Cursos professionalitzadors

Curs d’Especialització de Màrqueting

Comunicació i màrqueting

L’entorn empresarial està canviant a gran velocitat. La internacionalització dels mercats, les innovacions en les tecnologies de la comunicació i un consumidor cada vegada més informat provoquen una situació de gran competitivitat entre marques.

Per entrar en aquest mercat hipercompetitiu, les empreses necessiten professionals amb una especialització de màrqueting, amb els coneixements i les habilitats suficients per a entendre les dimensions d’aquest àmbit, formats en el domini tant de les eines tradicionals com de les del comerç electrònic, amb una experiència pràctica i una visió àmplia de l’empresa que els permeti afrontar els reptes necessaris en la gestió del màrqueting d’avui.

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Màrqueting

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients. Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces. Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu al més durador possible i ajuda a destacar en aspectes com la gestió de relacions amb el consumidor (customer relationship management), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic. Permet conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte:

 • política de producte: posicionament, línia, gamma i cicle de vida
 • política de preu: formes de calcular el preu dels productes
 • política de distribució: canals, estratègies, franquícies i marxandatge
 • política de vendes: xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.
 • política de comunicació: per a comunicar al públic objectiu el producte

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 5,5 m. 5,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m. 5,0 c.

 

Programa de l’especialització de Màrqueting

Introducció al màrqueting

 • Concepte de pla de màrqueting
 • Habilitats directives
 • Política d’empresa

 

Anàlisi interna

 • La cadena de valor
 • Determinació de punts forts i punts febles
 • Matriu d’anàlisi de la cartera de productes

 

Anàlisi externa i investigació de mercat

 • Anàlisi de l’entorn i del mercat
 • Anàlisi del consumidor i la competència
 • Determinació d’oportunitats i amenaces
 • Investigació de mercat

 

Màrqueting estratègic

 • Anàlisi de la matriu DAFO
 • Concepte de producte
 • Segmentació i definició de públic objectiu
 • Estratègies de diferenciació i posicionament
 • El CRM
 • Màrqueting relacional
 • Màrqueting experiencial
 • Màrqueting electrònic

 

Política de producte

 • Concepte i característiques de producte
 • Cicle de vida del producte
 • Gamma i línia de productes

 

Política de preu

 • Els preus
 • El preu en les polítiques de màrqueting
 • Mètodes per a fixar preus
 • Estratègies de preus

 

Política de distribució

 • Els canals de distribució
 • Estratègies de distribució
 • Distribució comercial al detall
 • La franquícia. Determinació del nombre òptim de punts de venda
 • Marxandatge
 • Estratègies de promoció

 

Planificació comercial

 • Planificació del sistema de vendes
 • Disseny de la xarxa en el territori de vendes
 • Remuneració i motivació de la xarxa comercial
 • Tècniques de venda
 • Previsió de vendes

 

Política de comunicació

 • Objectius de la comunicació
 • Disseny del missatge
 • La publicitat com a forma de comunicació
 • Estratègia publicitària
 • Publicitat: contingut i objectius
 • Planificació de mitjans publicitaris
 • Eficàcia publicitària
 • El pressupost publicitari
 • Organització de la campanya
 • Relacions públiques
 • Promoció de vendes

Requisits d’accés per al Curs d’Especialització de Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting

Competències de l’especialització de Màrqueting

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Executar l’anàlisi exhaustiva de l’empresa i l’entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a la consecució dels objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.

 

Objectius de l’especialització de Màrqueting

 • Elaborar, aplicar i controlar sistemes d’alta competitivitat en la comercialització de béns i serveis.
 • Crear i dirigir equips de treball que generin més valor afegit per al client i l’organització.
 • Aconseguir una gran eficàcia en totes les àrees funcionals de l’empresa.
 • Presentar informes efectius i convertir els plans en accions.
 • Conèixer la filosofia del màrqueting i saber com s’ha d’aplicar a les organitzacions.
 • Analitzar l’empresa i el seu entorn per identificar les oportunitats que ofereix el mercat.
 • Prendre decisions bàsiques, definir les línies de treball per a aconseguir uns objectius i donar suport al desenvolupament estratègic corporatiu.
 • Implantar les polítiques de màrqueting adequades per a comercialitzar el producte o servei amb èxit i controlar tot el procés.
 • Conèixer les opcions que ofereix internet per als diferents objectius de màrqueting, promoció, captació de clients i fidelització.
 • Conèixer les tècniques quantitatives i qualitatives de la investigació comercial, com també els instituts d’investigació de mercats especialitzats tant a escala local com internacional.
 • Dissenyar la fitxa tècnica d’un estudi de mercat segons l’objectiu d’estudi o reason why a partir dels conceptes d’univers, mostra i sistema de mostreig.
 • Aplicar les tècniques d’investigació comercial a l’entorn de l’empresa i polítiques de màrqueting en les diferents àrees de producte, preu, distribució i publicitat com una ajuda a la presa de decisions de l’empresa.
 • Desenvolupar les fases del procés d’un estudi de mercat, des de la selecció de les fonts d’informació fins a l’anàlisi d’explotació de les dades i la presentació de resultats a partir d’un informe.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació