Programes de desenvolupament continu

Curs de Gestió de Qualitat i per al Èxit Sostingut

Indústria i medi ambient

En la gestió empresarial l’èxit no es mesura pels beneficis al final de l’exercici, sinó per l’excel·lència en la gestió de la qualitat, és a dir, pel fet de ser capaços de satisfer els clients, amb el màxim valor afegit i el mínim de recursos consumits. Només així una empresa pot reaccionar eficientment en un entorn econòmic cada vegada més canviant i incert. Per a aconseguir una gestió de la qualitat efectiva, les organitzacions necessiten de professionals amb els coneixements tècnics i les habilitats pràctiques d’avaluació dels processos, seguint les normes ISO per a assegurar un progrés empresarial i un èxit sostingut.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Qualitat i per al Èxit Sostingut

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió de qualitat

Tracta en profunditat l’aplicació de la norma ISO 9001:2008 des de la perspectiva de la gestió de processos, vista com la perspectiva d’un canvi organitzacional de primer ordre. Interpreta cada un dels capítols de la norma ISO 9001 buscant sempre l’aplicació pràctica i exemples reals. Desenvolupa els documents que formen el sistema i el mapa de processos i procediments, i explica els mètodes i els recursos clau per a aconseguir una implantació pràctica. Analitza els mètodes d’avaluació i millora dels sistemes de gestió, com les auditories internes i externes o la gestió de no conformitats, i exposa les aplicacions informàtiques que poden ser més útils. Finalment, desenvolupa elements de «valor afegit» que van més enllà de la millora contínua i la satisfacció dels clients, com la innovació, i desplega possibilitats com el disseny i la implantació d’un procés d’innovació o la implantació d’un sistema segons la norma UNE 166002.

 

Gestió per l’èxit sostingut

L’assignatura tracta de què cal fer un cop s’ha implantat el sistema de gestió de qualitat. Explica com s’ha de fer servir la norma ISO 9004 i altres normes de referència basades en el sistema d’autoavaluació com a mètode de millora per a l’optimització dels processos i els productes o serveis.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió per l’èxit sostingut 30h. 1,0 m. 1,0 c.

 

Programa del curs de Gestió de la Qualitat i per a l’Èxit Sostingut

Introducció a la gestió per processos

 • Introducció a la gestió per processos
 • Estructura organitzativa basada en processos
 • Principis de la gestió de la qualitat enfront de gestió de processos
 • Mesura d’eficiència en la gestió per processos

Interpretació de la Norma ISO: 9001:2008

 • Introducció a la norma ISO 9001:2008
 • Esquema general de la norma ISO 9001:2008
 • Informació clau de l’entorn de la norma ISO 9001:2008
 • Sistema de gestió de la qualitat (documentació)
 • Responsabilitat de la direcció
 • Gestió dels recursos
 • Realització del producte o del servei
 • Mesura, anàlisi i millora
 • Canvis entre la norma ISO 9001:2000 i la norma ISO 9001:2008
 • Conclusions sobre la norma ISO 9001:2008

Documentació i implantació del sistema de gestió de la qualitat

 • Diagnòstic del sistema de gestió i pla d’implantació
 • Aspectes generals clau que s’han de tenir en compte en el procés de documentació i implantació del sistema de gestió
 • Redacció del manual o guia de gestió segons l’ISO 9001:2008
 • Redacció dels procediments del sistema de gestió de la qualitat
 • Implantació del sistema de gestió de la qualitat basant-se en l’ISO 9001:2008
 • Programari de gestió de la qualitat
 • Procés de gestió de la innovació

Auditoria de la qualitat

 • Definició d’auditoria de qualitat
 • L’equip auditor
 • Planificació i preparació de les auditories
 • Realització de l’auditoria
 • Informes de l’auditoria
 • Seguiment de les auditories
 • Norma UNE EN ISO 19011:2002

Introducció a la gestió per a l’èxit sostingut

 • Definició de gestió per a l’èxit sostingut i excel·lent
 • Principis de la gestió de qualitat i l’excel·lència en la gestió
 • Gestió per a l’èxit sostingut i estratègia de l’organització
 • Gestió per a l’èxit sostingut i la gestió integral
 • Models de gestió per a l’èxit sostingut i l’excel·lència en la gestió

Avaluació ISO 9004

 • Norma ISO 9004: gestió per a l’èxit sostingut
 • Contingut de la norma ISO 9004
 • Avaluació del sistema de gestió per a l’èxit sostingut
 • Qüestionaris d’avaluació per a l’èxit sostingut
 • Pla de millora de la gestió per a l’èxit sostingut

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Qualitat i per al Èxit Sostingut

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Qualitat

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió per a l’Èxit Sostingut

Competències del curs de Gestió de la Qualitat i per a l’Èxit Sostingut

 • Interpretar la norma ISO 9001 i aplicar-la a qualsevol tipus d’organització.
 • Dissenyar i documentar un sistema de gestió de qualitat, basant-se en la norma ISO 9001, incorporant la filosofia de la gestió basada en processos.
 • Planificar i coordinar la implantació d’un sistema de gestió de qualitat, d’acord amb la norma internacional ISO 9001.
 • Organitzar i implementar auditories de qualitat, d’acord amb la norma ISO 9001.
 • Ser capaç d’establir relacions entre el model de gestió per processos i el model de gestió per a l’èxit sostingut, que permetin identificar i proposar millores en l’organització.
 • Desenvolupar o impulsar l’aplicació d’algun dels models genèrics per a l’èxit sostingut en el context d’una empresa pime.
 • Ser capaç de preparar una organització amb un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2008 vers l’excel·lència total.
 • Dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l’organització, prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004:2009, mitjançant la identificació i l’anàlisi d’una avaluació basada en elements clau i elements detallats.

 

Objectius del curs de Gestió de la Qualitat i per a l’Èxit Sostingut

 • Entendre i saber com aplicar el concepte de gestió per processos en les organitzacions, i també les fases per a la gestió del canvi.
 • Conèixer detalladament i ser capaç d’interpretar la norma ISO 9001 per a aplicar-la en qualsevol tipus d’organització.
 • Ser capaç d’interpretar i aplicar els canvis incorporats a la versió de l’any 2008 de la norma ISO 9001.
 • Ser capaç de dissenyar i documentar un sistema de gestió de la qualitat basant-se en la norma ISO 9001 i incorporant la filosofia de la gestió per processos.
 • Ser capaç d’identificar les claus per a una implantació reeixida del sistema de gestió de la qualitat.
 • Analitzar i interpretar la norma ISO 19011, que estableix les pautes per a fer auditories.
 • Ser capaç de dissenyar i dur a terme el pla d’auditories de qualitat d’una organització.
 • Assimilar el concepte i els principis de gestió per a l’èxit sostingut i excel·lència com a pas posterior després d’implantar la norma ISO 9001.
 • Ser capaç de relacionar la gestió per a l’èxit sostingut com a element clau en l’estratègia d’una organització.
 • Ser capaç de relacionar la gestió per a l’èxit sostingut amb la gestió de processos i la gestió integral.
 • Identificar les similituds i diferències entre els diferents models genèrics de gestió per a l’èxit sostingut i l’excel·lència.
 • Identificar les claus d’una avaluació d’elements clau i detallats per a l’èxit sostingut d’una organització.
 • Ser capaç de dur a terme una avaluació basada en elements clau i detallats.
 • Ser capaç de dissenyar un pla de millora adaptat a les necessitats de l’organització i prenent com a base les orientacions de la norma ISO 9004.
 • Ser capaç d’establir prioritats en una llista d’accions de millora identificades.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34