Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques, Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Comunicació i màrqueting

Per a aconseguir transmetre una imatge sòlida, les empreses han d’emetre missatges coherents en tots els seus àmbits de comunicació, ja sigui en el camp de les relacions públiques o en el dels missatges publicitaris.

Disposar de persones preparades en aquests dos aspectes és fonamental per a assolir l’objectiu marcat, ja que així es possibilita la creació d’un pla de comunicació integral que projecti en les accions de relacions públiques una imatge favorable d’acord amb uns objectius corporatius nítids, objectivables i quantificables, i que, en la comunicació comercial, faciliti la planificació, l’execució i el control de campanyes publicitàries, tant en la creació del missatge com en la seva difusió, ja sigui en els mitjans tradicionals o en els nous suports digitals.

Durada:
21.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Relacions públiques: una eina estratègica

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el qual la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionals.

En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d’opinió que pot ser positiva o contrària.

L’assignatura facilita definir la missió, la visió i els valors d’una organització, identificar els diferents agents que intervenen en el procés de comunicació, classificar les diferents tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació, redactar una nota de premsa i organitzar un acte amb els mitjans de comunicació.

 

Elements estratègics de les relacions públiques

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, hi ha algunes considerades com a estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d’una empresa.

L’assignatura facilita distingir els elements que configuren la reputació corporativa per gestionar-la i millorar-la.

De la mateixa manera, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l’estratègia més apropiada, així com per crear i implementar un Pla de Comunicació Interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d’una crisi existent.

 

Visualització de les relacions públiques

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen una major visibilitat social i són més fàcils de reconèixer i percebuts.

L’assignatura facilita:

Programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres organitzats per tercers.

Planificar, aplicar i gestionar el protocol en una empresa.

Analitzar i avaluar l’estat de la responsabilitat social en una organització i crear un pla de responsabilitat social.

 

Publicitat i planificació de mitjans

L’assignatura se centra en els aspectes introductoris i de caràcter més teòric. Abans d’abordar els aspectes pràctics de la planificació de mitjans és imprescindible assimilar alguns dels principals fonaments de la publicitat com a procés de comunicació, com també el panorama del sector en l’actualitat, del qual s’ha de conèixer i entendre el paper dels principals agents que intervenen al llarg de tot el procés publicitari.

En l’àmbit específic de la planificació de mitjans, aborda de manera teòrica les fases principals de treball, com també els conceptes per a desenvolupar les funcions de planificació de mitjans i el paper fonamental de la investigació de mitjans, a més de les fonts d’informació del mercat i la seva aplicació.

Ofereix una visió actualitzada del panorama actual dels mitjans publicitaris per facilitar la selecció dels més adequats per tal de comunicar una marca o complir els objectius de màrqueting o comunicació.

Facilita el coneixement de diferents formes publicitàries, com també de les de contractació o d’aplicació de les fonts d’informació a les necessitats de planificació.

 

Planificació i gestió de campanyes publicitàries

L’assignatura consolida els coneixements adquirits en el bloc anterior per abordar, d’una manera eminentment pràctica, el procés de planificació de mitjans.

Mostra com mitjançant la resposta a les preguntes bàsiques de la planificació de mitjans (quins mitjans utilitzar?, com, quan, on, i quant invertir?) es pot establir una estratègia de mitjans que resulti òptima per a complir els objectius marcats en la campanya publicitària.

Se centra, a més, en els processos clàssics d’establiment de pressupostos, com també en el procés de negociació, gestió i seguiment de les campanyes de mitjans, i facilita l’assimilació dels models que s’apliquen per valorar l’eficàcia de la publicitat.

 

Màrqueting a internet

Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i les estratègies SEO (optimització de motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca).

Permet conèixer en profunditat eines com Google Adwords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic, i explica la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat i com internet s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Taller virtual 0,5 m.
Elements estratègics de les relacions públiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Visualització de les relacions públiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Publicitat i planificació de mitjans 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Planificació i gestió de campanyes publicitàries 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Màrqueting a internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
TOTAL DEL CURS 465h. 21,5 m. 15,5 c.

 

Programa del curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

 • Les relacions públiques a les organitzacions
 • Evolució de les relacions públiques
 • RRPP i mitjans de comunicació
 • Reputació corporativa
 • Lobby / assumptes públics
 • Comunicació interna
 • Comunicació de crisi
 • Esdeveniments
 • Protocol
 • Responsabilitat social
 • La publicitat
 • Agents i legislació general de l’activitat publicitària
 • El procés de planificació de mitjans
 • Investigació de mitjans
 • Panorama de mitjans
 • L’estratègia de mitjans
 • Negociació, gestió i seguiment
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Màrqueting mòbil

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques, Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC Xtended Studies

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Relacions Públiques: una Eina Estratègica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Elements Estratègics de les Relacions Públiques

Certificat de UOC Xtended Studies de Visualització de les Relacions Públiques

Certificat de UOC Xtended Studies de Publicitat i Planificació de Mitjans

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió de Campanyes Publicitàries

Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet

Perfil professional

El curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques, Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris capacita tant per a fer funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de comunicació d’una companyia, institució pública, gabinet o agència professional com per a planificar els mitjans en una agència de mitjans, un departament de mitjans d’una agència de publicitat de serveis plens o el departament de comunicació d’un anunciant.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus coneixements i criteris propis en la creació d’un programa o actuació de relacions públiques, tant en general com en una acció puntual, i estarà capacitada per a definir l’estratègia de mitjans, la planificació , la gestió i la compra d’espais publicitaris de manera adequada al pressupost assignat i controlant el retorn de la inversió.

 

Competències del curs de Gestió Estratègica de Relacions Públiques, Planificació i Gestió de Mitjans Publicitaris

 • Millorar la comunicació corporativa de l’empresa en la relació amb els seus públics interns i externs.
 • Crear i implementar un pla de relacions públiques, sabent escollir les eines i els missatges que millor s’ajusten als objectius de l’organització.
 • Distingir els diferents tipus de grups d’interès externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les necessitats de comunicació per donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.
 • Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.
 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la publicitat i el paper dels agents que en formen part: l’anunciant, l’agència de publicitat i el consumidor.
 • Participar en la preparació, el procés i l’avaluació d’una planificació de mitjans.
 • Analitzar l’activitat publicitària i la informació extreta de les fonts de dades de planificació de mitjans des del punt de vista d’un planificador de mitjans.
 • Dur a terme una planificació de mitjans tàctica, seleccionant els mitjans i els suports més adequats per a una campanya de publicitat.
 • Calcular i controlar la inversió d’una campanya publicitària mitjançant la distribució geogràfica i en el temps, l’ús dels formats creatius més adequats segons els mitjans i objectius, i l’establiment de pressupostos per mitjans.
 • Controlar les etapes del procés de negociació amb els mitjans i la gestió de les campanyes.
 • Comprendre i aplicar els principals paràmetres de mesurament de les campanyes i saber-ne valorar l’eficàcia.
 • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web partint dels conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació