Programes de desenvolupament continu

Curs d’Energies Renovables. Conceptes i Components d’una Instal·lació Fotovoltaica

Indústria i medi ambient

Avui dia, Espanya és un dels primers països a escala mundial en recerca, desenvolupament i aprofitament de l’energia solar. El 2004 el govern va eliminar les barreres econòmiques per a la connexió de les energies renovables a la xarxa elèctrica i es van multiplicar les empreses dedicades a la producció a gran escala d’energia fotovoltaica. Per a treballar en aquest sector es necessiten els coneixements sobre la generació de calor i electricitat amb energies renovables i les habilitats tècniques per al disseny d’una instal·lació fotovoltaica, mitjançant una formació pràctica i actualitzada sobre els models comercials actuals.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Energies Renovables. Conceptes i Components d'una Instal·lació Fotovoltaica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a les energies renovables

L’assignatura introdueix els conceptes bàsics d’energia, les energies renovables i les diferents aplicacions que tenen, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per a poder cursar les assignatures següents del programa.

 

Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica

Presenta tant les bases tècniques, com els coneixements del sector i la normativa vigent.

L’objectiu de l’energia solar fotovoltaica és generar electricitat, i per tant és indispensable adquirir una base en aquesta matèria.

Un cop assimilada la base física de generació de corrent elèctric, cal identificar els components d’una instal·lació (el captador, les bateries, l’inversor o el regulador, etc.) i saber com funcionen i quins models comercials són idonis per a cada tipus de sistemes, cosa que facilita el disseny i manteniment dels sistemes.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 5,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Energies Renovables . Conceptes i Components d’una Instal·lació Fotovoltaica

Introducció a les energies renovables

 • L’energia
 • Generació de calor i electricitat amb energies renovables

 

Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica

 • Electricitat
 • Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements
 • Normativa bàsica sobre energia solar fotovoltaica
 • Evolució del mercat de l’energia solar fotovoltaica

 

Components d’una instal·lació solar fotovoltaica 

 • Subsistema de captació: captador solar
 • Subsistema d’acumulació: bateries
 • Mecanismes de regulació i conversió
 • Altres elements
 • Seguidors solars

Requisits d’accés per al Curs d’Energies Renovables. Conceptes i Components d’una Instal·lació Fotovoltaica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a les Energies Renovables

Certificat de UOC Xtended Studies de Conceptes Bàsics d’Energia Solar Fotovoltaica i Components d’una Instal·lació

Competències del curs d’Energies Renovables. Conceptes i Components d’una Instal·lació Fotovoltaica

 • Triar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.
 • Determinar la viabilitat de projectes d’energies renovables en general i d’energia solar en particular per mitjà de la radiació solar que arriba a la superfície i triar la tecnologia més òptima.
 • Organitzar i gestionar l’adquisició dels components d’un sistema d’energia solar fotovoltaica.
 • Controlar i comprovar que la instal·lació solar compleix la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.

 

Objectius del curs d’Energies Renovables. Conceptes i Components d’una Instal·lació Fotovoltaica

 • Definir els conceptes d’energia i potència.
 • Distingir les unitats energètiques i operar-hi.
 • Classificar i diferenciar les energies d’estoc i les energies de flux.
 • Descriure el recorregut de l’energia.
 • Identificar i relacionar els diferents elements, característiques i factors de la radiació solar.
 • Identificar i relacionar les característiques i els factors dels corrents d’aire.
 • Definir les coordenades geogràfiques, els punts cardinals i les coordenades solars.
 • Determinar el posicionament ideal per als captadors solars.
 • Distingir entre els tipus d’energia solar i les aplicacions diferents que se’n fa i classificar-los.
 • Anomenar els aspectes fonamentals de l’energia eòlica.
 • Descriure altres aplicacions de les energies renovables.
 • Entendre i identificar el corrent elèctric: generació, tipus i unitats.
 • Identificar els elements d’un circuit bàsic.
 • Resoldre circuits complexos.
 • Aplicar els coneixements d’electricitat als sistemes fotovoltaics.
 • Classificar els tipus d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • Distingir la simbologia dels elements d’un sistema fotovoltaic.
 • Identificar un esquema unifilar.
 • Anomenar la legislació vigent per a instal·lacions fotovoltaiques.
 • Dominar l’evolució del mercat fotovoltaic espanyol al llarg de la primera dècada del segle xxi.
 • Identificar els components que formen una instal·lació fotovoltaica.
 • Identificar els mòduls fotovoltaics existents i les característiques i la funció que tenen.
 • Dimensionar i triar el sistema d’acumulació d’energia.
 • Identificar i dimensionar els elements de regulació i conversió.
 • Descriure els components de seguretat i protecció.
 • Interpretar el comportament dels seguidors solars.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34