Cursos professionalitzadors Curs de Fiscalitat Aplicada a la Pime

Economia i empresa

Conèixer la legislació vigent en relació amb el sistema tributari espanyol té una importància vital per a totes les empreses. En les pimes, és imprescindible disposar d’algú especialment format i que hagi fet un curs de fiscalitat per a pimes com aquest per a aplicar els procediments adequats en cada situació tributària, és a dir, que tingui els coneixements teòrics necessaris, en domini l’aplicació pràctica i sàpiga com mantenir-se permanentment al dia sobre les obligacions fiscals corresponents.

Durada:
6 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Fiscalitat bàsica

L’assignatura proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…). D’aquesta manera permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diversos tràmits fiscals.

 

Fiscalitat aplicada a la pime

Aquesta assignatura proporciona una visió més profunda de les diferents implicacions fiscals que habitualment es deriven del tràfic mercantil de les pimes en relació amb els impostos principals del sistema tributari espanyol. L’estructura és similar a la de l’anterior assignatura, ja que manté la classificació entre impostos directes i impostos indirectes, si bé se centra fonamentalment en l’estudi dels principals impostos que afecten les pimes (IS, IRPF, IVA i ITPAJD) i en alguns aspectes molt concrets de l’ISD, l’IAE i l’IBI. L’objectiu és consolidar un grau de coneixement d’aquests impostos que permeti identificar les principals implicacions fiscals derivades de la pràctica mercantil i resoldre qüestions pràctiques, com també reconèixer les compatibilitats i incompatibilitats que es plantegen entre els diferents impostos.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 165h. 6,0 m. 5,5 c.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Fiscalitat aplicada a la pime 105h. 4,0 m. 3,5 c.

 

Programa del curs de Fiscalitat per a Pimes

Conceptes fonamentals de la fiscalitat

Impost de societats (IS)

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Impost sobre el patrimoni (IP)

Impost sobre successions i donacions

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre béns immobles

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Declaracions informatives

Tràmits i formularis fiscals

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Fiscalitat Aplicada a la Pime.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Fiscalitat per a Pimes capacita la persona titulada en formació superior perquè assumeixi, en un primer nivell, funcions tècniques pel que fa a la gestió dels principals impostos que graven l’activitat econòmica de la pime (IVA, IRPF, impost de societats, etc.) i, en un segon nivell, perquè assumeixi funcions directives pel que fa a la planificació i l’aplicació d’aquests impostos. Així, doncs, i gràcies a una visió àmplia, especialitzada i actualitzada dels aspectes teòrics i pràctics de l’àmbit tributari espanyol en el camp empresarial, actuarà de manera autònoma amb l’objectiu d’optimitzar els aspectes fiscals segons els interessos de l’empresa, d’acord amb la legislació vigent, i de manera coordinada amb els departaments corresponents i l’estratègia de la direcció.

 

Competències del curs de Fiscalitat per a Pimes

 • Diferenciar les classes de tributs i comprendre i identificar els conceptes fonamentals de cada impost.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.
 • Planificar, avaluar i assessorar en la gestió tributària de l’empresa per donar la resposta adequada i un valor afegit a la tributació.
 • Plantejar i aplicar una estratègia per a aconseguir una tributació òptima per a una empresa.
 • Interpretar i aplicar correctament la normativa, la doctrina i altres fonts tributàries, tramitar correctament els diferents tributs i identificar els règims tributaris existents, els beneficis fiscals actuals per a cada activitat i sector.
 • Anticipar, identificar i resoldre la problemàtica tributària en el sector empresarial.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?