Cursos professionalitzadors Curs de Màrqueting, Merchandising i Aparadorisme

Comunicació i màrqueting

En el mercat actual, el màrqueting constitueix un dels pilars fonamentals per a definir estratègies que permeten presentar competitivament els productes o serveis d’una empresa.

Els seus professionals han de dominar un ventall ampli de tècniques específiques i conceptes, com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació del preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes, el màrqueting a internet… I també han de conèixer les necessitats dels clients per poder-los oferir els productes i les estratègies promocionals més adequades en el punt de venda. Gràcies al programa superior de doble titulació de Màrqueting i Marxandatge, la persona titulada disposarà de totes aquestes capacitats.

Pel que fa al màrqueting en el punt de venda, un dels aspectes fonamentals és el disseny estratègic de l’exterior de l’establiment, com també la tria de l’assortiment de productes i la seva promoció, elements que han de contribuir en els processos de recepció i col·locació de la mercaderia i en l’organització de recursos humans i materials, sense oblidar la coordinació i el control de les actuacions de promoció en el punt de venda.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting i de Marxandatge i Aparadorisme

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients.

Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces.

Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu al més durador possible i ajuda a destacar en aspectes com la gestió de relacions amb el consumidor (customer relationship management), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic.

Dona a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preu (formes de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei).

Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

 

Investigació comercial

Parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat.

Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, i estudiar i interpretar la informació.

 

Gestió de productes i promocions en el punt de venda

Analitza les variables per a triar l’estratègia d’oferta més adequada al posicionament i a les característiques objectives dels clients.

Incideix en els criteris que permeten agrupar, classificar i codificar els articles per a organitzar l’establiment i analitza tècniques i mètodes per a obtenir dades objectives i determinar de forma dinàmica els productes que s’han d’introduir, eliminar o romandre.

També se centra en la planificació del repartiment de l’espai disponible per als diferents grups de productes i la seva execució.

Per acabar, estudia les accions promocionals que permeten animar el punt de venda i aconseguir els objectius comercials.

 

Disseny d’espais comercials i aparadorisme

L’assignatura introdueix el concepte de marxandatge i màrqueting, i analitza la informació necessària per a aplicar les tècniques disponibles per a dissenyar un establiment comercial.

Planteja les estratègies per a determinar els elements exteriors i interiors que permeten constituir la base per a dissenyar un establiment i potenciar-ne la imatge i l’èxit comercial.

L’aparadorisme, ja sigui físic o virtual, és molt útil per a potenciar la imatge i l’atracció del punt de venda, per la qual cosa cal conèixer la base teòrica sobre la qual es planificarà, dissenyarà, executarà i avaluarà l’aparador.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 420h. 17,5 m. 14,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m. 5,0 c.
Investigació comercial 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de productes i promocions en el punt de venda 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Disseny d’espais comercials i aparadorisme 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting i Marxandatge

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L’entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d’informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • L’assortiment de productes
 • Selecció i gestió de l’assortiment
 • Implantació, gestió i control del lineal
 • Accions promocionals en el punt de venda
 • Introducció al marxandatge
 • El disseny del punt de venda
 • Aparadorisme

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting, Merchandising i Aparadorisme

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marxandatge i Aparadorisme

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny d’Espais Comercials i Aparadorisme

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting i Marxandatge capacita la persona titulada per a fer funcions tècniques i de direcció de màrqueting, amb una especialització de marxandatge i aparadorisme.

Així, doncs, en general podrà desenvolupar polítiques eficaces de màrqueting per a comercialitzar els béns i serveis de l’empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

També podrà fer funcions d’organització i animació d’espais comercials, tant internament com externament, d’acord amb les especificitats i els criteris de qualitat establerts i tenint en compte les condicions de seguretat, prevenció de riscos i respecte de la normativa vigent.

 

Competències del curs de Màrqueting i Marxandatge

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Dur a terme l’estudi exhaustiu de l’empresa i l’entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per aconseguir els objectius fixats per aquesta.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa i obtenir beneficis.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Determinar la composició, les dimensions i les magnituds de l’assortiment de productes, i agrupar-lo i classificar-lo d’acord amb els objectius comercials establerts per a aconseguir una gestió òptima.
 • Controlar l’assortiment de productes establint-ne la ubicació segons criteris de rendibilitat i imatge, i d’acord amb les especificacions rebudes.
 • Organitzar i controlar els lineals definint mètodes d’organització i control de la localització dels productes.
 • Organitzar, dur a terme i controlar les activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes i/o serveis, aplicant tècniques de marxandatge, d’acord amb els objectius fixats en el pla de comercialització.
 • Obtenir la informació necessària per a dissenyar l’establiment segons els criteris comercials establerts.
 • Aplicar les tècniques del marxandatge per a dissenyar estratègicament l’establiment i facilitar-ne la circulació, atraure clients i promoure les vendes.
 • Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d’aparadors per transmetre la imatge d’espai comercial que atregui els clients potencials, i assolir els objectius comercials establerts.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?