Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting, Màrqueting en Internet i comerç electrònic

Comunicació i màrqueting

Us donem la benvinguda al curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerce, que té com a objectiu satisfer la demanda actual de personal qualificat en un sector en creixement constant.

Al mercat actual, el màrqueting és un dels pilars fonamentals per a poder definir estratègies que permetin presentar competitivament els productes o serveis d’una empresa.

Els seus professionals han de conèixer i dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes, com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, també han de dominar el mitjà que ha revolucionat la manera d’entendre el màrqueting: internet.

En aquest últim àmbit, el màrqueting electrònic o e-marketing s’erigeix ​​com una peça clau i importantíssima dins dels plans de qualsevol empresa, ja que la xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, de manera que les estratègies de posicionament, el màrqueting en les xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva són avui imprescindibles.

El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d'Extensió Universitària de la UOC en Màrqueting, Màrqueting en Internet i e-commerce.

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients.

Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces.

Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu tan durador com sigui possible i ajuda a destacar en aspectes com la gestió de la relació amb el consumidor (customer relationship management), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic.

Dona a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preus (maneres de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei).

Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

 

Investigació comercial

L’assignatura parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat.

Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, analitzar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

 

Màrqueting a Internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional i facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que representen els nous reptes digitals per a qualsevol organització.

Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització natural) i SEM (màrqueting de motors de cerca).

Permet conèixer a fons eines com Google AdWords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa.

Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic.

Facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i introdueix els mitjans de pagament electrònics i el control de la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 420h. 17,5 m. 14,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m. 5,0 c.
Investigació comercial 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerç

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L’entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d’informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting, Màrqueting en Internet i comerç electrònic

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC X

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting i Màrqueting a Internet i E-commerce

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Marketing

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i E-commerce

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Certificat de UOC Xtended Studies de Web 2.0 i Comerç Electrònic

Certificat de UOC Xtended Studies de Mobile Marketing

Perfil professional

El curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerce capacita el titulat per a l’exercici de funcions tècniques i direcció de màrqueting, amb una especialització d’entorns digitals, en l’àmbit d’una pime o organització.

Així, doncs, serà capaç de potar a terme polítiques eficaces de màrqueting en general per a comercialitzar béns i serveis de l’empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

A més, obtindrà una preparació especialitzada que li permetrà dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda per mitjà de l’ús de les noves tecnologies, i també de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.

 

Competències del curs de Màrqueting, Màrqueting a Internet i E-commerce

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Completar l’anàlisi exhaustiva de l’empresa i l’entorn per a analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a la consecució dels objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Dissenyar i desenvolupar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implantació.
 • Analitzar i proposar un lloc web basant-se en els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació