Cursos professionalitzadors

Curs de Producció i Gestió de Qualitat (ISO 9001)

Operacions i logística

La gestió de la qualitat en la producció ofereix actualment grans oportunitats per a aconseguir una diferenciació clara de la competència. Per això, les empreses han de situar el control de la qualitat i la producció dels processos en el centre fonamental de la seva activitat, ja que és la variable que els permetrà gestionar correctament els fluxos de materials i informació, programar les seves activitats d’acord amb les limitacions dels recursos disponibles en cada moment i respondre de manera adequada als moviments estratègics dels seus competidors. La norma més acceptada internacionalment és l’UNE EN ISO 9001, un instrument que facilita la implantació de sistemes de control de la qualitat en els processos, possibilita determinar les àrees de millora i ofereix un mètode clar que obliga a plantejar objectius bàsics i que permet autoavaluar els processos. És, en definitiva, una eina imprescindible per a assolir objectius de millora contínua.

Durada:
16.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada i de Gestió de Qualitat (ISO 9001)

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els tipus de processos logístics, la distribució i la producció, ofereix una introducció al màrqueting i les finances i acaba amb una visió de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Disseny de la producció i la qualitat

Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics en relació amb el disseny d’un sistema productiu. Analitza l’impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l’empresa, i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i la localització més adequada de les instal·lacions d’acord amb el pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals. També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com s’equilibren correctament, a més d’alguns aspectes del disseny de llocs de treball. Com que les empreses de serveis van adquirint més rellevància pel que fa al nombre, identifica les característiques diferenciadores principals d’aquestes empreses respecte a les de fabricació per a fer els ajustos necessaris en el procés productiu. L’assignatura també fa un recorregut històric per l’aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Paral·lelament, es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.

 

Projecte de qualitat en la producció

L’assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per a representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control. Posteriorment, permet desenvolupar un projecte pràctic d’aplicació d’un sistema de qualitat en un sistema de producció.

 

Introducció a la qualitat

L’assignatura vol donar una resposta a la pregunta de per què és necessari un sistema de gestió de la qualitat. A més, desenvolupa les eines de planificació. També tracta de la qualitat des d’una visió global en el món, en els vessants dels nivells d’aplicació i de les tendències. A més, fa un recorregut per les diferents normes i models de gestió de les organitzacions i acaba amb dos aspectes clau en l’inici d’un pla de qualitat: d’una banda, la definició i l’aplicació dels mínims organitzatius bàsics per a afrontar un projecte d’implantació, i, per l’altra, els aspectes humans en l’entorn dels sistemes de gestió.

 

Gestió de la qualitat

Analitza en profunditat l’aplicació de la norma ISO 9001: 2015 des del punt de vista de la gestió de processos, considerada com la perspectiva d’un canvi organitzacional de primer ordre. Interpreta tots els capítols de la norma ISO 9001 buscant sempre l’aplicació pràctica i els exemples reals. Desenvolupa els documents que formen el sistema i el mapa de processos i procediments, i descriu els mètodes i els recursos clau per a aconseguir-ne una implantació pràctica. Analitza els mètodes d’avaluació i millora dels sistemes de gestió, com les auditories internes i externes o la gestió de no conformitats, i exposa les aplicacions informàtiques que poden ser més útils. Finalment, desenvolupa elements de «valor afegit» que van més enllà de la millora contínua i la satisfacció dels clients: la innovació. Així mateix, desplega possibilitats com el disseny i la implantació d’un procés d’innovació o la implantació d’un sistema segons la norma UNE 166002.

 

Gestió per a l’èxit sostingut

L’assignatura tracta de què cal fer un cop s’ha implantat el sistema de gestió de la qualitat. Explica com s’han d’utilitzar la norma ISO 9004 i altres normes de referència basades en el sistema d’autoavaluació com a mètode de millora per a l’optimització dels processos i els productes o serveis.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 360h. 16,5 m. 12,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Disseny de la producció i la qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Projecte de qualitat en la producció 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Introducció a la qualitat 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Gestió de la qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió per a l’èxit sostingut 30h. 1,0 m. 1,0 c.

 

Programa del curs de Producció i Qualitat ISO 9001

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Introducció a la direcció de la producció
 • Disseny del sistema productiu
 • Què és la qualitat?
 • Satisfer el client
 • Gestió de la qualitat
 • Planificació de la qualitat
 • Control de qualitat
 • Millora contínua (kaizen)
 • La gestió de projectes
 • Construcció del graf PERT-CPM
 • Planificació i control del projecte
 • Una altra eina per a la gestió de projectes: diagrama de Gantt
 • Reunió informativa
 • Projecte de millora
 • Formació de l’equip de millora
 • Causes possibles
 • Anàlisi de la capacitat del sistema
 • Solucions possibles
 • Solució adoptada i implantació
 • Control de la solució adoptada
 • Resultat final
 • Qualitat com a necessitat estratègica
 • Gestió de la qualitat personal
 • Introducció a la gestió per processos
 • Interpretació de la norma ISO 9001:2015
 • Documentació i implantació del sistema de gestió de la qualitat
 • Auditoria de qualitat
 • Introducció a la gestió per a l’èxit sostingut
 • Avaluació de l’ISO 9004

Requisits d’accés per al Curs de Producció i Gestió de Qualitat (ISO 9001)

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Producció i Qualitat Aplicada
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Qualitat (ISO 9001)

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny de la Producció i Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Projecte de Qualitat en la Producció
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a la Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Qualitat
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió per a l’Èxit Sostingut

Perfil professional

El curs de Producció i Qualitat ISO 9001 capacita el titulat per a l’exercici de funcions de responsabilitat en l’àrea de producció, amb un enfocament específicament adreçat als àmbits que afecten la gestió de la qualitat. Disposarà dels coneixements necessaris per a poder analitzar, implantar i gestionar el sistema de gestió de la qualitat d’una organització sobre la base de la norma ISO 9001:2015, i també per a poder-ne dur a terme l’avaluació i la millora contínua mitjançant la norma ISO 9004:2009.

 

Competències del curs de Producció i Qualitat ISO 9001

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Dissenyar sistemes o processos per a solucionar les necessitats determinades d’una empresa, tenint en compte els condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Organitzar el sistema productiu d’una empresa amb una orientació innovadora àmplia.
 • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Gestionar projectes, cosa que inclou la planificació, la direcció, l’execució i l’avaluació.
 • Valorar i defensar la importància de la qualitat en la gestió de les organitzacions.
 • Comprendre i aplicar les principals normatives de gestió i els models de referència de gestió de la qualitat.
 • Interpretar la norma ISO 9001 i planificar i coordinar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat basant-s’hi.
 • Dissenyar i documentar un sistema de gestió de la qualitat, partint de la norma ISO 9001 i que inclogui la filosofia de la gestió basada en processos.
 • Organitzar i implantar auditories de qualitat amb la norma ISO 19011 com a referència.
 • Ser capaç d’establir relacions entre el model de gestió per processos i el model de gestió per a l’èxit sostingut, que permetin identificar i proposar millores en l’organització.
 • Dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l’organització, prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004:2009, mitjançant la identificació i l’anàlisi d’una avaluació centrada en elements clau i elements detallats.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació