Cursos professionalitzadors Curs de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (OHSAS 18001)

Indústria i medi ambient

Un dels elements de més valor afegit per a les empreses en la relació amb les altres empreses, i també en la percepció de la seva marca, és la introducció d’una política de prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball que impliqui evitar o minimitzar les causes dels accidents i malalties laborals. En aquest àmbit, és idònia la implantació i l’aplicació d’un sistema de gestió preventiu que permeti obtenir la certificació de l’estàndard OHSAS 18001:2007.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball (OHSAS 18001)

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció als sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

L’assignatura desenvolupa les obligacions específiques que han de complir les empreses en matèria de gestió i integració de la prevenció de riscos laborals. També descriu les característiques i l’evolució històrica dels sistemes de gestió en general i, específicament, les dels sistemes relatius a la seguretat i la salut en el treball; a més, analitza les responsabilitats, les obligacions i les actuacions preventives específiques que es deriven de l’ineludible compliment de la normativa.

 

Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007

L’assignatura facilita el coneixement de l’origen de la sèrie de normes tècniques OHSAS 18001, la seva evolució, els canvis i les característiques, i els requisits que exigeix l’estàndard OHSAS 18001 en la versió actual, vigent des del 2007. També en desenvolupa de manera detallada la implantació i les pautes metodològiques i documentals necessàries.

 

Auditoria de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball

L’assignatura permet conèixer detalladament l’auditoria com a eina de gestió i la prevenció com a activitat amb objectius concrets. Analitza els controls interns i externs i l’auditoria com a instrument que avalua el compliment de la legislació, i també les responsabilitats jurídiques.

 

Implantació de sistemes de gestió integrats

Analitza la necessitat d’identificar i gestionar conjuntament els processos per tal d’aconseguir una estructura documental més senzilla en els aspectes estratègic, tàctic i operatiu, en un cicle constant de millora contínua que ha de conduir a les organitzacions al compliment dels seus objectius.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 210h. 10,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció als sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals 45h. 2,0 m.
Implantació de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007 60h. 3,0 m.
Auditoría de sistemas de gestión para la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo 75h. 4,0 m.
Implantació de sistemes de gestió integrats 30h. 1,0 m.

 

Programa del curs de Seguretat i Salut OHSAS

Els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

Obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals

Requisits per a la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007

Criteris i metodologia per a la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007

Conceptes generals de l’auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de gestió de la seguretat i la salut en el treball

El procés d’auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de gestió de la seguretat i la salut en el treball

Implantació de sistemes de gestió integrats per a la prevenció de riscos laborals, la seguretat i la salut en el treball, la qualitat i ambientals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball (OHSAS 18001)

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball (OHSAS 18001)

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció als Sistemes de Gestió per a la PRL

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball

Certificat de UOC Xtended Studies d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a la Prevenció de Riscos Laborals i de la Seguretat i la Salut en el Treball

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Seguretat i Salut OHSAS capacita el titulat per a analitzar, implantar i gestionar un sistema de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball basat en l’estàndard OHSAS 18001:2007. D’aquesta manera, podrà portar a terme els processos d’auditories internes i gestionar les auditories externes necessàries per a aconseguir la certificació oportuna per part de l’organisme competent.

 

Competències del curs de Seguretat i Salut OHSAS

 • Reconèixer les exigències que, en termes de gestió i des del punt de vista legal, han de complir els sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Analitzar, de manera competent, la natura i les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de les normes legals de prevenció de riscos laborals.
 • Identificar i determinar els continguts mínims d’un pla de prevenció de riscos laborals.
 • Dominar de manera adequada i tècnicament correcta els conceptes tècnics bàsics en prevenció de riscos laborals.
 • Implantar un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball basat en l’estàndard OHSAS 18001.
 • Entendre el concepte d’auditoria i el seu abast en relació amb els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Comprendre el desenvolupament del procés general d’auditoria, les seves fases, les seves característiques i les diferències entre les diferents classes d’auditories.
 • Aplicar una metodologia d’integració de sistemes de gestió de la qualitat, ambientals i de la seguretat i la salut en el treball, i la prevenció de riscos laborals.
 • Identificar la gestió per processos com a eina principal per aplicar en la integració dels sistemes de gestió empresarials.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?