Cursos professionalitzadors

Curs de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió Pime

Comptabilitat i finances

La conjuntura actual exigeix a totes les empreses, i especialment a les pimes, un control exhaustiu de la seva situació economicofinancera.

Per a això, l’empresa ha de disposar de personal preparat per a la captació i la interpretació de les dades financeres necessàries per a la presa de decisions a curt i a llarg termini, que a més conegui les fonts i els recursos de finançament més adequats en cada moment.

El professional que faci el curs de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió de Pimes ha de saber sospesar la informació financera, administrativa i operativa necessària per a la presa de decisions mitjançant informes sistemàtics, diaris i objectius que permetin adoptar les mesures correctives necessàries per a controlar correctament l’evolució del negoci.

Durada:
16.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Finances Aplicades a la Pime i de Control de Gestió de Pimes

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar els coneixements necessaris sobre informació comptable per tenir la capacitat de gestionar adequadament una empresa.

S’analitzen els dos aspectes econòmics principals d’una empresa: el patrimoni i els seus resultats, i els estats financers estàndards de presentació del patrimoni i dels resultats en una data determinada.

A més, permet adquirir les tècniques i els coneixements que capaciten per a interpretar i analitzar la solvència o la rendibilitat de l’empresa i l’auditoria.

 

Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa

L’assignatura demostra que una bona planificació és imprescindible per a gestionar eficaçment les necessitats financeres d’una empresa, de manera que amb el mínim cost possible es pugui dotar dels fons necessaris per a la seva gestió i conèixer les diferents possibilitats d’inversió.

Ensenya a reconèixer els diversos tipus i tècniques de càlcul de costos i la planificació en exercicis, com també les diferents possibilitats que l’empresa trobarà en el mercat financer per a dotar-se dels fons necessaris.

 

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permeten conèixer, filtrar i demanar la informació, tant quantitativa com qualitativa, de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

 

Costos, tresoreria i pressupostos

L’assignatura aborda els dos grans vessants del control i la gestió de qualsevol empresa, adaptats a les necessitats més limitades d’una pime.

Aquests dos grans vessants són: la gestió dels costos i l’anticipació a llarg i mitjà termini, i l’estudi teoricopràctic dels costos i l’anàlisi del flux de caixa.

Tan important és, doncs, gestionar la rendibilitat de la firma com controlar-ne la liquiditat.

El controller ha de conèixer en tot moment en quin lloc de la «muntanya» es troba i cap a on es dirigeix ​​(estratègia), i també si disposa d’«oxigen» suficient (tresoreria) per a arribar al cim prefixat.

 

Control per indicadors i quadres de comandament

En aquesta assignatura es treballen els sistemes d’indicadors, amb l’objectiu de disposar d’un sistema de mesures que permeti orientar el camí pel qual volem que vagi l’empresa.

Es tracten els sistemes clàssics de gestió per dades comptables, ROI i EVA, i s’examinen els sistemes de gestió d’indicadors orientats a la qualitat.

També es tracten els models que converteixen aquestes bateries d’indicadors en guies d’actuació, els quadres de comandament i els fulls de ruta fins a modelitzar tota la informació.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 375h. 16,5 m. 12,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Costos, tresoreria i pressupostos 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Control per indicadors i quadres de comandament 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió de Pimes

 • Introducció a les finances de la pime
 • Tres estats financers fonamentals
 • Anàlisi dels estats financers
 • Auditoria de comptes
 • Aproximació a la comptabilitat analítica o de costos
 • Gestió pressupostària
 • Instruments financers
 • Introducció al control de gestió en la pime
 • Àrees clau a l’empresa I. Vendes
 • Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció
 • Càlcul i gestió de costos
 • Planificació i tresoreria
 • Gestió per indicadors
 • Indicadors i quadres de comandament

Requisits d’accés per al Curs de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Finances Aplicades a la Pime

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Control de Gestió de Pimes

Titulació UOC Xtended Studies

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió de Pimes

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies d’Anàlisi de la Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

Certificat UOC Xtended Studies de Planificació Pressupostària i Gestió Financera de l’Empresa

Certificat UOC Xtended Studies d’Àrees i Factors Clau a l’Empresa

Certificat UOC Xtended Studies de Costos, Tresoreria i Pressupostos

Certificat UOC Xtended Studies de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Perfil professional

El curs de Finances i Aplicades a la Pime i Control de Gestió de Pimes capacita la persona titulada en formació superior per a exercir com a responsable de comptabilitat i administració d’una pime, com a assistent del director financer i d’administració d’una gran empresa o com a petit empresari, autònom, emprenedor o professional de disciplines no econòmiques que vulgui posar en marxa un projecte empresarial. També la capacita per a fer funcions de responsabilitat en l’àmbit del control de gestió d’una pime (controller), ja que serà capaç de comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera amb la qual treballa diàriament, amb l’objectiu de reflectir-la en informes sistemàtics que serveixin d’element d’anàlisi per a la presa de decisions.

Així doncs, la persona titulada estarà àmpliament capacitada per a extreure, interpretar i plasmar en documents clars i concisos la informació necessària, tant de la comptabilitat financera de l’empresa com de l’analítica per a la presa de decisions.

 

Competències del curs de Finances Aplicades a la Pime i Control de Gestió de Pimes

 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats economicofinancers de l’empresa, i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que s’han de tenir en compte.
 • Dur a terme la gestió administrativa d’un servei d’auditoria de comptes anuals.
 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions a l’empresa.
 • Fer un pressupost útil per a la gestió estratègica de l’empresa, analitzant-ne els vessants de planificació i control.
 • Utilitzar els instruments financers a l’abast de l’empresa per optimitzar la gestió dels fons i satisfer les necessitats financeres.
 • Preparar la negociació empresa-banca amb l’objectiu de millorar els resultats de l’empresa.
 • Ser capaç d’identificar, obtenir i tractar dades rellevants de l’empresa per a convertir-les en informació que permeti la presa de decisions.
 • Desenvolupar un quadre de comandament integral.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació