Cursos professionalitzadors Curs de Qualitat (ISO 9001) i Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Indústria i medi ambient

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

Perquè les empreses es puguin adaptar a un entorn altament competitiu cal assumir la gestió de la qualitat, tant pel que fa als processos productius de l’empresa com a l’impacte mediambiental que tenen, com a concepte fonamental.

Per això, des de UOC Xtended Studies hem desenvolupat el curs de Qualitat ISO 9001 i Gestió Mediambiental, que prepara l’alumne respecte a la normativa més acceptada internacionalment, la UNE EN ISO 9001. Aquesta norma és un instrument que facilita la implantació de sistemes de control de la qualitat en els processos, permet determinar les àrees de millora i ofereix un mètode clar que obliga a plantejar objectius bàsics i que permet autoavaluar els processos. Pel que fa a la repercussió mediambiental que s’ha de derivar d’aquests processos, la norma ISO 14001 és la referència que s’ha de tenir en compte per a poder respondre a les exigències de la legislació ambiental, d’obligat compliment, i assumir les peticions de respecte pel medi ambient, cada vegada més esteses en la nostra societat, com a pròpies de l’empresa.

Durada:
20.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Qualitat (ISO 9001) i de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Introducció a la qualitat

L’assignatura vol donar una resposta a la pregunta de per què és necessari un sistema de gestió de qualitat, i desenvolupa les eines de planificació. També tracta de la qualitat des d’una visió global al món, analitzant-ne els nivells d’aplicació i les tendències. Fa un recorregut per les diverses normes i models de gestió de les organitzacions i acaba amb dos aspectes que són clau en l’inici d’un pla de qualitat: d’una banda, la definició i l’aplicació dels mínims organitzatius bàsics per a afrontar un projecte d’implantació, i, de l’altra, els aspectes humans en l’entorn dels sistemes de gestió. Igualment, es fa èmfasi en els aspectes de la gestió de l’estratègia i les persones, incloses en la nova norma ISO 9001 del 2015.

Gestió de la qualitat

Tracta en profunditat l’aplicació de la norma ISO 9001:2015 des del punt de vista de la gestió de processos, considerada com la perspectiva d’un canvi organitzacional de primer ordre. Interpreta tots els capítols de la norma ISO 9001, buscant-ne sempre l’aplicació pràctica i els exemples reals. Desenvolupa els documents que formen el sistema i el mapa de processos i procediments, i descriu els mètodes i els recursos clau per a aconseguir-ne una implantació pràctica. Analitza els mètodes d’avaluació i millora dels sistemes de gestió, com les auditories internes i externes o la gestió de no conformitats, i exposa les aplicacions informàtiques que poden ser més útils. Finalment, desenvolupa elements de «valor afegit» que van més enllà de la millora contínua i la satisfacció dels clients, com la innovació, i desplega possibilitats com el disseny i la implantació d’un procés d’innovació o la implantació d’un sistema segons la norma UNE 166002.

 

Gestió per a l’èxit sostingut

L’assignatura tracta de què cal fer un cop s’ha implantat el sistema de gestió de qualitat. Explica com s’ha de fer servir la norma ISO 9004 i altres normes de referència basades en el sistema d’autoavaluació com a mètode de millora per a l’optimització dels processos i els productes o serveis.

 

Empresa i medi ambient

L’assignatura ofereix una visió global del medi ambient i de la problemàtica provocada per l’acció humana per a cada vector ambiental (residus, atmosfera, etc.), i permet conèixer els compromisos que s’han assolit en el món en els últims anys i la seva repercussió en les empreses pel que fa a la manera de relacionar-se amb el medi ambient. Facilita el coneixement de la gestió ambiental com a eina de competitivitat per a l’empresa, els avantatges i els inconvenients que té, i els costos ambientals habituals que comporta, a més de la seva repercussió en la comptabilitat.

 

Requisits ambientals en la pime

Fa una anàlisi de la legislació ambiental aplicable a la pime per a cada un dels vectors ambientals a partir dels requisits teòrics de la normativa en vigor i de la seva aplicació real; d’altra banda, aporta eines que permeten a qualsevol persona d’una pime dur a terme una autoavaluació dels requisits legals aplicables.

 

Implantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA)

Permet conèixer les fases que hi ha en el disseny i la implantació d’un SGA segons la norma ISO 14001, i incideix en la importància de la planificació i l’establiment d’una política ambiental de gestió, en els requisits propis del procés d’implantació i control operacional, i també en la comunicació i el control documental. Estableix mètodes d’avaluació com la revisió per la direcció, el seguiment del comportament ambiental o les auditories internes i externes, i estudia casos pràctics amb la documentació principal que s’elaborarà, prioritzant-ne l’aplicació a la pròpia empresa.

 

Gestió ambiental avançada

Defineix diverses eines ambientals aplicables en un SGA dins del compromís de millora contínua que s’adquireix en implantar-lo i les seves aplicacions en el dia a dia (compra responsable o compra verda, bones pràctiques ambientals en el treball diari dels treballadors, etc.). A més, atès que moltes pime ja disposen d’altres sistemes de gestió implantats (qualitat: ISO 9001; o prevenció de riscos laborals OHSAS 18001), descriu les principals sinergies i diferències per a facilitar-ne la integració i simplificar la gestió global de l’empresa. D’altra banda, l’assignatura ofereix nocions del sistema de gestió ambiental segons el reglament europeu EMAS.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 480h. 20,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Introducció a la qualitat 45h. 2,0 m.
Gestió de la qualitat 60h. 3,0 m.
Gestió per a l’èxit sostingut 30h. 1,0 m.
Empresa i medi ambient 60h. 3,0 m.
Requisits ambientals en la pime 75h 3,0 m.
Implantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA) 75h. 3,0 m.
Gestió ambiental avançada 30h. 1,0 m.

 

Programa del curs de Qualitat ISO 9001 i Gestió Mediambiental

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Qualitat com a necessitat estratègica
 • Gestió de la qualitat personal
 • Introducció a la gestió per processos
 • Interpretació de la norma ISO 9001:2015
 • Documentació i implantació del sistema de gestió de qualitat
 • Auditoria de qualitat
 • Introducció a la gestió per a l’èxit sostingut
 • Avaluació de l’ISO 9004
 • L’empresa i el medi ambient
 • El medi ambient al segle xxi: problemàtica actual
 • El dret ambiental
 • Requisits ambientals
 • Eines ambientals aplicables a un SGA
 • Sinergies amb altres sistemes de gestió

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Qualitat (ISO 9001) i Gestió Mediambiental (ISO 14001)

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Qualitat (ISO 9001)
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a la Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió per a l’Èxit Sostingut
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Empresa i Medi Ambient
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Requisits Ambientals en la Pime
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Ambiental Avançada

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Qualitat ISO 9001 i Gestió Mediambiental capacita el titulat en formació superior per a analitzar, implantar i gestionar el sistema de gestió de qualitat d’una organització, d’acord amb la norma internacional ISO 9001:2015, i el sistema de la gestió ambiental de l’empresa, d’acord amb la norma ISO 14001. D’aquesta manera, podrà dur a terme l’avaluació i la millora del sistema de gestió de qualitat mitjançant la norma internacional UNE EN ISO 9004:2009, i també la integració de les dues normes per tal de simplificar la gestió global de l’empresa.

 

Competències del curs de Qualitat ISO 9001 i Gestió Mediambiental

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial que pugui tenir.
 • Comprendre i aplicar les principals normatives de gestió i els models de referència de gestió de qualitat ISO 9001 i gestió mediambiental.
 • Interpretar la norma ISO 9001 i planificar i coordinar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat basant-s’hi.
 • Dissenyar i documentar un sistema de gestió de qualitat, partint de la norma ISO 9001 i que inclogui la filosofia de la gestió basada en processos.
 • Organitzar i implantar auditories de qualitat amb la norma ISO 19011 com a referència.
 • Dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l’organització, prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004:2009, mitjançant la identificació i l’anàlisi d’una avaluació centrada en elements clau i elements detallats.
 • Organitzar i planificar un sistema de gestió ambiental tenint en compte els actors administratius principals i la normativa ambiental específica de l’activitat d’una empresa.
 • Fer el seguiment i el control de les activitats mediambientals d’una empresa.
 • Prendre decisions i aplicar els recursos necessaris per a la resolució de mancances legislatives d’índole ambiental a l’empresa.
 • Prendre decisions en el manteniment del sistema de gestió ambiental i la recerca de la millora contínua del sistema.
 • Interpretar els requisits de les diferents normes de gestió ambiental, de qualitat i de seguretat laboral.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?