Cursos professionalitzadors

Curs de Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en les Instal·lacions d’Energia Eòlica

Indústria i medi ambient

De totes les energies renovables, l’eòlica és la que té un rendiment de producció més positiu, que permet un retorn de la inversió inicial en un període adequat. Aparentment, les instal·lacions eòliques poden semblar simples, però, en realitat, estan formades per una tecnologia complexa, en què es necessiten coneixements de mecànica, electricitat i electrònica. Per a treballar en aquest sector es necessita una formació teòrica que doti el professional de les eines per a avaluar quin model de manteniment és l’adequat i per a saber els riscos laborals que implica treballar amb aerogeneradors.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en les Instal·lacions d'Energia Eòlica

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Per a aconseguir els resultats esperats, és bàsic definir i implantar un sistema de manteniment que minimitzi les hores de parades no previstes dels aerogeneradors. L’assignatura defineix i implanta un sistema integral de manteniment, i revisa els diferents tipus de manteniment i les seves particularitats.

 

Seguretat i avaluació de riscos professionals en parcs eòlics

Capacita per a avaluar els riscos professionals que hi ha dins d’un parc eòlic, tant en fase de muntatge com de manteniment, per tal de prevenir accidents laborals. Descriu els diferents equips de seguretat i n’analitza les possibles emergències i la gestió que se n’ha de fer.

 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Està estructurada en tres parts clarament diferenciades. A la primera part, analitza el muntatge i el manteniment des d’un punt de vista mecànic (maquinària, operacions i manteniment). A la segona part, ho fa des del punt de vista exclusivament elèctric (transport fins a la xarxa elèctrica). A la tercera part, detalla els sistemes de regulació i control del funcionament del parc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 280h. 5,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica 90h. 1,5 m. 3,0 c.
Seguretat i avaluació de riscos professionals en parcs eòlics 40h. 1,0 m. 1,0 c.
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica 150h. 2,5 m. 5,0 c.

 

Programa del curs de Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en Instal·lacions d’Energia Eòlica

Constitució general d’un parc eòlic

Gestió del manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica

Gestió del manteniment preventiu i correctiu d’aerogeneradors

Riscos professionals en el muntatge i manteniment de parcs eòlics

Equips de seguretat

Emergències

Metodologia del muntatge i manteniment mecànic d’instal·lacions d’energia eòlica

Muntatge i manteniment mecànic d’instal·lacions d’energia eòlica

Mecànica específica

Electrotècnia i electromagnetisme

Metodologia de muntatge i manteniment elèctric d’instal·lacions d’energia eòlica

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques i centres de transformació

Muntatge i manteniment de generadors i motors elèctrics

Muntatge i manteniment de parcs elèctrics en un aerogenerador

Muntatge i manteniment d’equips d’instrumentació

Operació en el telecomandament del control de la subestació del parc

Electrònica

Muntatge i manteniment del sistema electrònic de potència de l’aerogenerador

Muntatge i manteniment del sistema de control i regulació de l’aerogenerador

Muntatge i manteniment del telecomandament de control de la subestació del parc

Requisits d’accés per al Curs de Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en les Instal·lacions d’Energia Eòlica

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió del Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Certificat de UOC Xtended Studies de Seguretat i Avaluació de Riscos Professionals en Parcs Eòlics

Certificat de UOC Xtended Studies de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions d’Energia Eòlica

Competències del curs de Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en Instal·lacions d’Energia Eòlica

 • Gestionar el manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Prevenir riscos professionals i actuar en casos d’emergència en parcs eòlics.
 • Muntar i mantenir instal·lacions d’energia eòlica.

 

Objectius del curs de Muntatge, Manteniment, Seguretat i Avaluació de Riscos en Instal·lacions d’Energia Eòlica

 • Dissenyar i desenvolupar programes de manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Organitzar i supervisar els processos de manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Portar a terme les operacions de manteniment correctiu especialitzat en les instal·lacions d’energia eòlica, establint el procés d’actuació, utilitzant manuals d’instruccions i plànols i restablint les condicions funcionals amb la qualitat i la seguretat que es requereixen.
 • Avaluar i prevenir els riscos professionals derivats del muntatge, l’operació i el manteniment d’aerogeneradors.
 • Definir, gestionar i mantenir en perfecte estat d’ús els equips de seguretat i protecció personal utilitzats en el muntatge i el manteniment de parcs eòlics i aerogeneradors.
 • Utilitzar de manera segura els equips d’enganxament, aixecament i senyalització emprats en les tasques de muntatge i manteniment d’aerogeneradors.
 • Utilitzar els equips i els procediments de seguretat per a fer l’ascens i el descens de l’aerogenerador d’acord amb el pla de seguretat i segons la normativa vigent i la senyalització emprats en les tasques de muntatge i manteniment d’aerogeneradors.
 • Actuar segons el pla de seguretat de l’empresa en les maniobres de muntatge i manteniment de la turbina o del sistema elèctric de l’aerogenerador.
 • Actuar en casos d’emergència d’una manera ràpida, eficaç i segura.
 • Preparar i organitzar el treball de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica d’acord amb el projecte corresponent.
 • Actuar segons el pla de seguretat de l’empresa, portant a terme les tasques preventives, correctives i d’emergència, aplicant les mesures establertes i complint les normes i la legislació vigent en el muntatge i el manteniment d’instal·lacions d’energia eòlica.
 • Muntar els aerogeneradors eòlics, i els seus accessoris i elements de control i regulació, a partir del projecte i els seus plànols, normes i especificacions tècniques, complint els requisits reglamentats, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
 • Fer el manteniment preventiu de les instal·lacions d’energia eòlica a partir de plànols, normes i especificacions tècniques, per al funcionament correcte, complint els requisits reglamentats, en les condicions de qualitat i de seguretat establertes.
 • Dur a terme les operacions de manteniment correctiu en les instal·lacions d’energia eòlica, establint el procés d’actuació, utilitzant manuals d’instruccions i plànols i restablint les condicions funcionals amb la qualitat i la seguretat requerides.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació