Cursos professionalitzadors Curs de Gestió de qualitat (ISO 9001)

Economia i empresa

Perquè les empreses es puguin adaptar a un entorn altament competitiu, s’ha d’assumir el coneixement i la gestió de la qualitat com a conceptes fonamentals. La norma internacionalment més acceptada és la UNE EN ISO 9001, un instrument que facilita la implantació de sistemes de control de la qualitat en els processos, permet determinar les àrees de millora i ofereix un mètode clar que obliga a plantejar objectius bàsics i que permet autoevaluar els processos. El curs de Qualitat ISO 9001, a més, està adaptat a la nova norma ISO 9001 del 2015, incloent-hi les pràctiques tant d’adaptació com d’implantació de la nova norma. És, en definitiva, una eina imprescindible per a assolir objectius de millora contínua.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Qualitat (ISO 9001)

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els tipus de processos logístics, la distribució i la producció, i ofereix una introducció al màrqueting i les finances, per a acabar amb una visió de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Introducció a la qualitat

L’assignatura vol donar una resposta a la pregunta de per què és necessari un sistema de gestió de qualitat, i desenvolupa les eines de planificació. També tracta de la qualitat des d’una visió global al món, analitzant-ne els nivells d’aplicació i les tendències. Fa un recorregut per les diverses normes i models de gestió de les organitzacions i acaba amb dos aspectes que són clau en l’inici d’un pla de qualitat: d’una banda, la definició i l’aplicació dels mínims organitzatius bàsics per a afrontar un projecte d’implantació, i, de l’altra, els aspectes humans en l’entorn dels sistemes de gestió. Igualment, es fa èmfasi en els aspectes de la gestió de l’estratègia i les persones, incloses en la nova norma ISO 9001 del 2015.

 

Gestió de la qualitat

Tracta en profunditat l’aplicació de la norma ISO 9001:2015 des de la perspectiva de la gestió de processos, vista com la perspectiva d’un canvi organitzacional de primer ordre. Interpreta cada un dels capítols de la norma ISO 9001 buscant-ne sempre l’aplicació pràctica i exemples reals, amb una atenció especial als aspectes inclosos en la nova norma ISO 9001 del 2015. Desenvolupa els documents que formen el sistema de gestió, inclosos el mapa de processos i la resta d’informació documentada, i explica els mètodes i els recursos clau per a aconseguir-ne una implantació pràctica. Analitza els mètodes d’avaluació i millora dels sistemes de gestió, com les auditories internes i externes o la gestió de no conformitats, i exposa les aplicacions informàtiques que poden ser més útils. Finalment, desenvolupa elements de «valor afegit» que van més enllà de la millora contínua i la satisfacció dels clients, com la innovació, i desplega possibilitats com el disseny i la implantació d’un procés d’innovació o la implantació d’un sistema segons la norma UNE 166002.

 

Gestió per a l’èxit sostingut

L’assignatura tracta de què cal fer un cop s’ha implantat el sistema de gestió de qualitat. Explica com s’ha de fer servir la norma ISO 9004 i altres normes de referència basades en el sistema d’autoavaluació com a mètode de millora per a l’optimització dels processos i els productes o serveis.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 240h. 10,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Introducció a la qualitat 45h. 2,0 m.
Gestió de la qualitat 60h. 3,0 m.
Gestió per a l’èxit sostingut 30h 1,0 m.

 

Programa del curs de Qualitat ISO 9001

L’empresa

Processos i logística

Màrqueting

Finances

Recursos humans

Qualitat com a necessitat estratègica

Gestió de la qualitat personal

Introducció a la gestió per processos

Interpretació de la norma ISO 9001:2015

Documentació i implantació del sistema de gestió de qualitat

Auditoria de qualitat

Introducció a la gestió per a l’èxit sostingut

Avaluació d’acord amb la norma ISO 9004

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de qualitat (ISO 9001)

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Qualitat (ISO 9001)

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a l’Organització d’Empreses

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció a la Qualitat

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Qualitat

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió per a l’Èxit Sostingut

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Qualitat ISO 9001 capacita el titulat en formació superior per a analitzar, implantar i dirigir el sistema de gestió de qualitat d’una organització, d’acord amb la norma internacional UNE EN ISO 9001:2015, aplicant la gestió basada en processos per tal d’aconseguir la satisfacció dels clients. En l’etapa de transició a la nova norma UNE EN ISO 9001 del 2015, el curs de Qualitat ISO 9001 també capacita tant a adaptar un sistema ja implantat a la nova norma, com a implantar-lo des de zero, tenint en compte que en la nova edició hi ha canvis profunds. Igualment, capacita el titulat per a avaluar i millorar el sistema de gestió de qualitat per mitjà de la norma internacional UNE EN ISO 9004:2009.

 

Competències del curs de Qualitat ISO 9001

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i també dels possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial que pugui tenir.
 • Valorar i defensar la importància de la qualitat en la gestió de les organitzacions.
 • Comprendre i aplicar les normatives principals de gestió i els models de referència de gestió de qualitat.
 • Identificar les claus humanes, de gestió de la qualitat personal, en la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.
 • Interpretar la norma ISO 9001 i planificar i coordinar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.
 • Entendre els canvis de la nova norma ISO 9001 del 2015 i saber com s’adapta un sistema ja implantat o com es comença la implantació segons els nous requisits.
 • Dissenyar i documentar un sistema de gestió de qualitat, basant-se en la norma ISO 9001, incorporant la filosofia de la gestió basada en processos.
 • Organitzar i implantar auditories de qualitat d’acord amb la norma ISO 19011.
 • Ser capaç d’establir relacions entre el model de gestió per processos i el model de gestió per a l’èxit sostingut que permetin identificar i proposar millores en l’organització.
 • Desenvolupar o impulsar l’aplicació d’algun dels models genèrics per a l’èxit sostingut en el context d’una empresa pime.
 • Dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l’organització, prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004:2009.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?