Cursos professionalitzadors

Curs de Planificació, Gestió de Mitjans Publicitaris, Màrqueting en Internet i E-Commerce

Comunicació i màrqueting

En un mercat tan competitiu i amb mitjans de difusió tan diversos com l’actual, la publicitat és un dels aspectes fonamentals dins dels plans d’una empresa que es vulgui donar a conèixer i que vulgui destacar davant dels seus clients actuals o potencials.

La planificació, execució i control d’una campanya és un procés delicat, tant en la creació del missatge com en la seva difusió, per la qual cosa requereix una formació especialitzada en totes les fases que la componen, a més d’un alt nivell de coneixements, sigui dels mitjans tradicionals o dels nous suports digitals.

En aquest sentit, la irrupció imparable d’internet com a vehicle de comunicació i difusió global fa imprescindible el coneixement de les seves especificitats i dels seus propis codis de funcionament.

El curs de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Màrqueting a Internet i E-commerce ofereix els coneixements necessaris tant per a la definició d’una estratègia de mitjans —la planificació, la gestió i la compra d’espais publicitaris tradicionals—, com per a la definició de les estratègies pròpies de comunicació per internet —el posicionament en cercadors, els enllaços patrocinats, el màrqueting en xarxes socials, el màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva.

Durada:
15.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en planificació, gestió de mitjans publicitaris, màrqueting en Internet, i e-commerce.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Publicitat i planificació de mitjans

L’assignatura se centra en els aspectes introductoris i de caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels fonaments principals de la publicitat com a procés de comunicació, i també el panorama del sector actualment, del qual s’ha de conèixer i entendre el paper dels principals agents que intervenen al llarg de tot el procés publicitari.

En l’àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda d’una manera teòrica les fases principals de treball, i també els conceptes per a desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d’informació del mercat i la seva aplicació.

Ofereix una visió actualitzada del panorama dels mitjans publicitaris actuals per a facilitar la tria dels més adequats per tal de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicació.

Facilita el coneixement de les diferents formes publicitàries, i també de les formes de contractació o d’aplicació de les fonts d’informació a les necessitats de planificació.

 

Planificació i gestió de campanyes publicitàries

L’assignatura consolida els coneixements adquirits en el bloc anterior per a abordar, d’una manera eminentment pràctica, el procés de planificació de mitjans.

Mostra com per mitjà de la resposta a les preguntes bàsiques de la planificació de mitjans (Quins mitjans cal utilitzar? Com? Quan? On? Quant cal invertir?) es pot establir una estratègia de mitjans que resulti òptima per a complir els objectius que s’han marcat amb la campanya publicitària.

Enfoca, a més, processos clàssics d’establiment de pressupostos, així com el procés de negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans, i facilita l’assimilació dels models que s’apliquen per a valorar l’eficàcia de la publicitat.

 

Màrqueting a internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional i facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que representen els nous reptes digitals per a qualsevol organització.

Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de motors de cerca).

Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa.

Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic; igualment facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i com es poden millorar les ràtios de conversió.

Introdueix els diferents mitjans de pagament electrònics i assegura el control d’aspectes clau, com la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients i els processos i relacions amb els clients i amb els proveïdors, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 345h. 15,5 m. 11,50 c.
Taller virtual 0,5 m.
Publicitat i planificació de mitjans 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

La publicitat

 • Agents i legislació general de l’activitat publicitària
 • El procés de planificació de mitjans
 • Investigació de mitjans
 • Panorama de mitjans
 • L’estratègia de mitjans
 • Negociació, gestió i seguiment
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet

Requisits d’accés per al Curs de Planificació, Gestió de Mitjans Publicitaris, Màrqueting en Internet i E-Commerce

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Màrqueting a Internet i E-commerce

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Publicitat i Planificació de Mitjans

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Certificat de UOC Xtended Studies d’El Web 2.0 i Comerç Electrònic

Perfil professional

El curs de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Màrqueting a Internet i E-commerce capacita el titulat per al desenvolupament de diferents tasques dins el departament de màrqueting o en llocs afins o que hi estan relacionats, de qualsevol empresa de l’àmbit públic o privat, amb una especialització de les novetats que aporten les noves tecnologies.

D’una banda, estarà capacitat per a definir l’estratègia, planificar, gestionar i comprar espais publicitaris de manera coherent amb la visió de l’empresa i la seva relació amb l’entorn.

De l’altra, i de manera relacionada, podrà definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

 

Competències del curs de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i Màrqueting a Internet i E-commerce

 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part: l’anunciant, l’agència de publicitat i el consumidor.
 • Participar en la preparació, el procés i l’avaluació d’una planificació de mitjans.
 • Fer una planificació de mitjans tàctica, triant els mitjans i els suports més adequats per a una campanya de publicitat.
 • Calcular i controlar la inversió d’una campanya publicitària mitjançant la seva distribució en el temps i geogràficament, la utilització dels formats creatius més adequats segons els mitjans i els objectius i establint pressupostos per mitjans.
 • Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.
 • Planificar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació i analitzar els resultats.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en experiències de client, i no en productes i serveis.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació