Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió de Productes i Promoció en el Punt de Venda

Comunicació i màrqueting

L’èxit d’una bona promoció depèn tant del seu poder d’atracció de clients com de la gestió interna, amb l’objectiu de garantir la rendibilitat de l’empresa. Per assolir aquest objectiu s’han d’aplicar les tècniques per a gestionar l’assortiment i el màrqueting d’animació a l’interior de la botiga. Els professionals de les vendes han de ser capaços de seleccionar i gestionar de manera òptima l’assortiment de productes, com també de planificar una distribució a la botiga amb una gestió adequada de l’espai, de manera que les accions promocionals en el punt de venda aconsegueixin maximitzar les vendes.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Productes i Promoció en el Punt de Venda

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió de productes i promocions en el punt de venda

En aquesta assignatura s’analitzen les variables que ha de tenir en compte el punt de venda per a triar l’estratègia d’oferta més adequada al posicionament i a les característiques objectives de la clientela.

Incideix en els criteris que permeten agrupar, classificar i codificar els diferents articles a fi d’organitzar l’establiment de manera òptima. Així mateix, analitza diverses tècniques i mètodes per a obtenir dades objectives i determinar de forma dinàmica els productes que s’han d’introduir, eliminar o romandre.

També se centra en la planificació del repartiment de l’espai disponible per als diferents grups de productes i la seva execució. La gestió adequada de l’espai del mobiliari és un punt clau per a garantir la rendibilitat de l’establiment, i per aquesta raó l’assignatura planteja els criteris aplicables per a repartir el lineal de manera objectiva.

Per acabar, estudia les accions promocionals, a més de les tècniques comercials, que permeten animar el punt de venda i aconseguir els objectius comercials.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 3,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de productes i promocions en el punt de venda 90h. 3,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs de Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda

Gestió de productes i promocions en el punt de venda

 1. L’assortiment
 2. Selecció i gestió de l’assortiment
 3. Implantació, gestió i control del lineal
 4.  Accions promocionals en el punt de venda

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Productes i Promoció en el Punt de Venda

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda

Competències del curs de Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda

 • Determinar la composició, les dimensions i les magnituds de l’assortiment, agrupant-lo i classificant-lo d’acord amb els objectius comercials establerts per a aconseguir una gestió òptima.
 • Implantar i controlar l’assortiment de productes establint-ne la ubicació d’acord amb criteris de rendibilitat i imatge segons les especificacions rebudes.
 • Organitzar i controlar els lineals definint mètodes d’organització i control de la implantació dels productes.
 • Organitzar, dur a terme i controlar les activitats d’animació del punt de venda en establiments dedicats a la comercialització de productes i/o serveis, aplicant tècniques de marxandatge, d’acord amb els objectius establerts en el pla de comercialització.

 

Objectius del curs de Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda

 • Determinar l’assortiment més adequat a la política comercial de l’empresa i a les característiques de l’establiment.
 • Identificar les dimensions de l’assortiment.
 • Agrupar i classificar els diferents components de l’assortiment.
 • Aprendre a codificar adequadament l’assortiment.
 • Seleccionar l’assortiment més adequat per a l’establiment.
 • Calcular les ràtios que s’utilitzen per norma general en el control de l’assortiment.
 • Descriure els instruments de mesura, quantitatius i qualitatius, que s’utilitzen per a valorar l’eficàcia de les referències de l’assortiment.
 • Organitzar la distribució del lineal per grups de productes i conèixer les instruccions per a col·locar-los.
 • Descriure els criteris organitzatius i comercials per a optimitzar els frontals dels articles del lineal d’un establiment.
 • Especificar els productes que han de formar el lineal, segons el criteri de complementarietat d’articles, la col·locació i la reposició.
 • Organitzar els factors que intervenen en una campanya promocional: objectius, durada, forma i contingut del missatge, publicitat, emplaçament, mitjans materials i humans.
 • Identificar diferents eines publicitàries: anuncis en massa, publicitat directa i publicitat en el punt de venda.
 • Definir el contingut i la forma d’una promoció d’acord amb els objectius establerts i de la clientela a qui s’adreça.
 • Analitzar el cost econòmic de cada promoció i determinar-ne la rendibilitat comercial.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació