Cursos professionalitzadors Curs de Gestió Administrativa i Comptabilitat

Administració d'empreses

L’exercici de les funcions administratives implica sovint la realització o el control de processos comptables, especialment en petites o mitjanes empreses.

Posseir amplis coneixements en els dos camps contribueix de manera extraordinària a la millora de l’eficàcia i l’eficiència, per la qual cosa aquestes empreses valoren extraordinàriament disposar de personal preparat per a poder fer totes dues funcions.

El curs de gestió administrativa i comptabilitat converteix l’alumne en un bon professional administratiu. A més dels coneixements tècnics, ha d’adquirir capacitats i habilitats de direcció i lideratge, motivació de l’equip, organització i capacitat comunicativa.

Si, a més, disposa d’una base sòlida de comptabilitat, pot captar en profunditat la realitat econòmica d’una empresa, tant a curt com a llarg termini, cosa que resulta imprescindible tant per a prendre decisions estratègiques com per a complir les obligacions fiscals legalment establertes.

Durada:
20.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa i Comptabilitat

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió d’equips de treball i atenció al client

L’assignatura facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que es pugui presentar en el desenvolupament de la tasca professional de gestió administrativa.

L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, de manera que aquest aspecte és fonamental.

S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, per la qual cosa s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al treballador fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. I finalment s’ofereixen unes breus indicacions sobre com s’han de rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, la possibilitat de disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades.

L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi el treball diari. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en què es basa: Windows 7.

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

En aquestes últimes, aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

– Patrimoni de la unitat econòmica.

– Com s’instrumenta el procés comptable.

– La mesura i valoració comptable.

– El finançament i inversió permanent.

– L’actiu i el passiu circulants.

– El resultat de l’empresa.

– El cicle comptable.

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat a l’entorn del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, amb la qual cosa s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

– Grup 1: Finançament bàsic.

– Grup 2: Immobilitzat.

– Grup 3: Existències.

– Grup 4: Creditors i deutors per operacions.

– Grup 5: Comptes financers.

– Grup 6: Compres i despeses.

– Grup 7: Vendes i ingressos.

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, i les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 450h. 20,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.
Aplicacions ofimàtiques 90h. 3,0 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m.

 

Programa

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Access
 • Powerpoint
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració Pública
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no-corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals

 

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Administrativa i Comptabilitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat

Certificats UOC Xtended Studies:

 

 • Gestió d’equips de treball i atenció al client
 • Organització d’esdeveniments i viatges de negocis
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Gestió de la comunicació
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat avançada
 • Fiscalitat bàsica

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de gestió administrativa i comptabilitat capacita el titulat en formació superior per a exercir de tècnic administratiu en una empresa privada o pública, i assumir-hi tasques de la gestió comptable-fiscal.

Així, doncs, estarà en condicions d’elaborar i tramitar documents interns o externs mitjançant els circuits d’informació propis de l’empresa, i millorar l’execució de les tasques i gestions administratives, a la vegada que podrà fer la gestió comptable i els principals tràmits fiscals.

 

Competències

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant, contribuint a mantenir relacions fluïdes i assumint el lideratge.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’actes, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i actes corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions a nivell d’usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb opcions tipogràfiques.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i també projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34
Introdueix un número de 9 dígits.

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació

Vols més informació?