Cursos professionalitzadors Curs de Producció i Logística

Operacions i logística

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

La gestió de la qualitat en tots els processos relacionats amb la producció, tant en els pròpiament productius com en la logística que requereixen per a funcionar, ofereix grans oportunitats per a aconseguir una diferenciació clara de la competència. Un control eficient d’aquests processos i la seva racionalització és la variable que permet gestionar correctament els fluxos de materials i informació, programar les activitats d’acord amb les limitacions d’aprovisionament, emmagatzematge de matèries primeres o productes finals. A més, aquests processos s’han de fer sempre tenint en compte els temps de preparació de les comandes o de distribució. Amb una organització correcta de la producció i la logística, l’empresa pot oferir una resposta adequada en cada moment als moviments estratègics dels seus competidors o del mercat.

Durada:
18.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada i de Logística i Compres

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric.Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i acaba amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Disseny de la producció i la qualitat

Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics en relació amb el disseny d’un sistema productiu. Analitza l’impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l’empresa, i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i la localització més adequada de les instal·lacions d’acord amb el pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals. També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com s’equilibren correctament, a més d’alguns aspectes del disseny de llocs de treball. Com que les empreses de serveis van adquirint més rellevància pel que fa al nombre, identifica les característiques diferenciadores principals d’aquestes empreses respecte a les de fabricació per a fer els ajustos necessaris en el procés productiu. L’assignatura també fa un recorregut històric per l’aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.

 

Projecte de qualitat en la producció

L’assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per a representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control. Posteriorment, permet desenvolupar un projecte pràctic d’aplicació d’un sistema de qualitat en un sistema de producció.

 

Logística integral

La logística té un paper cada vegada més important en l’empresa actual. Aquest fet es justifica per la quantitat de recursos que es dediquen a investigar i racionalitzar noves tècniques amb vista a la gestió correcta dels magatzems i les mercaderies. Per això, l’assignatura comença amb un repàs dels antecedents històrics, analitzant els diversos sistemes, els àmbits d’actuació i les funcions elementals que abasta aquesta disciplina. Aprofundeix en els requisits que ha de complir un magatzem, quines són les característiques que afavoreixen l’optimització dels recursos que hi ha dins d’un magatzem (gestió i organització d’aquests recursos, emplaçaments, codificacions, preparació de comandes, etc.) i quina és la millor manera de dur a terme una gestió d’estocs correcta (models, control d’existències, inventaris, etc.). Tot procés de vendes requereix un procés de distribució i de transport. Per tant, l’assignatura també s’ocupa de la gestió del transport i de les possibles rutes de distribució, aprofitant totes les possibilitats tecnològiques actuals.

 

Gestió de les compres

L’assignatura mira de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:

 • S’analitza l’evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l’empresa, a més de les tendències, la globalització i les exigències d’aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i coneixements per a l’alineació de l’estratègia de compres amb l’empresa. D’altra banda, es dona a conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.
 • La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com buscar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, i també avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.
 • Es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, i també la gestió d’estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.
 • La negociació en les compres és un punt important i en aquest apartat s’enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de la gestió de compres.
 • Es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per a determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustos), i també ràtios per al control econòmic de les compres.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 405h. 18,5 m. 13,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Disseny de la producció i la qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Projecte de qualitat en la producció 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Logística integral 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de les compres 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Producció i Logística

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Introducció a la direcció de la producció
 • Disseny del sistema productiu
 • Què és la qualitat?
 • Satisfer el client
 • Gestió de la qualitat
 • Planificació de la qualitat
 • Control de qualitat
 • Millora contínua (kaizen)
 • La gestió de projectes
 • Construcció del graf PERT-CPM
 • Planificació i control del projecte
 • Una altra eina per a la gestió de projectes: diagrama de Gantt
 • Reunió informativa
 • Projecte de millora
 • Formació de l’equip de millora
 • Causes possibles
 • Anàlisi de la capacitat del sistema
 • Solucions possibles
 • Solució adoptada i implantació
 • Control de la solució adoptada
 • Resultat final
 • Logística integral
 • La logística del magatzem
 • Distribució en els punts de venda
 • Organització de les compres
 • Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda
 • Introducció al comerç internacional

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Producció i Logística

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Logística i Compres

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny de la Producció i la Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Projecte de Qualitat en la Producció
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Logística Integral
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Producció i Logística capacita el titulat per a l’exercici de funcions de responsabilitat en l’àrea de producció i logística en una pime. En l’àmbit de la producció, serà capaç de prendre decisions de caràcter estratègic i tàctic, i també d’organitzar, planificar i supervisar la producció a partir de la documentació tècnica del procés amb criteris de millora contínua de la qualitat i de satisfacció del client. En l’àmbit de la logística, podrà planificar i organitzar els processos de compres, logística i vendes, de manera que afavoreixi l’optimització de la cadena logística des de la fàbrica o el departament comercial fins al consumidor final, per la qual cosa el fet d’estudiar producció i logística és un punt a favor.

 

Competències del curs de Producció i Logística

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment els processos de màrqueting, la comptabilitat i els aspectes jurídics dels recursos humans.
 • Dissenyar sistemes o processos per a solucionar les necessitats determinades d’una empresa, tenint en compte els condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Organitzar el sistema productiu d’una empresa amb una orientació innovadora àmplia.
 • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Col·laborar en l’optimització de la cadena logística definint les fases i les operacions que s’han de dur a terme d’acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per l’organització.
 • Organitzar el magatzem d’acord amb els criteris i els nivells d’activitat previstos, per a la qual cosa s’haurà d’elaborar el pla d’aprovisionament i fer-ne el seguiment li el control.
 • Planificar i gestionar les operacions del tràfic i l’explotació en les empreses que es dediquen al transport de mercaderies tenint en compte les característiques tècniques i les normatives aplicables que es requereixen.
 • Identificar i seleccionar els proveïdors idonis i negociar-hi, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Oferir recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat oportuns.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?