Cursos professionalitzadors Curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica

Indústria i medi ambient

Davant l’evidència que el model energètic actual necessita un canvi profund, les energies renovables representen una oportunitat per a avançar cap a un model energètic sostenible.

La legislació nacional actual relativa a l’eficiència energètica en els edificis obliga, des del 2007, a instal·lar col·lectors d’energia solar tèrmica en tots els edificis de nova construcció.

D’altra banda, l’aprofitament de les energies renovables a escala industrial ha afavorit la proliferació d’àrees d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, i és per això que ha nascut la necessitat de crear aquest curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica, amb l’objectiu de formar experts que, a més de ser capaços de determinar-ne la viabilitat, les sàpiguen dissenyar i dimensionar i dominin els tràmits i els permisos per a posar-les en funcionament.

Durada:
16.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Tèrmica i d’Energia Solar Fotovoltaica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a les energies renovables

L’assignatura introdueix els conceptes bàsics d’energia, les energies renovables i les diferents aplicacions que tenen, de manera que proporciona els coneixements i les capacitats imprescindibles per a poder cursar les assignatures següents del programa.

 

Principis bàsics i components d’un sistema

L’assignatura proporciona, d’una banda, les bases físiques pròpies de l’energia solar tèrmica, i, de l’altra, descriu tots els components d’una instal·lació solar tèrmica.

Inicialment sintetitza tots els conceptes físics que s’han de tenir en compte i inclou un breu resum de l’evolució del mercat de l’energia solar tèrmica i un apartat dedicat a la legislació vigent que afecta aquesta mena d’instal·lacions.

A continuació, se centra en els diferents elements o peces que componen el circuit primari.

 

Disseny i manteniment d’una instal·lació d’energia solar tèrmica

L’assignatura és eminentment pràctica i proporciona la metodologia de càlcul i dimensionament dels sistemes d’energia solar tèrmica.

El contingut inclou tres mòduls diferenciats.

El primer mòdul presenta els passos que són necessaris per a dimensionar una instal·lació ACS correctament, en relació amb els quals es considera l’estudi de necessitats, l’elecció del sistema, els càlculs, etc.

El segon mòdul introdueix altres aplicacions de l’energia solar tèrmica, com la calefacció o la climatització de piscines.

I, finalment, el tercer mòdul s’ocupa del manteniment d’un sistema solar existent, cosa que permetrà completar l’especialització en disseny i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

 

Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

Presenta tant les bases tècniques, com els coneixements del sector i la normativa vigent.

L’objectiu de l’energia solar fotovoltaica és generar electricitat, i per tant és indispensable adquirir una base en aquesta matèria.

Un cop assimilada la base física de generació de corrent elèctric, cal identificar els components d’una instal·lació (el captador, les bateries, l’inversor o el regulador, etc.) i saber com funcionen i quins models comercials són idonis per a cada tipus de sistemes, cosa que facilita el disseny i manteniment dels sistemes.

 

Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica

Proporciona les pautes per al dimensionament, el muntatge i el manteniment dels diferents tipus d’instal·lacions fotovoltaiques. No és el mateix dissenyar pensant a cobrir una demanda energètica concreta que dimensionar amb l’objectiu de generar el màxim d’electricitat possible per a abocar-lo a la xarxa.

Permet adquirir coneixements que capaciten per a organitzar el muntatge, gestionar el manteniment i controlar, també, els procediments administratius i financers d’una instal·lació com a tècnics competents, que, a més, poden elaborar els pressupostos, assessorar sobre el finançament i tramitar els permisos.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 345h. 16,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a les energies renovables 45h. 2,0 m.
Principis bàsics i components d’un sistema 60h. 3,0 m.
Disseny i manteniment d’una instal·lació d’energia solar tèrmica 90h. 4,0 m.
Conceptes bàsics d’energia solar fotovoltaica i components d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica. 60h. 3,0 m.
Dimensionament, muntatge, manteniment i finançament d’una instal·lació solar fotovoltaica 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica

 • L’energia
 • Generació de calor i electricitat amb energies renovables
 • Conceptes físics bàsics
 • Evolució del mercat de l’energia solar tèrmica
 • Normativa bàsica sobre energia solar tèrmica
 • Tecnologia de l’energia solar tèrmica
 • Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements
 • Subsistema de captació
 • Subsistema d’acumulació
 • Subsistema hidràulic
 • Altres elements del sistema
 • Principis bàsics per a un aprofitament solar correcte
 • Dades de predimensionament
 • Dimensionar els components de la instal·lació
 • Muntatge de la instal·lació
 • Posada en marxa de la instal·lació
 • Aïllament de la instal·lació
 • Estudi de la rendibilitat
 • Energia solar tèrmica en piscines
 • Pèrdues de calor i manteniment de la temperatura
 • Disseny de la instal·lació
 • Calefacció
 • Pla de manteniment
 • Normativa
 • Documents
 • Avaries més freqüents
 • L’energia
 • Generació de calor i electricitat amb energies renovables
 • Electricitat
 • Esquema de la instal·lació i simbologia dels elements
 • Normativa bàsica sobre energia solar fotovoltaica
 • Evolució del mercat de l’energia solar fotovoltaica
 • Subsistema de captació: captador solar
 • Subsistema d’acumulació: bateries
 • Mecanismes de regulació i conversió
 • Altres elements
 • Seguidors solars
 • Instal·lació fotovoltaica aïllada
 • Instal·lació connectada a la xarxa
 • Muntatge d’una instal·lació solar fotovoltaica
 • Manteniment d’una instal·lació solar fotovoltaica
 • Finançament, fiscalitat i tràmits d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Tèrmica

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Energia Solar Fotovoltaica

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a les Energies Renovables

Certificat de UOC Xtended Studies de Principis Bàsics i Components d’un Sistema

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny i Manteniment d’una Instal·lació d’Energia Solar Tèrmica

Certificat de UOC Xtended Studies de Conceptes Bàsics d’Energia Solar Fotovoltaica i Components d’una Instal·lació d’Energia Solar Fotovoltaica

Certificat de UOC Xtended Studies de Dimensionament, Muntatge, Manteniment i Finançament d’una Instal·lació Solar Fotovoltaica

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica capacita el titulat en formació superior per a portar a terme projectes i gestionar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques complint la normativa vigent no tan sols en l’àmbit estatal, sinó també en el regional i el local.

D’aquesta manera, podrà portar a terme l’activitat professional en empreses dedicades al muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos, i també en empreses dedicades al muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

Competències del curs d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica

 • Triar la millor tecnologia renovable per a una aplicació determinada complint la reglamentació vigent.
 • Determinar la viabilitat de projectes d’energies renovables en general, i d’energia solar en particular, sobre la base de la radiació solar que arriba a la superfície i triar la tecnologia òptima.
 • Dominar els coneixements bàsics de calor i dinàmica de fluids per a aplicar-los a l’energia solar tèrmica, i també d’electricitat en relació amb l’energia solar fotovoltaica.
 • Organitzar i gestionar l’adquisició dels components d’un sistema d’energia solar fototèrmic i fotovoltaic.
 • Fer projectes i estudis d’instal·lacions d’energia solars tèrmiques i fotovoltaiques.
 • Organitzar i controlar el muntatge i el manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques.
 • Controlar i comprovar que la instal·lació solar compleixi la normativa vigent en els aspectes elèctric, tècnic i administratiu.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?