Programes de desenvolupament continu

Curs d’Organització d’Empreses. Qualitat

Indústria i medi ambient

Darrere de cada negoci d’èxit, hi va haver un dia un emprenedor amb una bona idea, que es va convertir en empresa mitjançant la producció i la comercialització d’un producte o d’un servei. Davant d’un mercat cada vegada més globalitzat i competitiu, cal conèixer en profunditat tots els angles de la gestió empresarial, de manera que, aquest curs d’especialització d’Organització d’Empreses és molt adequat.

El professional interessat en l’organització empresarial ha de saber valorar la funció i la importància que cada departament té en el conjunt de l’empresa i saber implantar, mitjançant una formació teòrica i pràctica, un sistema de gestió de qualitat.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Organització d'Empreses. Qualitat

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Introducció a la qualitat

L’assignatura vol donar una resposta a la pregunta de per què és necessari un sistema de gestió de qualitat, i desenvolupa les eines de planificació. També tracta de la qualitat des d’una visió global al món, analitzant-ne els nivells d’aplicació i les tendències.

Fa un recorregut per les diverses normes i models de gestió de les organitzacions i acaba amb dos aspectes que són clau en l’inici d’un pla de qualitat: d’una banda, la definició i l’aplicació dels mínims organitzatius bàsics per a afrontar un projecte d’implantació, i, de l’altra, els aspectes humans en l’entorn dels sistemes de gestió.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 6,5 m. 5,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Introducció a la qualitat 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa del curs d’especialització d’Organització d’Empreses. Qualitat

L’empresa

 • L’empresa i el seu entorn
 • L’empresa com a organització
 • L’empresa com a sistema de gestió
 • Les funcions internes de la direcció

Processos i logística

 • La gestió per processos
 • Què és la logística
 • La cadena logística
 • Just in time (JIT)
 • Logística, qualitat i medi ambient

Màrqueting

 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting analític
 • Màrqueting estratègic
 • Màrqueting operatiu
 • La innovació del màrqueting

Requisits d’accés per al Curs d’Organització d’Empreses. Qualitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Empreses

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a la Qualitat

Competències del curs d’especialització d’Organització d’Empreses. Qualitat

 • Disposar d’una visió global de l’empresa, i també dels tipus d’organització i de processos de gestió empresarial que pugui tenir.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i investigació de mercat en l’empresa per a donar suport en la presa de decisions i implementar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa, el seu funcionament i el Pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per al seu desenvolupament.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Valorar i defensar la importància de la qualitat en la gestió de les organitzacions.
 • Comprendre i aplicar les normatives principals de gestió i els models de referència de gestió de qualitat.
 • Identificar les claus humanes, de gestió de la qualitat personal, en la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.

 

Objectius del curs d’especialització d’Organització d’Empreses. Qualitat

 • Identificar l’empresa com a unitat econòmica formada per una sèrie d’elements propis, que està influenciada per un entorn i que es compon de diferents àrees funcionals.
 • Conèixer els diferents tipus d’empreses, societats i estructures que coexisteixen en el món empresarial.
 • Distingir els tipus d’organització empresarial i definir la planificació estratègica.
 • Conèixer els conceptes bàsics de les diferents àrees funcionals de l’empresa: logística, màrqueting, comptabilitat, recursos humans…
 • Assimilar les claus històriques de la gestió de qualitat i l’evolució fins a l’estat actual.
 • Ser capaç de justificar la necessitat d’implantar un sistema de gestió de qualitat des del punt de vista estratègic i d’evolució de les organitzacions.
 • Ser capaç de descriure i analitzar les principals normes de gestió de qualitat.
 • Ser capaç de definir els mínims de gestió de qualitat d’una empresa, per a assegurar una implantació reeixida d’un sistema de gestió de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.
 • Poder identificar les claus humanes de gestió personal en la implantació d’un sistema de gestió de qualitat, generant canvis positius en tots els àmbits.
 • Ser capaç d’identificar els recursos necessaris per a preparar i involucrar el personal en la gestió del canvi.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34