Cursos professionalitzadors Curs de Màrqueting i Màrqueting Digital Internacional

Comunicació i màrqueting

Al mercat actual, el màrqueting constitueix un dels pilars fonamentals per a definir estratègies que permeten presentar competitivament els productes o els serveis d’una empresa.

Els seus professionals han de dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes… I, per descomptat, també han de controlar el mitjà que ha revolucionat la manera d’entendre el màrqueting: internet.

La xarxa, el màrqueting electrònic i la seva adaptació als mercats globals també són aspectes essencials que cal estudiar si es vol aconseguir la internacionalització de l’empresa.

Així mateix, el màrqueting electrònic internacional s’erigeix ​​en un context mundial com un gran facilitador del procés del comerç i de la internacionalització de l’empresa.

Utilitzant diverses tècniques es poden idear models de negoci i estratègies orientades a detectar oportunitats i als mercats transnacionals.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting i de Màrqueting Digital Internacional

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a tota empresa generar contínuament més valor per als seus clients.

Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i examina la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces.

Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu tan durador com sigui possible; així mateix, ajuda a destacar en aspectes com la gestió de la relació amb els clients (customer relationship management, CRM), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic.

Dona a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preus (maneres de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei).

Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

 

Investigació comercial

Parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com es dissenya tècnicament un estudi de mercat.

Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, estudiar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

 

E-marketing i e-commerce

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i la creació de publicitat al marge d’agències o suports; tracta, igualment, de la democratització de la publicitat al web 2.0.

Paral·lelament, detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i indica com s’adapta el pla de màrqueting a internet, i com duen a terme accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i com s’utilitzen el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris).

Permet conèixer també com es pot implantar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

E-marketing internacional

Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la generació de models de negoci. Analitza la tècnica de les matrius d’Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement per mitjà de nous mercats, de nous productes o de totes dues coses.

A continuació, planteja com l’obertura dels mercats exigeix ​​que les empreses desenvolupin formes de comunicació que arribin a públics multinacionals i que integrin el pla de màrqueting en els mitjans socials amb el de la internacionalització de la marca, a fi de segmentar els mercats.

Mostra les estratègies SEO centrades en l’àmbit internacional i els requisits tècnics que implica; a més, analitza els noms de domini, les seves tipologies i les estructures de les pàgines web multiidioma, juntament amb els allotjaments web.

Finalment, examina la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per a executar anàlisis WPO i l’analítica web sobre el comportament dels usuaris.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 420h. 17,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m.
Investigació comercial 90h. 4,0 m.
E-marketing i e-commerce 90h. 4,0 m.
E-marketing internacional 90h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Màrqueting i Màrqueting Digital Internacional

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L’entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d’informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Estratègies visuals
 • Oportunitats digitals d’exportació
 • Mitjans socials a escala internacional
 • SEO internacional, WPO, creació del nom de marca (naming) i allotjament (hosting)

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting i Màrqueting Digital Internacional

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting Digital Internacional

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Certificat de UOC Xtended Studies d’E-marketing i E-commerce

Certificat de UOC Xtended Studies de E-marketing Internacional

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Màrqueting i Màrqueting Digital Internacional capacita el titulat per a l’exercici de funcions tècniques i de direcció de màrqueting, amb una especialització d’entorns digitals, tant en l’àmbit d’una pime com d’una organització més gran.

Així doncs, en general podrà portar a terme polítiques eficaces de màrqueting per a comercialitzar els béns i serveis de l’empresa, analitzar la competència i detectar oportunitats de mercat.

També tindrà els coneixements necessaris per a adaptar aquest màrqueting estratègic i operatiu al context internacional, ja que se li haurà facilitat la identificació dels mercats i la definició dels models de negoci, i també les vies per a reconèixer les oportunitats i posicionar el lloc web en l’àmbit internacional.

 

Competències del curs de Màrqueting i Màrqueting Digital Internacional

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Dur a terme l’estudi exhaustiu de l’empresa i l’entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a aconseguir els objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa i obtenir beneficis.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Plasmar en un sol full l’estratègia bàsica per a un pla de màrqueting electrònic internacional.
 • Identificar oportunitats de màrqueting electrònic internacional mitjançant l’ús de matrius de mercat/producte, de l’anàlisi de la competència i de la generació de mapes de posicionament.
 • Idear, planificar i executar una estratègia de mitjans socials internacional.
 • Decidir amb prou criteri quin és el nom de domini més convenient i triar el millor allotjament web per a un projecte internacional.
 • Analitzar el rendiment de les pàgines, utilitzar les eines disponibles i implantar millores aplicant les millors tècniques WPO.
 • Desenvolupar estratègies SEO internacionals.
 • Aplicar tècniques de mesurament de trànsit web dins de la disciplina de l’analítica web internacional.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?