Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Recursos Humans i Comptabilitat

Administració d'empreses

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

Sovint, en les petites i mitjanes empreses un mateix professional desenvolupa la gestió comptable i fiscal de l’organització, a més de les funcions pròpies de l’àrea de recursos humans, de manera que els recursos humans i comptabilitat es complementen. En aquests casos, és fonamental disposar d’una doble preparació com la que ofereix aquest curs de recursos humans i comptabilitat.

D’una banda, el professional ha de tenir els coneixements que permetin una bona gestió del col·lectiu, tant en l’aspecte administratiu com en polítiques retributives o de desenvolupament personal, i criteris clars quant als perfils demanats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància d’una bona política de prevenció de riscos laborals.

D’altra banda, ha de disposar dels recursos necessaris per a desenvolupar l’activitat comptable diària, i també per a captar en profunditat la realitat econòmica d’una empresa, tant a curt com a llarg termini, i poder complir les obligacions fiscals legalment establertes.

Durada:
14.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Recursos Humans i de Comptabilitat

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

Dona a conèixer aspectes fonamentals de l’empresa, les seves classificacions, objectius i organització dins d’un marc teòric bàsic que permeti entendre les decisions que es prenen a les empreses. Facilita la comprensió de diversos conceptes de l’àmbit dels processos, i analitza aspectes del màrqueting i de les estratègies per a aplicar-los, i el camp de les finances i els principals llibres comptables. Finalment, permet aprofundir en les principals tendències i processos en la gestió dels recursos humans, com els processos de selecció, les polítiques de contractació i compensació, i la formació i el desenvolupament dels treballadors.

 

Direcció de recursos humans

Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels habitants d’aquest món occidental presten serveis a les empreses, amb la finalitat de traure endavant el seu projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura possible, tot assegurant que la participació de les persones en les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat.
Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s’emmarquin dins de l’estratègia empresarial derivada de la missió i visió del projecte empresarial.

 

Relacions laborals

Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones.
El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i l’organització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que aquestes relacions adopten.
Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, com també el marc de les relacions de treball individuals entre el treballador i l’empresa.

 

Nòmines i Seguretat Social

La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per a optimitzar la rendibilitat del negoci mitjançant l’acompliment dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, això és, les aportacions a la Seguretat Social, a l’Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. A més, també cal tenir present l’acció protectora que la Seguretat Social té envers els treballadors.

 

Prevenció de riscos laborals

La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment que en aquest programa se li dediqui íntegrament aquesta assignatura de caràcter interdisciplinari i que es nodreix d’un ampli conjunt de tècniques, unes d’específiques per a la prevenció i altres que no hi estan estrictament lligades però que són igual de necessàries. L’assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut en el treball. L’objectiu és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc relacionat amb els recursos humans sigui sensible a aquest tema i disposi dels coneixements necessaris per a promoure’n l’aplicació.

 

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s’instrumenta el procés comptable.
 • La mesura i valoració comptable.
 • El finançament i inversió permanent.
 • L’actiu i el passiu circulants.
 • El resultat de l’empresa.
 • El cicle comptable.

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat entorn del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, amb la qual cosa s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic.
 • Grup 2: Immobilitzat.
 • Grup 3: Existències.
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions.
 • Grup 5: Comptes financers.
 • Grup 6: Compres i despeses.
 • Grup 7: Vendes i ingressos.

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, i les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…). D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i en diferents tràmits fiscals.

Pla d'estudis

Calendari:

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Taller virtual 0,5 m.
Direcció de recursos humans 30 h. 1,0 m. 1,0 c.
Relacions laborals 30 h. 1,0 m. 1,0 c.
Nòmines i Seguretat Social 60 h. 2,0 m. 2,0 c.
Prevenció de riscos laborals 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Comptabilitat bàsica 60 h. 3,0 m. 2,0 c.
Comptabilitat avançada 60 h. 3,0 m. 2,0 c.
Fiscalitat bàsica 60 h. 2,0 m. 2,0 c.
TOTAL DEL CURS 360 h. 14,5 m. 12,0 c.

 

Programa del curs de Recursos humans i comptabilitat

 • L’empresa i el seu entorn
 • L’empresa com a organització
 • L’empresa com a sistema de gestió
 • Les funcions internes de la direcció
 • La gestió per processos
 • Què és la logística
 • La cadena logística
 • Just in time (JIT)
 • Logística, qualitat i medi ambient
 • Introducció al màrqueting
 • Màrqueting analític
 • Màrqueting estratègic
 • Màrqueting operatiu
 • La innovació del màrqueting
 • La inversió i el finançament
 • Els elements patrimonials
 • Els principis comptables
 • Els comptes
 • El cicle comptable
 • La normalització comptable
 • Definicions i relacions comptables
 • El patrimoni i les seves variacions
 • Les persones com a generadores de valor afegit
 • Estratègies de reclutament i selecció
 • Legislació laboral
 • Contractació i compensació
 • Formació i desenvolupament
 • Negociació
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de RH
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitats en matèria preventiva
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no-corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Recursos Humans i Comptabilitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Recursos humans
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat

Certificats UOC Xtended Studies

 • Introducció a l’Organització d’Empreses
 • Gestió de recursos humans
 • Prevenció de riscos laborals
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat avançada
 • Fiscalitat bàsica

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Recursos humans i comptabilitat capacita el titulat, en primer lloc, per al desenvolupament de funcions tècniques en la gestió i administració dels recursos humans. A més, de manera complementària, permet assumir competències en l’àmbit comptable, la qual cosa li facilitarà que pugui fer el control de la gestió comptable i fiscal de l’empresa.

 

Competències del curs de Recursos humans i comptabilitat

 • Disposar d’una visió global de l’empresa en tant que unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i de processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística dins el marc empresarial i valorar els diferents sistemes que pot adoptar considerant-ne l’impacte en la productivitat, la qualitat i el medi ambient.
 • Comprendre i valorar la importància d’aplicar el procés de màrqueting i d’investigació de mercat en l’empresa per a enfortir la presa de decisions i implantar les estratègies i les tàctiques de manera competitiva al mercat.
 • Comprendre i analitzar a nivell bàsic la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla general comptable.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les diferents polítiques portades a terme per l’empresa en matèria de recursos humans.
 • Valorar la importància de la formació dels treballadors i identificar elements clau per a desenvolupar-la.
 • Comprendre els processos de negociació i participar-hi com a negociador.
 • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i funcions de l’àrea de recursos humans (selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal).
 • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i la realització de la gestió administrativa en l’àmbit de les relacions laborals individuals.
 • Disposar d’habilitats en aspectes com les relacions laborals col·lectives i amb les administracions vinculades a l’àmbit laboral, i coneixements sobre aquestes qüestions.
 • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l’empresa per mitjà de la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, i disposar d’habilitats en la recerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar, en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació, les eines de gestió de recursos humans, i també sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les administracions públiques en l’àmbit laboral.
 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de manera adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?