Programes de desenvolupament continu

Curs de Turisme, Planificació i Gestió Hotelera I

Hosteleria i turisme

Un dels sectors econòmics que més s’ha transformat en els últims anys ha estat el de l’hostaleria i el turisme. La globalització i el comerç electrònic han esborrat qualsevol diferenciació entre competència nacional i internacional, i han provocat la proliferació d’agències en línia. Les empreses turístiques han de fer més esforços per a diferenciar-se i atreure un client hipersaturat d’informació. En aquest context, el curs de Turisme. Planificació i Gestió Hotelera I és una gran ajuda per al professional, que ha de conèixer molt bé els diferents agents que intervenen en aquest camp i com ha evolucionat el sector, i ser capaç de detectar les oportunitats, tot plegat mitjançant l’estudi de casos pràctics i una formació bàsica en gestió hotelera empresarial que ofereix aquesta especialització en turisme.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Turisme, Planificació i Gestió Hotelera I

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció al turisme

Analitza l’impacte de l’hostaleria i el turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren. Aborda l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística i les estratègies d’intervenció, com també l’evolució de l’hostaleria i el turisme a Espanya. Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories segons la normativa estatal i autonòmica.

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic. Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control. Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció al turisme 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera I 45h. 2,0 m. 1,5 c.

 

Programa del curs de Turisme. Planificació i Gestió Hotelera I

Característiques del mercat turístic espanyol

 • Introducció al turisme
 • El turisme i l’economia
 • El turisme en l’economia espanyola
 • L’oferta turística
 • L’oferta turística espanyola
 • Els productes turístics a Espanya
 • La demanda turística
 • La segmentació del mercat turístic
 • La demanda turística a Espanya
 • El sector de la intermediació: els operadors del mercat

Recursos turístics naturals i culturals

 • Introducció al procés turístic
 • Definició de conceptes
 • Els recursos turístics
 • Els recursos turístics i el patrimoni natural
 • Els recursos turístics i el patrimoni cultural
 • El turisme sostenible

Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers

 • Característiques de les empreses de l’hostaleria
 • Definició dels establiments hotelers
 • Classificació dels establiments turístics hotelers i extrahotelers segons la normativa estatal
 • Tipus d’hotels
 • Classificació dels allotjaments hotelers segons les normatives autonòmiques
 • Requisits que han de complir els allotjaments hotelers per a la seva classificació
 • Legislació estatal dels allotjaments hotelers
 • Legislació autonòmica dels allotjaments hotelers

 

Pla de viabilitat i direcció estratègica

 • El pla de viabilitat
 • La direcció estratègica en empreses d’allotjament turístic

 

Gestió econòmica i financera i gestió pressupostària

 • La gestió econòmica i financera en les empreses d’allotjament turístic
 • La gestió pressupostària en les empreses d’allotjament turístic

 

Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques

 • L’empresa i la seva forma jurídica
 • Entorn tributari de les empreses turístiques

Requisits d’accés per al Curs de Turisme, Planificació i Gestió Hotelera I

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Extended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Turisme

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera I

Competències del curs de Turisme. Planificació i Gestió Hotelera I

 • Comprendre la importància econòmica de l’activitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.
 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i, especialment, la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Identificar els recursos turístics naturals i culturals d’un territori.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic tant en l’àmbit nacional com autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental per al desenvolupament del turisme sostenible.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar-ne els recursos necessaris per a la posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, proposant estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.

 

Objectius del curs de Turisme. Planificació i Gestió Hotelera I

 • Entendre el concepte turístic en tota la seva complexitat, com també la seva evolució.
 • Aprendre i valorar la importància econòmica de les activitats turístiques.
 • Conèixer el pes de l’hostaleria i el turisme en l’economia espanyola.
 • Identificar el concepte d’oferta turística dins el mercat turístic.
 • Saber analitzar i valorar l’estructura de l’oferta turística espanyola.
 • Explicar els principals productes del turisme a Espanya.
 • Comprendre el concepte de demanda turística i els factors que la determinen.
 • Assimilar la importància i el paper dels operadors turístics en el mercat turístic.
 • Valorar la gestió del turisme en l’àmbit dels territoris i la societat.
 • Conèixer els principals components que formen el sistema turístic.
 • Conèixer els factors que determinen la localització de les activitats turístiques.
 • Entendre les diferències i les relacions existents entre els conceptes de recurs turístic, patrimoni natural / cultural i producte turístic.
 • Conèixer els diferents criteris i els mètodes principals utilitzats en la classificació dels recursos turístics.
 • Identificar els recursos turístics d’una zona i conèixer quins són els suports adequats per a inventariar-los i avaluar-los.
 • Comprendre la diferència existent entre patrimoni natural, cultural material i immaterial.
 • Adquirir les capacitats i els coneixements necessaris relacionats amb els diferents establiments turístics.
 • Proporcionar la base o idea general sobre les normes de classificació dels establiments turístics hotelers en l’àmbit estatal.
 • Proporcionar la base o idea general sobre les normes de classificació dels establiments turístics extrahotelers en l’àmbit estatal.
 • Analitzar la classificació per grups, categories i especialització dels establiments hotelers segons les normatives autonòmiques.
 • Identificar els requisits tècnics generals per a la classificació dels allotjaments hotelers.
 • Exposar la relació de lleis i decrets que regulen l’ordenació turística, estatal i autonòmica.
 • Conèixer els elements necessaris per a poder valorar una idea de negoci o d’inversió, sense necessitat de disposar de coneixements empresarials ni financers previs.
 • Entendre i analitzar totes les àrees i tots els elements que conformen una empresa.
 • Assolir destresa en l’ús de models i eines d’anàlisi.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes propis de la direcció estratègica.
 • Identificar que un sistema de planificació estratègica és una eina útil per a la detecció i l’avaluació dels elements i les claus que contribueixen a l’assoliment dels objectius organitzacionals.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per tal de poder dur a terme accions que contribueixin al desenvolupament econòmic de l’empresa.
 • Conèixer els conceptes i els instruments de control tant econòmic, financer com pressupostari d’una empresa.
 • Proporcionar les eines necessàries per a optimitzar la presa de decisions financeres a l’empresa.
 • Conèixer el significat d’empresari, les seves obligacions jurídiques i fiscals, i aplicar-ho tot al procés de creació d’empreses.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34