Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Economia i empresa

Qualsevol activitat empresarial comporta una sèrie d’impactes ambientals, com ara la generació de residus o el consum de recursos naturals, que l’empresa ha de conèixer i controlar. El curs de Gestió Mediambiental vol donar solució a la demanda actual de professionals qualificats.

L’exigència de la legislació ambiental, d’obligat compliment, i l’augment de la consciència social fan que hi hagi una pressió cada vegada més gran perquè les empreses tinguin en compte de manera interna la seva gestió mediambiental.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Empresa i medi ambient

L’assignatura ofereix una visió global del medi ambient i de la problemàtica provocada per l’acció humana per a cada vector ambiental (residus, atmosfera, etc.), i permet conèixer els compromisos que s’han assolit en el món en els últims anys i la seva repercussió en les empreses pel que fa a la manera de relacionar-se amb el medi ambient. Facilita el coneixement de la gestió ambiental com a eina de competitivitat per a l’empresa, els avantatges i els inconvenients que té, i els costos ambientals habituals que comporta, a més de la seva repercussió en la comptabilitat.

 

Requisits ambientals en la Pime

Fa una anàlisi de la legislació ambiental aplicable a la pime per a cada un dels vectors ambientals a partir dels requisits teòrics de la normativa en vigor i de la seva aplicació real; d’altra banda, aporta eines que permeten a qualsevol persona d’una pime dur a terme una autoavaluació dels requisits legals aplicables.

 

Implantació d’un sistema de gestió ambiental (SGA)

Permet conèixer les fases que hi ha en el disseny i la implantació d’un SGA segons la norma ISO 14001, i incideix en la importància de la planificació i l’establiment d’una política ambiental de gestió, en els requisits propis del procés d’implantació i control operacional, i també en la comunicació i el control documental. Estableix mètodes d’avaluació com la revisió per la direcció, el seguiment del comportament ambiental o les auditories internes i externes, i estudia casos pràctics amb la documentació principal que s’elaborarà, prioritzant-ne l’aplicació a la pròpia empresa.

 

Gestió ambiental avançada

Defineix diverses eines ambientals aplicables en un SGA dins del compromís de millora contínua que s’adquireix en implantar-lo i les seves aplicacions en el dia a dia (compra responsable o compra verda, bones pràctiques ambientals en el treball diari dels treballadors, etc.). A més, atès que moltes pime ja disposen d’altres sistemes de gestió implantats (qualitat: ISO 9001 o prevenció de riscos laborals OHSAS 18001) descriu les principals sinergies i diferències per facilitar la seva integració i simplificar la gestió global de l’empresa. D’altra banda, l’assignatura ofereix nocions del sistema de gestió ambiental segons el reglament europeu EMAS.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 240h. 10,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Empresa i medi ambient 60h. 3,0 m.
Requisits ambientals en la Pime 75h. 3,0 m.
Implantació d’un sistema de gestió ambiental 75h. 3,0 m.
Gestió ambiental avançada 30h. 1,0 m.

 

Programa del curs de Gestió Mediambiental

L’empresa i el medi ambient

El medi ambient al segle xxi: problemàtica actual

El dret ambiental

Requisits ambientals

Eines ambientals aplicables a un SGA

Sinergies amb altres sistemes de gestió

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Empresa i Medi Ambient

Certificat de UOC Xtended Studies de Requisits Ambientals en la Pime

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió Ambiental Avançada

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Gestió Mediambiental capacita el titulat per a l’exercici de funcions de responsable de medi ambient en una pime. D’aquesta manera, podrà responsabilitzar-se de la implantació, l’organització i el manteniment de la gestió ambiental d’una empresa; formar i sensibilitzar el personal i els proveïdors; fer el seguiment i el control de les activitats de l’empresa des d’una perspectiva ambiental; encarregar-se de proporcionar a la direcció la visió estratègica que li permeti millorar la seva política ambiental des d’un punt de vista proactiu, i trobar oportunitats de millora i solucions innovadores als problemes ambientals .

 

Competències del curs de Gestió Mediambiental

 • Organitzar i planificar un sistema de gestió ambiental tenint en compte els actors administratius principals i la normativa ambiental específica de l’activitat d’una empresa.
 • Fer el seguiment i el control de les activitats mediambientals d’una empresa.
 • Prendre decisions i aplicar els recursos necessaris per a la resolució de mancances legislatives d’índole ambiental a l’empresa.
 • Prendre decisions en el manteniment de SGA i la recerca de la millora contínua del sistema.
 • Interpretar els requisits de les diferents normes de gestió ambiental, de qualitat i de seguretat laboral.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?