Cursos professionalitzadors Curs de Finances Aplicades a la Pime

Comptabilitat i finances

En una pime, per a poder prendre decisions encertades de caràcter econòmic, tant a curt com a llarg termini, és imprescindible disposar de dades i informació financera i, el que és més important, saber interpretar-les.

Un coneixement profund sobre la realitat financera permet, a més, distingir les fonts i els recursos de finançament adequats en cada moment i valorar-ne la idoneïtat per a portar a terme plans de futur.

Durada:
10.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Finances per a Pimes

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar els coneixements necessaris sobre informació comptable per a ser capaç de gestionar adequadament una empresa.

S’analitzen els dos aspectes econòmics principals d’una empresa: el patrimoni i els seus resultats, i els estats financers estàndard de presentació del patrimoni i dels resultats en una data determinada.

A més, permet adquirir les tècniques i els coneixements que capaciten per a interpretar i analitzar la solvència o la rendibilitat de l’empresa i l’auditoria.

 

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permetin conèixer, filtrar i demanar la informació tant quantitativa com qualitativa de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

 

Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa

L’assignatura demostra que una bona planificació és imprescindible per a gestionar eficaçment les necessitats financeres d’una empresa, de manera que amb el mínim cost possible es pugui dotar dels fons necessaris per a la seva gestió i conèixer les diferents possibilitats d’inversió.

Ensenya a reconèixer els diversos tipus i tècniques de càlcul de costos i la planificació en exercicis, com també les diferents possibilitats que l’empresa trobarà en el mercat financer per a dotar-se dels fons necessaris.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 225h. 10,5 m. 7,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa de Finances per a Pimes

Introducció a les finances per a pimes

Tres estats financers fonamentals

Anàlisi dels estats financers

Auditoria de comptes

Introducció al control de gestió en la pime

Àrees clau a l’empresa I. Vendes

Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció

Aproximació a la comptabilitat analítica o de costos

Gestió pressupostària

Instruments financers

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Finances Aplicades a la Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Finances per a Pimes

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies d’Anàlisi de la Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

Certificat UOC Xtended Studies de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Finances per a Pimes capacita la persona titulada en formació superior per a exercir com a responsable de comptabilitat i administració d’una pime, com a assistent del director financer i d’administració d’una gran empresa o com a petit empresari, autònom, emprenedor o professional de disciplines no econòmiques que vulgui posar en marxa un projecte empresarial i que, per concepte o perquè es troba en una fase inicial, hagi de gestionar autònomament la part financera de l’empresa, per la qual cosa n’haurà de conèixer i comprendre els estats financers.

Així doncs, la persona titulada estarà capacitada per a extreure i interpretar la informació necessària, tant de la comptabilitat financera de l’empresa com de l’analítica per a la presa de decisions.

 

Competències del curs de Finances per a Pimes

 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats financers de les empreses.
 • Manejar les tècniques d’anàlisi economicofinancera que permeten diagnosticar la situació real de l’empresa i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que cal tenir en compte.
 • Dur a terme la gestió administrativa d’un servei d’auditoria de comptes anuals.
 • Ser capaç de treballar i avaluar les dades per convertir-les en una informació que permeti detectar desviacions, prendre decisions i analitzar les àrees més importants de l’empresa.
 • Disposar d’una visió global de les àrees més importants de l’empresa, tant des del punt de vista dels processos com de les dades més significatives.
 • Analitzar la informació financera.
 • Reconèixer la informació rellevant que hi ha en totes les dades que es manegen.
 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions a l’empresa.
 • Fer un pressupost útil per a la gestió estratègica de l’empresa, analitzant-ne els vessants de planificació i control.
 • Conèixer a fons els instruments financers a l’abast de l’empresa per optimitzar la gestió dels fons i satisfer les necessitats financeres.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?