnosticar els conflictes laborals i aplicar solucions per a resoldre’ls.
 • Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi en qüestions tributàries.
 • Complir amb les obligacions tributàries que afecten les pimes.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?