Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

Comunicació i màrqueting

El pilar sobre el qual se sustenta qualsevol empresa és el de la gestió comercial. Sense vendes, no hi ha cap raó per a produir béns o serveis. Per això, en un mercat cada vegada més globalitzat i volàtil, les empreses enforteixen els seus canals i equips de vendes mitjançant estratègies de màrqueting que els permetin accedir a nous mercats. Per a treballar en el sector de la gestió comercial cal tenir una formació teòrica i pràctica en les diferents eines i processos del màrqueting, com també les habilitats de comunicació i negociació que asseguren l’èxit empresarial, de manera que es necessita una persona titulada en formació superior amb un curs de gestió comercial i vendes.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Compres i Organització de les Vendes

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Pla d’estudis

Gestió de compres i organització de les vendes

Aquesta assignatura desenvolupa diferents aspectes en relació amb les compres i la força de vendes. Bàsicament s’estudia el següent:

 • L’organització de les compres, en què es desenvolupa l’estudi del procés de recerca, selecció i contractació dels proveïdors més adequats per a arribar a acords de compravenda.
 • La planificació de les vendes, en què es treballen els aspectes que condicionen l’activitat comercial de l’empresa.
 • L’equip de vendes, en relació amb les diferents maneres que es poden promocionar els productes.

El procés de negociació comercial en les operacions de compravenda, ja que és molt important una bona gestió i negociació amb criteris d’economia i eficàcia global.

A més, aquesta assignatura introdueix el comerç internacional: maneres de penetrar en el mercat internacional, el transport de mercaderies, duanes, etc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de compres i organització de les vendes 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

Organització de les compres

 • El mercat: estructura, tipus i competència
 • Procés de compra
 • Condicions de compra
 • Contractes de compravenda
 • Avaluació i selecció de proveïdors
 • Procediments de control de comandes
 • Tractament de les anomalies en el procés de venda

 

Planificació de les vendes

 • Planificació del sistema de vendes
 • Tipologia de venedors
 • Disseny de la xarxa en el territori de vendes
 • Nombre i assignació dels equips de venda
 • Planificació de les visites

 

Equip de vendes

 • Venda personal
 • Composició i organització de l’equip de vendes

 

La direcció de vendes

 • Selecció de l’equip de vendes
 • Formació de l’equip de vendes
 • Motivació de l’equip de vendes
 • Remuneració dels venedors
 • Informes de vendes: paràmetres i models
 • Avaluació i control de l’equip de vendes
 • Mesura del rendiment i la satisfacció dels venedors

 

La comunicació en una organització

 • La comunicació en una organització
 • Elements que intervenen en la comunicació
 • Barreres en la comunicació
 • Regles per assolir una bona comunicació
 • Formes de comunicació a l’empresa
 • Funcions de la comunicació interna
 • Mitjans de la comunicació interna

 

La comunicació externa de l’empresa

 • Funcions de la comunicació externa de l’empresa
 • Procés de disseny de documents escrits
 • Correspondència comercial

 

Atenció al públic presencial i telefònica

 • La comunicació en les organitzacions
 • La comunicació oral: el telèfon

 

Negociació comercial

 • La venda
 • El venedor
 • El procés de venda
 • Les preguntes
 • L’escolta activa
 • El silenci
 • El ressò positiu
 • Convèncer
 • Tancament de la venda

 

Introducció al comerç internacional

 • Comerç internacional i empresa
 • Comerç internacional i màrqueting
 • Documents utilitzats en el comerç internacional (part I)
 • Documents utilitzats en el comerç internacional (part II)
 • Incoterms. Concepte i classificació
 • Sistemes de pagament internacionals
 • Finançament de les operacions
 • Barreres a l’exportació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

Competències del curs de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

 • Determinar les línies pròpies de l’actuació comercial en la compravenda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa a les característiques específiques del client.
 • Atendre i satisfer les necessitats del client tenint en compte els objectius i/o serveis de l’empresa.
 • Obtenir la comanda a través dels diferents canals de comercialització, utilitzant les tècniques de venda dins dels marges d’actuació de venda establerts per l’empresa.
 • Gestionar els processos de seguiment i postvenda segons els criteris establerts per l’empresa.
 • Determinar les línies de gestió, acció i expansió relacionades amb el comerç internacional.

 

Objectius del curs de Gestió de Compres i Organització de les Vendes

 • Identificar les fases i els elements que configuren el procés de compra i els criteris essencials que s’apliquen a la selecció d’ofertes dels proveïdors.
 • Relacionar els elements que caracteritzen l’oferta i la demanda amb els paràmetres que configuren la formació del preu de compra.
 • Definir els controls que cal dur a terme al magatzem de les comandes.
 • Determinar i verificar el grau de compliment de les condicions pactades en el contracte de compra.
 • Descriure els aspectes fonamentals d’un pla de vendes i de les diverses fases de què consta.
 • Establir els objectius de venda, com també la composició de l’equip de venedors.
 • Determinar les zones geogràfiques, les rutes i el nombre de visites dels venedors en un pla de màrqueting.
 • Organitzar l’acció de vendes segons els objectius establerts en el pla de màrqueting i d’acord amb el pressupost assignat.
 • Interpretar les necessitats del client pel que fa al producte.
 • Identificar els mètodes i els criteris de selecció de personal més utilitzats en la contractació de venedors.
 • Valorar les realitzacions de l’activitat de vendes a partir de les ràtios de control d’eficàcia i rendibilitat de l’acció de venda.
 • Relacionar les desviacions detectades en l’activitat de venda i les seves causes amb el pla de màrqueting o amb l’equip de venedors.
 • Relacionar els paràmetres i la metodologia que intervenen en el desenvolupament dels plans d’actuació que indueixen a la motivació i al perfeccionament de la força de venda.
 • Especificar els mètodes de control i avaluació de l’eficàcia de la força de venda i optimitzar el rendiment de l’equip de vendes en situacions d’ineficàcia.
 • Comunicar a l’equip de venedors els objectius de l’acció de venda, el pla de vendes i el de formació.
 • Interpretar el contingut dels contractes de compravenda d’acord amb la normativa mercantil que els regula i les clàusules facultatives.
 • Elaborar contractes de compra, utilitzant la terminologia mercantil apropiada.
 • Distingir les etapes d’un procés de negociació de les condicions de compravenda.
 • Establir un pla de negociació de l’acció de compravenda considerant els aspectes de cada fase del procés negociador.
 • Negociar les condicions i el tancament de l’operació comercial de manera segura i precisa.
 • Resoldre dubtes, confusions i objeccions d’una manera clara, correcta i amable.
 • Redactar informes i cartes de sol·licitud o transmissió d’informació a clients i proveïdors en la llengua apropiada.
 • Dissenyar i compondre instruments de recollida i tractament de dades sobre clients, proveïdors i productes o serveis.
 • Definir el concepte i descriure els processos relacionats amb la comercialització internacional.
 • Identificar els principals documents utilitzats en el comerç d’importació i exportació.
 • Identificar els incoterms principals.
 • Enumerar els diferents mitjans de cobrament i pagament utilitzats, i les seves característiques principals.
 • Identificar les barreres del comerç internacional.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació