Cursos professionalitzadors Curs d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci. Gestió de la Comunicació

Administració d'empreses

Avui dia l’empresa és comunicació en tots els seus àmbits i en una àmplia varietat de canals, on la immediatesa és un valor en alça. Els professionals del secretariat han de saber elaborar un bon discurs i dominar les eines ofimàtiques de comunicació, tant en la gestió d’esdeveniments com en l’organització de viatges. Per això, els professionals adjunts de direcció necessiten els coneixements i habilitats necessaris per a gestionar de manera òptima la documentació empresarial i han de saber utilitzar el codi correcte; tot això mitjançant una formació teòrica i pràctica que els serveixi per a solucionar els imprevistos i superar les incerteses.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Organització d'Esdeveniments i Viatges de Negoci. Gestió de la Comunicació

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Organització d’esdeveniments i organització de viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per a gestionar el temps, els objectius i l’organització dels viatges i com s’han de rebre les persones que visiten l’empresa.

 

Gestió de la comunicació

Analitza tant les comunicacions de caràcter intern (reunions, actes, convocatòries, notes, informes, memoràndums, etc.) com les de caràcter extern (carta comercial, carta circular, etc.) i el seu ús, i ofereix aspectes bàsics per a la comunicació amb l’Administració Pública.

 

Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques

Permet comprendre de manera teòrica i pràctica com s’han d’estructurar els sistemes d’informació per a aprofitar millor els seus recursos i com aquest procés pot incidir en la cadena de valor.

Pla d'estudis

 

Assignatura Hores lectives Duració (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 165h. 8,5 m. 5,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa 

Coordinació i gestió d’equips de treball

 • La figura de l’assistent de direcció dins de l’organització empresarial
 • Optimització de l’ambient de treball
 • Planificació de les tasques del departament

Atenció al client

 • L’atenció al client
 • Negociació i resolució de conflictes
 • L’assertivitat
 • La verificació de la satisfacció del client

La comunicació en una organització

 • La comunicació en una organització
 • Elements que intervenen en la comunicació
 • Barreres en la comunicació
 • Regles per a assolir una bona comunicació

La comunicació interna de l’empresa

 • Formes de comunicació a l’empresa
 • Funcions de la comunicació interna
 • Mitjans de la comunicació interna

La comunicació externa de l’empresa

 • La comunicació externa de l’empresa
 • Tècniques de comunicació escrita i gràfica
 • Procés de disseny de documents escrits
 • Correspondència comercial
 • Comunicació en línia. Internet

La comunicació a l’administració pública

 • Els documents en l’Administració Pública
 • El procediment administratiu

La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa

 • La informació com a actiu fonamental de les empreses
 • Ecologia i cultura de la informació
 • Gestió de la informació a l’empresa
 • Gestió dels recursos d’informació
 • Gestió del coneixement a l’empresa. Definicions
 • Processos de gestió del coneixement
 • Intel·ligència estratègica
 • Coneixement creatiu i innovació a l’empresa
 • El rol del gestor del coneixement

Tecnologies de la informació i processos de negoci

 • La gestió de l’empresa per processos
 • Reenginyeria de processos i tecnologia
 • Reenginyeria de processos i sistemes d’informació: els ERP
 • Transformació de l’empresa mitjançant el treball col·laboratiu basat en internet
 • Solucions per a la gestió de clients: CRM
 • Solucions per a la cadena de subministrament (SCM)
 • Solucions per a treballadors: els portals corporatius
 • Solucions d’intel·ligència del negoci

 

Calendari

Assignatura Hores lectives Duració (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 165h. 8,5 m. 5,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci. Gestió de la Comunicació

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’esdeveniments i organització de viatges.

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la comunicació.

Certificat de UOC Xtended Studies de Sistemes de la informació i aplicacions informàtiques.

Perfil i competències

Competències del curs d’Organització d’esdeveniments i organització de viatges

 • Gestió d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, de manera que s’aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la transmissió correcta.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i projectar una imatge favorable de la companyia.
 • Elaborar documents utilitzats en l’Administració Pública tenint en compte les normes de procediment administratiu.
 • Analitzar el flux d’informació i saber reconèixer com aporten valor a l’empresa.
 • Reconèixer l’existència dels processos empresarials, i també la importància de la reenginyeria d’aquests processos amb l’ajuda de l’ús i l’aplicació de les TIC.
 • Analitzar les possibilitats de les aplicacions i els equips informàtics, per a elaborar documents i comunicacions.
 • Crear documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva elaboració.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?