Cursos professionalitzadors Curs de Gestió de Compres

Operacions i logística

El pilar sobre el qual recolza tota empresa és la gestió comercial. Sense vendes, no hi ha cap raó per a produir béns o serveis. Per això, en un mercat cada vegada més globalitzat i volàtil, les empreses enforteixen els canals i els equips de vendes, mitjançant estratègies de màrqueting que els permetin accedir a nous mercats.

Els estudiants que facin el curs de Gestió de Compres disposaran de tots els mitjans necessaris per a poder treballar en el sector de la gestió comercial, en què cal tenir una formació teòrica i pràctica en les diferents eines i processos del màrqueting, i també les habilitats de comunicació i negociació que asseguren l’èxit empresarial.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Compres

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió de compres

L’assignatura mira de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:

 • S’analitza l’evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l’empresa, a més de les tendències, la globalització i les exigències d’aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i coneixements per a l’alineació de l’estratègia de compres amb l’empresa. D’altra banda, es dona a conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.
 • La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com buscar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, i també avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.
 • Es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, i també la gestió d’estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.
 • La negociació en les compres és un punt important i en aquest apartat s’enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de la gestió de compres.
 • Es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per a determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustos), i també ràtios per al control econòmic de les compres.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de compres 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa

 • Estratègia de compres
 • Identificació, avaluació i selecció de proveïdors
 • Gestió de contractes, documental, d’estocs i de la informació en compres
 • Negociació en compres
 • Control econòmic de la gestió de compres

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Compres

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres

Perfil i competències

Competències del curs de Gestió de Compres

 • Identificar, seleccionar i negociar amb els proveïdors idonis, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses en les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s’ajusten a les comandes que s’han fet.
 • Elaborar i organitzar, en l’operació de compres, el pla d’acció d’acord amb els objectius de l’organització.

 

Objectius del curs de Gestió de Compres

 • Identificar les fases i els elements que configuren el procés de compra d’un producte o servei i els criteris essencials que s’apliquen a la selecció d’ofertes dels proveïdors.
 • Seleccionar les ofertes de proveïdors que compleixen la relació qualitat-preu i les necessitats d’aprovisionament de l’empresa.
 • Relacionar els elements que caracteritzen l’oferta i la demanda amb els paràmetres que configuren la formació del preu de compra d’un producte o servei en el mercat.
 • Definir els controls que cal dur a terme en el magatzem de les comandes que s’han rebut i les solucions que cal adoptar segons les anomalies que es detecten.
 • Determinar i comprovar el grau de compliment de les condicions pactades en el contracte de compra, segons els informes del magatzem i el cost de les incidències de recepció, i proposar-hi possibles solucions.
 • Elaborar contractes de compra amb el document adequat, utilitzant la terminologia mercantil apropiada i amb el suport de programes informàtics.
 • Distingir les etapes d’un procés de negociació de les condicions de compravenda, i també la diferència existent entre l’acció de comprar o la venda i l’acció de negociar.
 • Interactuar amb clients i proveïdors en situacions presencials i telefòniques utilitzant el llenguatge necessari amb claredat i concisió, i tenint en compte les normes de protocol.
 • Negociar les condicions i el tancament de l’operació comercial amb l’interlocutor, els clients i els proveïdors d’una manera segura i precisa, amb una posició flexible envers l’acord, i una comunicació i un aspecte personal adequats tant a la situació com al context.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?