Cursos professionalitzadors Curs de Gestió d’Equips i Atenció al Client. Gestió de la Comunicació

Administració d'empreses

Bona part de l’èxit empresarial correspon a una excel·lent atenció al client i una gestió d’equips òptima. Darrere l’equip directiu hi ha la gestió dels assistents de direcció, els professionals de confiança encarregats d’organitzar i administrar la informació per als executius. Per a treballar com a assistent de direcció calen els coneixements i les habilitats en la gestió de la informació, l’anàlisi i la resolució de conflictes i imprevistos; tot això mitjançant una formació teòrica i pràctica de models de direcció i lideratge en les organitzacions.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió d'Equips i Atenció al Client. Gestió de la Comunicació

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió d’equips de treball i atenció al client

L’assignatura facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que es pugui presentar en el desenvolupament de la tasca professional de gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, de manera que aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, per la qual cosa s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al treballador fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

 

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. En aquestes últimes, aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 120h. 6,5 m. 4,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió d’equips i atenció al client 

Coordinació i gestió d’equips de treball

• La figura de l’assistent de direcció dins de l’organització empresarial

• Optimització de l’ambient de treball• Planificació de les tasques del departamentAtenció al client

• L’atenció al client

• Negociació i resolució de conflictes

• L’assertivitat

• La verificació de la satisfacció del client

La comunicació en una organització

• La comunicació en una organització

• Elements que intervenen en la comunicació

• Barreres en la comunicació

• Regles per a assolir una bona comunicació

La comunicació interna de l’empresa

• 1. Formes de comunicació a l’empresa

• 2. Funcions de la comunicació interna

• 3. Mitjans de la comunicació interna

La comunicació externa de l’empresa

• La comunicació externa de l’empresa

• Tècniques de comunicació escrita i gràfica

• Procés de disseny de documents escrits

• Correspondència comercial

• Comunicació en línia. Internet

La comunicació a l’administració pública

• Els documents en l’Administració Pública

• El procediment administratiu

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió d’Equips i Atenció al Client. Gestió de la Comunicació

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió d’equips i atenció al client.

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la comunicació.

Perfil i competències

Competències del curs de Gestió d’equips i atenció al client

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques a l’empresa.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, i aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la transmissió correcta.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional aplicant criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i projectar una imatge favorable de la companyia.
 • Elaborar documents utilitzats en l’Administració Pública tenint en compte les normes de procediment administratiu.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?