Cursos professionalitzadors Curs de Planificació, Gestió de Mitjans Publicitaris i d’Assistent de Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

En un mercat tan competitiu i amb mitjans de difusió tan diversos com l’actual, la publicitat constitueix un dels aspectes fonamentals dins dels plans d’una empresa que vulgui donar-se a conèixer i destacar davant dels seus clients actuals o potencials.

La planificació, l’execució i el control d’una campanya és un procés delicat, tant en la creació del missatge com en la  difusió, per la qual cosa requereix una formació especialitzada en totes les fases que la componen, com també un alt nivell de coneixements, ja sigui dels mitjans tradicionals o dels nous suports digitals.

En aquest àmbit, el tracte amb clients o socis, o bé la recerca d’una «aliança d’empreses» (joint venture) amb altres companyies, fa que sigui molt recomanable disposar de bases sòlides en el camp de les relacions públiques i la negociació, cosa que sabrà fer una persona titulada en formació superior de publicitat i relacions públiques. L’adquisició de coneixements en relacions públiques incrementa la fluïdesa dels intercanvis comercials i personals tant en l’àmbit intern de l’empresa com en l’extern, a més de facilitar enormement l’organització d’actes, esdeveniments o viatges professionals.

Durada:
20.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris i d’Assistent de Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Publicitat i planificació de mitjans

L’assignatura se centra en els aspectes introductoris i de caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels principals fonaments de la publicitat com a procés de comunicació, així com el panorama del sector a l’actualitat, del que s’ha de conèixer i entendre el paper dels principals agents que intervenen al llarg de tot el procés publicitari.

En l’àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda de manera teòrica les fases principals de treball, així com els conceptes per desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d’informació del mercat i la seva aplicació.

Ofereix una visió actualitzada del panorama actual en els mitjans publicitaris per facilitar la selecció dels més adequats per tal de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicació.

Facilita el coneixement de les diferents formes publicitàries, així com de les de contractació o d’aplicació de les fonts d’informació a les necessitats de planificació.

 

Planificació i gestió de campanyes publicitàries

L’assignatura consolida els coneixements adquirits en el bloc anterior per abordar, d’una manera eminentment pràctica, el procés de planificació de mitjans.

Mostra com a través de la resposta a les preguntes bàsiques de la planificació de mitjans (Quins mitjans utilitzar? Com? Quan? On? Quant invertir?) Es pot establir una estratègia de mitjans que resulti òptima per a complir els objectius marcats amb la campanya publicitària.

Enfoca, a més, processos clàssics d’establiment de pressupostos, així com del procés de negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans i facilita l’assimilació dels models que s’apliquen per valorar l’eficàcia de la publicitat.

 

Màrqueting a internet

Introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització; a més analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional.

Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització de motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca).

Permet conèixer en profunditat eines com Google Adwords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic, i explica com utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat, i com internet s’erigeix ​​com a eina fonamental de màrqueting.

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

En comunicacions externes s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol respecte als convidats i el tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneixi en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc.

L’assignatura facilita una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per gestionar el temps de la millor manera possible, així com els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals.

I, finalment, s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Taller virtual 0,5 m.
Publicitat i planificació de mitjans 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
TOTAL DEL CURS 450h. 20,5 m. 15,0 c.

Programa del curs de Publicitat i Relacions Públiques

 • La publicitat
 • Agents i legislació general de l’activitat publicitària
 • El procés de planificació de mitjans
 • Investigació de mitjans
 • Panorama de mitjans
 • L’estratègia de mitjans
 • Negociació, gestió i seguiment
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Promoció. Atraure internautes
 • Màrqueting mòbil
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública
 • Atenció al públic presencial i telefònica
 • El protocol a l’empresa ia l’Administració pública
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Planificació, Gestió de Mitjans Publicitaris i d’Assistent de Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Publicitat i Planificació de Mitjans

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a internet

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negocis

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Publicitat i Relacions Públiques capacita la persona titulada per a abordar tècnicament l’àmbit de la comunicació d’una pime, des de dos vessants: d’una banda, com a planificador de mitjans, podrà definir l’estratègia i planificar, gestionar i comprar espais publicitaris de manera coherent amb la visió de l’empresa i la seva relació amb l’entorn; de l’altra, podrà assumir les relacions institucionals ja que el curs la capacita  per a organitzar esdeveniments i activitats en representació de l’empresa, unint així publicitat i relacions públiques.

 

Competències del curs de Publicitat i Relacions Públiques

 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part: l’anunciant, l’agència de publicitat i el consumidor.
 • Participar en la preparació, el procés i l’avaluació d’una planificació de mitjans.
 • Fer una planificació de mitjans tàctica, seleccionant els mitjans i els suports més adequats per a una campanya de publicitat.
 • Calcular i controlar la inversió d’una campanya publicitària mitjançant la seva distribució geogràfica i en el temps, la utilització dels formats creatius més adequats segons els mitjans i els objectius, i l’establiment de pressupostos per mitjans.
 • Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.
 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Dissenyar models d’atenció al públic per una entitat.
 • Identificar i aplicar els principis d’imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.
 • Aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d’educació social, cerimonial i etiqueta.
 • Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l’acte, etc.).
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s’aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?