Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió Comercial, Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

En el marc de l’activitat econòmica, disposar d’una adequada estratègia en l’àmbit comercial permetrà a l’empresa augmentar la rendibilitat i la qualitat de servei. Entre els aspectes clau de l’estratègia comercial hi ha la capacitat de definir correctament el producte i el client al qual va dirigit o de determinar de quina manera es pot arribar al client perquè percebi que una oferta és la més beneficiosa, etc. Per a això, són necessaris els coneixements que aporta el curs de Gestió Comercial i Màrqueting, i Assistent de Relacions Públiques, que proporciona una visió àmplia de l’entorn econòmic i aprofundeix en el camp de la gestió de compres i la planificació de les estratègies de venda, la creació de l’equip, la mesura del rendiment, etc. En aquest àmbit, el tracte amb clients o socis, o bé la recerca d’una «aliança d’empreses» (joint venture) amb altres companyies, fa que sigui molt recomanable disposar de bases sòlides en el camp de les relacions públiques i la negociació. L’adquisició de coneixements en el camp de les relacions públiques incrementa la fluïdesa d’intercanvis comercials i personals tant en l’àmbit intern de l’empresa com en l’extern, a més de facilitar enormement l’organització d’actes, esdeveniments o viatges professionals.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting i d’Assistent de Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Polítiques de màrqueting

L’assignatura avança des de l’estudi dels diferents instruments de les polítiques del màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació) fins al pla de màrqueting, instrument que representa la integració de tots aquests elements. El fet de decidir sobre polítiques de màrqueting implica fer el següent:

– Un procés d’anàlisi interna de l’empresa per reflexionar sobre els productes que ofereix, a quins preus, a quin mercat i a quins mercats de distribució arriba, i quines són les seves estratègies comunicatives.

– Un procés d’anàlisi externa sobre el mercat. L’entorn econòmic (estructura i conjuntura econòmiques), els clients potencials, les seves motivacions de compra i les posicions de la competència són variables que s’han d’observar i analitzar per tal de determinar la política de màrqueting.

– L’establiment de polítiques de màrqueting concretades en objectius sobre producte, distribució i comunicació.

– L’organització dels mitjans per a dur a terme les polítiques proposades i establir el seguiment i el control.

 

Gestió de compres i organització de les vendes

Aquesta assignatura desenvolupa en profunditat dos aspectes tractats en l’anterior: les compres i la força de vendes. Analitza l’organització de les compres i el procés de recerca, selecció i contractació dels proveïdors més adequats per a arribar a acords i defineix aspectes essencials de la planificació de les vendes, que condicionen l’activitat comercial. Introdueix nocions fonamentals sobre l’equip de vendes, la comunicació interna i els elements que hi intervenen, i les claus de la comunicació externa, la qual cosa proporciona un mètode de treball per a produir comunicacions escrites externes a l’empresa. Ofereix claus sobre la negociació comercial en les operacions de compravenda, amb criteris d’economia i eficàcia global. A més, presenta una primera introducció al comerç internacional: maneres de penetrar en el mercat, el transport de mercaderies, duanes, etc.

 

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. En comunicacions externes s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús. Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol respecte als convidats i el tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneixi en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc. L’assignatura facilita una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per a atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per gestionar el temps de la millor manera possible, així com els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. I, finalment, s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 375h. 17,5 m. 12,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Polítiques de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de compres i organització de les vendes 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió Comercial i Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques

 • El màrqueting en el marc de l’activitat econòmica
 • Màrqueting i empresa
 • Polítiques de producte
 • Polítiques de preus
 • La distribució comercial
 • Polítiques de comunicació
 • Organització de les compres
 • Planificació de les vendes
 • Equips de vendes
 • Procés de negociació comercial en les operacions de compravenda
 • Introducció al comerç internacional
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública
 • Atenció al públic presencial i telefònica
 • El protocol a l’empresa i a l’Administració pública
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Comercial, Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC Xtended Studies

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Gestió Comercial i Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies de Polítiques de Màrqueting
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Compres i Vendes
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negocis

Perfil professional

El curs de Gestió Comercial i Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques capacita la persona titulada en formació superior perquè desenvolupi diferents tasques dins el departament comercial i de màrqueting, o bé en llocs afins o relacionats amb aquest, de qualsevol empresa de l’àmbit públic o privat. D’una banda, estarà capacitada per a planificar, executar i fer el seguiment de les polítiques de màrqueting referides al producte, el preu, la distribució i la comunicació, a partir de l’obtenció i l’elaboració d’informació sobre el mercat i el seu entorn. De l’altra, podrà assumir les relacions institucionals, ja que el curs capacita la persona titulada per a organitzar esdeveniments i activitats en representació de l’empresa.

 

Competències del curs de Gestió Comercial i Màrqueting i Assistent de Relacions Públiques

 • Avaluar les oportunitats de mercat per al llançament d’un producte pel que fa a tendències, zones o segments per a cobrir i necessitats de clients potencials.
 • Dur a terme una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) que aporti les dades necessàries per a definir els objectius de màrqueting estratègic.
 • Desenvolupar i concretar els objectius del màrqueting estratègic en un pla de màrqueting que coordini les accions referides al producte, el preu, la distribució i la comunicació, com també el seguiment i el control.
 • Elaborar brífings per a l’execució o la contractació externa de les accions de comunicació previstes en el pla de màrqueting, d’acord amb les característiques de l’empresa, el mercat, el públic objectiu, el màrqueting mix i el pressupost.
 • Determinar les línies pròpies de l’actuació comercial en la compravenda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa a les característiques específiques del client.
 • Gestionar els processos de seguiment i postvenda segons els criteris establerts per l’empresa.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Dissenyar models d’atenció al públic per una entitat.
 • Identificar i aplicar els principis d’imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.
 • Aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d’educació social, cerimonial i etiqueta.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació