Cursos professionalitzadors Curs de Marxandatge i Aparadorisme

Comunicació i màrqueting

Benvingut al curs d’Aparadorisme

Estudiar marxandatge i aparadorisme és decantar-se per un sector en desenvolupament continu. La competitivitat dels establiments comercials depèn en gran mesura de la seva capacitat per a oferir productes adequats a les necessitats dels clients i per a organitzar estratègies promocionals a l’establiment. Per a aconseguir-ho, un dels aspectes fonamentals és el disseny estratègic de l’exterior de l’establiment, com també l’elecció de l’assortiment i la promoció dels productes a l’interior.

El marxandatge i l’aparadorisme són alguns dels elements que aporten valor afegit respecte a la competència. La seva bona gestió i la promoció han de contribuir als processos de recepció i col·locació de la mercaderia, i a l’organització de recursos humans i materials, sense oblidar la coordinació i el control de les actuacions de promoció en el punt de venda.

Durada:
8.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marxandatge i Aparadorisme

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió de productes i promocions en el punt de venda

En aquesta assignatura s’analitzen les variables que el punt de venda ha de tenir en compte per a triar l’estratègia d’oferta més adequada al seu posicionament i a les característiques objectives de la clientela. Incideix en els criteris que permeten agrupar, classificar i codificar els diferents articles a fi d’organitzar l’establiment de manera òptima. Així mateix analitza diverses tècniques i mètodes per a obtenir dades objectives i determinar de manera dinàmica els productes que s’han d’introduir, eliminar o romandre. També se centra en la planificació del repartiment de l’espai disponible per als diferents grups de productes i la seva execució. La gestió adequada de l’espai del mobiliari és un punt clau per a garantir la rendibilitat de l’establiment, i per aquesta raó planteja els criteris aplicables per a repartir el lineal de manera objectiva. Per acabar, estudia les accions promocionals, a més de les tècniques comercials, que permeten animar el punt de venda i aconseguir els objectius comercials.

 

Disseny d’espais comercials i aparadorisme

L’assignatura introdueix el concepte de marxandatge i analitza la informació necessària per a aplicar les tècniques disponibles per a dissenyar un establiment comercial. Planteja les estratègies per a determinar els elements exteriors i interiors que permeten constituir la base per a dissenyar un establiment i potenciar-ne la imatge i l’èxit comercial. L’aparadorisme, ja sigui físic o virtual, és de gran utilitat per a potenciar la imatge i l’atracció del punt de venda, per la qual cosa que cal conèixer la base teòrica sobre la qual es planificarà, dissenyarà, executarà i avaluarà l’aparador.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de productes i promocions en el punt de venda 90h. 4,0 m.
Disseny d’espais comercials i aparadorisme 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs d’Aparadorisme

L’assortiment

Selecció i gestió de l’assortiment

Implantació, gestió i control del lineal

Accions promocionals en el punt de venda

Introducció al marxandatge

El disseny del punt de venda

Aparadorisme

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Marxandatge i Aparadorisme

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marxandatge i Aparadorisme

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Productes i Promoció en el Punt de Venda

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Aparadorisme capacita l’estudiant per a desenvolupar les funcions d’organització i animació d’espais comercials, tant internament com externament, d’acord amb les especificacions i els criteris de qualitat establerts, i tenint en compte les condicions de seguretat, prevenció de riscos i respecte per la normativa vigent. Així doncs, la persona titulada disposarà de coneixements teòrics i tècnics que li permetran desenvolupar la seva activitat professional en les àrees de comercialització, en qualsevol sector d’activitat.

 

Competències del curs d’Aparadorisme

 • Determinar la composició, les dimensions i les magnituds de l’assortiment, i agrupar-lo i classificar-lo d’acord amb els objectius comercials establerts per a aconseguir una gestió òptima.
 • Controlar l’assortiment de productes establint-ne la ubicació segons criteris de rendibilitat i imatge i segons les especificacions rebudes.
 • Organitzar i controlar els lineals definint mètodes d’organització i control de la localització dels productes.
 • Organitzar, dur a terme i controlar les activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes i/o serveis, aplicant tècniques de marxandatge, d’acord amb els objectius fixats en el pla de comercialització.
 • Obtenir la informació necessària per a dissenyar l’establiment segons els criteris comercials establerts.
 • Aplicar les tècniques del marxandatge per a dissenyar estratègicament l’establiment i facilitar la circulació, atraure els clients i promoure les vendes.
 • Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d’aparadors per a aconseguir transmetre la imatge d’espai comercial que atregui els clients potencials i assolir els objectius comercials establerts.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?