Cursos professionalitzadors Curs de Direcció i Gestió Pime

Economia i empresa

En qualsevol empresa és imprescindible disposar de coneixements sobre gestió de l’organització. En una PIME això pren més importància, atès que la majoria d’aquests coneixements i habilitats solen recaure en la/les mateixa/es persona/es. El curs de Direcció i gestió PIME permet a l’alumne adquirir capacitats d’anàlisi i diagnòstic, ser capaç de generar pensament estratègic, poder definir els factors de competitivitat del seu negoci, entendre el paper de la innovació i la tecnologia, saber elaborar un pla financer, crear les polítiques de màrqueting i del capital humà i, sobretot, saber distingir les seves habilitats personals i professionals.

Durada:
14 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió estratègica

L’assignatura ofereix instruments pràctics per a poder determinar què volen els clients i què és el que els ha d’oferir una PIME, el que facilita la convergència entre oferta i demanda, així com les diferents decisions estratègiques per a poder assolir aquesta convergència.

 

Màrqueting per a PIME

Permet una primera aproximació a l’elaboració de plans i promocions, polítiques de preus i models de distribució més adequats.

 

Direcció d’operacions i logística

Permet conèixer les metodologies que aconsegueixen satisfer la demanda amb el menor cost possible en desenvolupar els conceptes fonamentals de logística integral, sistemes productius, distribució i importància de la qualitat.

 

Comptabilitat

Detalla com s’instrumentalitza el procés comptable, la valoració comptable i el funcionament dels diferents comptes, i acaba amb l’exposició del cicle comptable.

 

Direcció financera

Centra el seu interès en la utilització dels instruments financers: productes per a la gestió de la tresoreria i productes de gestió de clients / gestió del risc, i analitza el finançament d’inversions i l’oferta d’assegurances.

 

Planificació i control de gestió

Desenvolupa el disseny i la implantació d’un sistema de control de gestió, sobrepassant les barreres organitzatives (cultures) i tècniques (sistemes d’informació).

 

Recursos humans

Analitza l’entorn sociolaboral actual, així com les funcions pròpies de la direcció de recursos humans i els mètodes de reclutament i selecció, avaluació i retribució.

 

Internacionalització de l’empresa

Analitza per què internacionalitzar pot ser una bona decisió i ofereix el desenvolupament estàndard d’un pla estratègic internacional, la fixació d’objectius, la planificació i la implantació (exportacions / importacions; col·laboracions / inversions).

 

Sistemes d’informació

Estudia les funcionalitats i els avantatges que aquests sistemes ofereixen, així com la paradoxa de la productivitat dels sistemes (utilitat enfront d’usabilitat), molt útil per a definir la política i estratègia dels sistemes d’informació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 350h. 14,0 m.
Gestió estratègica 50h. 2,0 m.
Màrqueting per a pyme 75h. 3,0 m.
Direcció d’operacions i logística 25h. 1,0 m.
Comptabilitat 75h. 3,0 m.
Direcció financera 25h. 1,0 m.
Planificació i control de gestió 25h. 1,0 m.
Recursos humans 25h. 1,0 m.
Internacionalització de l’empresa 25h. 1,0 m.
Sistemes d’informació 25h. 1,0 m.

 

Programa

 • Gestió estratègica
 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • Direcció d’operacions, logística i qualitat
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanent
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Anàlisi d’estats financers
 • Instruments financers a curt termini per a la PIME
 • El finançament de les inversions i l’oferta del sector assegurances
 • Planificació i control de gestió
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de recursos humans
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Internacionalització de l’empresa i globalització econòmica
 • La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Direcció i Gestió Pime.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Direcció i gestió PIME capacita el titulat en formació superior per a assumir i desenvolupar el rol com a directiu, tant en els àmbits de gestió operativa com de direcció, en el marc d’una PIME. La seva visió estratègica i tàctica, juntament amb la seva capacitat d’anàlisi i diagnòstic, li permetrà identificar els factors clau en cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa i impulsar les mesures oportunes per a maximitzar la seva competitivitat.

Competències

 • Definir, identificar i implantar una planificació estratègica, tenint en compte diferents tipus d’organització empresarial i estructures organitzatives, per a aconseguir un desenvolupament empresarial competitiu.
 • Desenvolupar el pensament estratègic basat en l’anàlisi de totes les variables del màrqueting que permeti dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa.
 • Analitzar i interpretar les empreses i l’entorn per a desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa a fi d’aconseguir els objectius que s’hagi marcat.
 • Ser capaç de gestionar la cadena de subministrament de l’organització en el seu conjunt, de manera que sigui adequada a la cadena de valor de l’empresa i als canvis en l’entorn extern i tenint en compte, a més, els objectius de qualitat i la satisfacció final dels clients.
 • Dissenyar el subsistema d’operacions tant en el seu aspecte estratègic com tàctic.
 • Comptabilitzar les operacions bàsiques, desenvolupar el cicle comptable complet i determinar la situació patrimonial en un moment donat i el resultat d’un període.
 • Desenvolupar l’anàlisi d’estats financers mitjançant el domini de tècniques destinades a analitzar el balanç de situació, el compte de resultats, la rendibilitat i el fons de maniobra.
 • Identificar i manejar els productes i instruments financers destinats a la gestió de la tresoreria, al finançament a curt i llarg termini i a les cobertures de riscos en l’àmbit de la PIME.
 • Identificar, dissenyar i implementar un sistema de control de gestió en la PIME.
 • Planificar, organitzar i gestionar polítiques de recursos humans.
 • Desenvolupar un pla estratègic d’internacionalització per a aprofitar les oportunitats de negoci.
 • Analitzar el flux d’informació, la tipologia i la finalitat dels documents o comunicacions que s’utilitzen a l’empresa i saber reconèixer com aporten valor a l’empresa.
 • Reconèixer l’existència dels processos empresarials, així com la importància de la reorganització d’aquests processos amb les noves tecnologies de la informació.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?